Forskning, utvikling og innovasjon

Institutt for geovitenskap og petroleum

Forskning, utvikling og innovasjon

Hovedmålet for vår forskningsaktivitet er at vi skal bidra effektiv og bærekraftig verdiskaping av våre geologiske ressurser. Dette omfatter mineralske ressurser som petroleum, grunnvann og faste mineraler,  hvordan vi skal bruke berget som byggegrunn for tunneler og bergrom, og hvordan vi gjennom forsknings og utvikling skal sikre en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Mer enn 80 doktogradskandidater, 10 postdoktorer og 50 professorer bidrar til forskning, utvikling og innovasjon innen tre av universitetets strategiske satsingsområder: energihavrom og bærekraft. Instituttet har seks faggrupper:

Brønnkonstruksjoner og produksjonssystemer

Brønnkonstruksjoner og produksjonssystemer

Illustrasjon

Vår forskning og utdanning dekker hele feltutviklingssyklusen i petroleumsindustrien innen bore- og produksjonsteknologi. Dette inkluderer systemer og metoder for boring og simulering av boreprosessen, i tillegg til brønnplanlegging og komplettering, samt estimering av reservoarstørrelse, tømningsgrad, gjenværende ressurser, produksjonsplanlegging, antall og plassering av brønner, systemtesting, brønn- og produksjonsytelse, prosesseringsanlegg, og eksportproduktkontroll.


Geofysikk

Geofysikk

Illustrasjon

Geofysiske data brukes til å fremstille og overvåke jordens undergrunn. Vår forskning og utdanning fokuserer på innhenting, prosessering, bildedanning, samt kvantitativ analyse og tolkning av forskjellige typer geofysiske data. Typiske datakilder er seismikk, elektromagnetiske data, gravitasjonsdata og brønndata. Anvendelsesområder er leting og utvinning av hydrokarboner, overvåking av geo-kriser og jordskjelv, undergrunnslagring av CO2, jordvarme, samt leting og utvinning av mineraler og ferskvann. 


Geologi

Geologi

illustrasjon

Forskningen innen geologi er hovedsakelig rettet mot å forstå prosessene som har ført til dannelsen og utbredelsen av geologiske ressurser i berggrunnen. Geologisk prosessforståelse er viktig i utvikling av letemodeller både for mineral-ressurser og energiressurser, både på land og i havområdene. Dette omfatter avansert mineralkarakterisering, mineralforekomstgeologi/malmgeologi, magnetometri og gravimetri, samt arktisk- og petroleumsgeologi. Les mer om geologi her.


Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi

Felt ekskursjon, personer i fjellvegg

Aktiviteten i denne gruppen omfatter i hovedsak anvendelse av geologiske kunnskaper for løsning av byggetekniske problemstillinger i samfunnet og bruk av grunnen til ulike formål. Dette inkluderer bruk av løsmasser og grunnvannsressurser knyttet til anvedelsesområder som drikkevann, energiressurser, og naturkatastrofer. Det omfatter også hvordan undergrunnen best kan benyttes til samfunnsnyttige formål som veg- og jernbanetunneller og større infrastrukturprosjekter, samt stabilitet av høye fjellsider. Les mer om ingeniørgeologi her.


Mineralproduksjon og HMS

Mineralproduksjon og HMS

Illustrasjon

Metoder og teknologi for å forvandle mineralressursene i grunnen til nødvendige og verdifulle produkter for dagens og morgendagens samfunn. Mineralressurser er ikke-fornybare, og mineralproduksjon medfører derfor et særskilt ansvar for samfunn og miljø. Forskningen omfatter ressursgeologisk modellering og ressursevaluering, driftsplanlegging, gruvedrift, prosessmineralogi og oppredning, samt mineralressursforvaltning, produktutvikling og tilbakestilling. Langs hele denne verdikjeden fokuseres det på HMS og ytre miljø. Les mer om mineralproduksjon og HMS her.


Reservoarteknikk og petrofysikk

Reservoarteknikk og petrofysikk

Illustrasjon

Data fra brønnlogger, steinprøver, brønntester og væskeprøver, samt påfølgende dataanalyse er hovedinnsatsfaktorer i numerisk reservoarsimulering. Resultatene av disse simuleringene er benyttet i viktige feltutviklingsbeslutninger slik som antall og plassering av brønner, produksjonsrate og mulige metoder for økt utvinning. Vi utfører forskning og utdanning innen alle disse områdene, i tillegg til å studere injeksjon av CO2 i akvifere og hydrokarbonreservoar.


Innovasjon

Innovasjon

Innovasjon og nyskaping er sentral i all vår aktivitet. Både ansatte og studenter har bidratt til å etablere selskaper, registrere patenter og utvikle teknologi fra forskningsresultater ved instituttet. Instituttet har et unikt og sterkt samarbeid med de fleste geo- og petroleumsselskapene i Norge, noe som bidrar til et unikt samarbeidsmiljø mellom akademia og industri.


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sentre for fremragende forskning

Sentre for fremragende forskning

Partner i forskningssentra

Partner i forskningssentra

Publikasjoner

Publikasjoner

Oversikt over tidsskriftsartikler, konferansebidrag og mer
finnes i Cristin-databasen, som også omfatter forskningsresultater i flere andre formater.

Doktoravhandlinger
finnes i NTNU Open. Databasen inneholder fulltekst versjoner av forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Masteroppgaver
finnes i databasen NTNU Open.