Toppbilde

Kvinnelig geolog med hjelm på felttur


Forskning, utvikling og innovasjon

Hovedmålet for vår forskningsaktivitet er at vi skal bidra effektiv og bærekraftig verdiskaping av våre geologiske ressurser. Dette omfatter mineralske ressurser som petroleum, grunnvann og faste mineraler,  hvordan vi skal bruke berget som byggegrunn for tunneler og bergrom, og hvordan vi gjennom forsknings og utvikling skal sikre en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Mer enn 80 doktorgradskandidater, 10 postdoktorer og 50 professorer bidrar til forskning, utvikling og innovasjon innen flere av universitetets strategiske satsingsområder. Instituttet har fem faggrupper:

Brønnkonstruksjoner og reservoar

Brønnkonstruksjoner og reservoar

Vår forskning og utdanning dekker hele feltutviklingssyklusen i petroleumsindustrien innen bore- og produksjonsteknologi. Dette inkluderer systemer og metoder for boring og simulering av boreprosessen, i tillegg til brønnplanlegging og komplettering, samt estimering av reservoarstørrelse, tømningsgrad, gjenværende ressurser, produksjonsplanlegging, antall og plassering av brønner, systemtesting, brønn- og produksjonsytelse, prosesseringsanlegg, og eksportproduktkontroll.


Geofysikk

Geofysikk

Geofysiske data brukes til å fremstille og overvåke jordens undergrunn. Vår forskning og utdanning fokuserer på innhenting, prosessering, bildedanning, samt kvantitativ analyse og tolkning av forskjellige typer geofysiske data. Typiske datakilder er seismikk, elektromagnetiske data, gravitasjonsdata og brønndata. Anvendelsesområder er leting og utvinning av hydrokarboner, overvåking av geo-kriser og jordskjelv, undergrunnslagring av CO2, jordvarme, samt leting og utvinning av mineraler og ferskvann. 


Geologi

Geologi

Forskningen innen geologi er hovedsakelig rettet mot å forstå prosessene som har ført til dannelsen og utbredelsen av geologiske ressurser i berggrunnen. Geologisk prosessforståelse er viktig i utvikling av letemodeller både for mineral-ressurser og energiressurser, både på land og i havområdene. Dette omfatter avansert mineralkarakterisering, mineralforekomstgeologi/malmgeologi, magnetometri og gravimetri, samt arktisk- og petroleumsgeologi. Les mer om geologi her.


Ingeniørgeologi og bergmekanikk

Ingeniørgeologi og bergmekanikk

Aktiviteten i denne gruppen omfatter i hovedsak anvendelse av geologiske kunnskaper for løsning av byggetekniske problemstillinger i samfunnet og bruk av grunnen til ulike formål. Dette inkluderer bruk av løsmasser og grunnvannsressurser knyttet til anvendelsesområder som drikkevann, energiressurser, og naturkatastrofer. Det omfatter også hvordan undergrunnen best kan benyttes til samfunnsnyttige formål som veg- og jernbanetunneler og større infrastrukturprosjekter, samt stabilitet av høye fjellsider. Les mer om ingeniørgeologi her.


Mineralproduksjon og HMS

Mineralproduksjon og HMS

Metoder og teknologi for å forvandle mineralressursene i grunnen til nødvendige og verdifulle produkter for dagens og morgendagens samfunn. Mineralressurser er ikke-fornybare, og mineralproduksjon medfører derfor et særskilt ansvar for samfunn og miljø. Forskningen omfatter ressursgeologisk modellering og ressursevaluering, driftsplanlegging, gruvedrift, prosessmineralogi og oppredning, samt mineralressursforvaltning, produktutvikling og tilbakestilling. Langs hele denne verdikjeden fokuseres det på HMS og ytre miljø. Les mer om mineralproduksjon og HMS her.