Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskrav

Master i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom-, barnevernspedagog- eller vernepleierutdanning). Andre søkere med nærliggende treårig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må dokumentere minimum ett års relevant yrkeserfaring.

C-krav

Alle som tas opp må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget (hele bachelorgraden).
Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir karakteren C ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle kvalifiserte søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (rangeringsgrunnlaget, minimum 180 studiepoeng) er garantert å få tilbud om plass på dette masterprogrammet. 

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden, jamfør NTNUs opptaksforskrift § 31.


Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

1. Søk opptak til norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Søknadsfrist: 15. april. 

Søknadsfrist tidlig opptak: 1. mars. For deg som kan dokumentere behov for tidlig svar i opptaket.

Omprioriteringsfrist: 1. juli. Du kan ikke legge til nye alternativer etter søknadsfristen, men du kan foreta omprioritering av dine valgte søknadsalternativ.

Internasjonale masterprogram har ulike søknadsfrister, men med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag kan du søke frem til 15. april. Øvrige søkere ser frister her.

Søknadsweb åpner 1. februar.

NB: Studieprogram som utlyses med opptak vårsemesteret har egne frister som fremgår av studiets nettside.

2. Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon (vitnemål, utdanningsplan) på utdanningen din innen 15. april.

 • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset).
 • Fullfører du ved et annet lærested må du dokumentere utdanningsplanen som gjelder for ditt studium.  Selv om du godkjenner resultatutveksling så må vi ha din utdanningsplan.

3. Svar på søknad

Svar på søknad: 12. juli.

Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 19. juli.

Suppleringsopptak: 22. juli - svarfrist 27. juli

Ventelistenummer vil bli oppdatert på Søknadsweb etter suppleringsopptakene.

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort. Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort. Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli.

DU SOM HAR UTDANNING FRA NTNU 

- Du som har all utdanning fra NTNU trenger ikke laste opp noe dokumentasjon, men du må sjekke at graden din er registrert i StudentWeb.
Om du fullfører bachelorgraden våren 2021, må du sjekke at din utdanningsplan er fullstendig og oppdatert.

Dette gjelder også utdanning fra tidligere HiST, HiÅ og HiG. 

DU SOM HAR FULLFØRT BACHELORGRAD VED ANNET NORSK LÆRESTED   

- Last opp bachelorvitnemål når du søker, og senest 15. april.
Du kan laste opp vitnemålet fra Vitnemålsportalen. Pass på at studieprogram og ev. studieretning fremgår.

DU SOM FULLFØRER BACHELORGRAD VED ANNET NORSK LÆRESTED VÅREN 2021

Du må innen 15. april laste opp en utdanningsplan som viser:

- alle avlagte og planlagte emner i bachelorutdanningen
- studieprogram og ev. studieretning
- navn på lærested

Fristen for å laste opp vitnemålet av bachelorgraden din er 1. juli, men om graden er registrert på Søknadsweb (under eksterne resultater), så trenger du ikke å laste opp vitnemålet

DU SOM HAR NORDISK BACHELORGRAD (Sverige, Danmark, Finland og Island)

Du må innen 15. april laste opp:
- dokumentasjon på bachelorgrad (vitnemål med karakterutskrift). Om du fullfører bachelorgraden dette semesteret, må du laste opp foreløpig karakterutskrift
- vitnemål fra videregående skole

Om bachelorgraden fullføres våren 2021, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli.

Er det allerede registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke laste opp vitnemål fra videregående skole.

DU SOM HAR BACHELORGRAD FRA UTENFOR NORGE OG NORDEN

Du må innen 15. april laste opp:
- vitnemål og karakterutskrift av din bachelorgrad. Fullfører du utdanningen dette semesteret, må du laste opp en foreløpig karakterutskrift (transcript of records)

​​​​​​​- dokumentasjon av ev. språkkrav (norsk og engelsk)

- vitnemål fra videregående skole

Om bachelorgraden fullføres våren 2021, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli

Om det allerede er registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke laste opp vitnemål fra videregående skole.

DU SOM SØKER TIL MASTERSTUDIUM SOM HAR KRAV OM YRKESPRAKSIS 

Hvis studiet du søker har krav om yrkespraksis, må du laste opp arbeidsattest/tjenestebevis som er påført ansatt fra/til dato, stillingstittel og stillingsprosent og/eller timetall.  

MANGLER VED SØKNADEN

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

 Om vi har behov for å kontakte deg, kontakter vi deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

Det er viktig at du også jevnlig sjekker at epost fra NTNU ikke havner i spamfilteret til din epostleverandør.

DOKUMENTASJONSKONTROLL

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

 

NB! Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon. Dette må sendes oss per post eller leveres direkte til Opptaksenheten.

 

 

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb. Originaldokumentasjon sendes til:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

Student and Academic Division – Admissions Office

N-7491 Trondheim, Norway

 


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må bachelorgrad og eventuelle andre opptakskrav dokumenteres ved søknadstidspunktet. 

Eventuelt tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil ville fått tilbud i hovedopptaket i tillegg må du dokumentere en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post i slutten av mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket ca 12. juli innen svarfristen 20. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

For noen studieprogram skal C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget (f.eks. fordypning eller 60-gruppe).

Informasjon om hva som gjelder finner du på studieprogrammets nettside.

Vi regner om bokstavkarakterene til tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. På grunn av avrundingsregelen dekker du C-kravet om du har 2,5 i snitt.

Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

Enkelte studieprogrammer har innført B-garanti / C-garanti. Det betyr at søkere som har karakterer i opptaksgrunnlaget som gir B eller bedre (eventuelt C eller bedre) ved opptak, gis tilbud.

Eventuell slik garanti skal fremgå av det enkelte studieprogrammet og vil kunne endres fra år til år. 

Vi regner snitt med en desimal, og B-garanti går ved 3,5 og C-garanti ved 2,5.

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poenglikhet rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres jf tabellen nedenfor: 

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark. Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres ut fra poengberegnede søkere ved hjelp av individuell vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Dette gjelder søkere som kun har emner som ikke er vurdert med karakterer, men med Bestått/Godkjent eller lignende. Emner som er angitt uten studiepoeng vil ikke kunne poengberegnes.

Eksempel på hvordan du regner ut snittkarakter (Se 'Hvordan regnes snittet mitt ut? ')

Utenlandsk utdanning som er del av en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av graden/opptaksgrunnlaget.

Er opptaksgrunnlaget ditt en bachelorgrad fra et annet land enn Norge, vil du bli individuelt vurdert med tanke på innplassering i opptaket.

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. 

Ved opptaksrelaterte spørsmål, kontakt Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no.

Krysspublisert - Opptaksstatistikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MSARB
 • Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
 • Studiested: Trondheim

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Søk opptak