Læringsutbytte for Synspedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Synspedagogikk

Kunnskaper

 • Studentene har kunnskap om teorier og sentrale begreper innen det synspedagogiske, øyemedisinske, synsnevrologiske og optiske arbeidsfeltet
 • Studentene har systemkompetanse og kunnskap om sentrale lover, forskrifter og retningslinjer for arbeid med synshemmede i et inkluderende samfunn
 • Studentene har kunnskap om utredning, tilrettelegging og universell utforming for synshemmede - i et livsløpsperspektiv
 • Studentene har kunnskap om opplæring og (re)habilitering, og hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling, for synshemmede

Ferdigheter

 • Studentene kan anvende teorier og sentrale begreper innen synspedagogikk, øyemedisin, synsnevrologi og optikk
 • Studentene har praktiske ferdigheter innen utredning av synsfunksjon
 • Studentene har ferdigheter innen kompenserende strategier og teknikker for synshemmede: punktskrift, mobilitet, ADL og bruk av hjelpemidler
 • Studentene kan samarbeide med ulike aktører innen det pedagogiske, øyemedisinske, synsnevrologiske og optiske arbeidsfeltet
 • Studentene har rådgivingskompetanse overfor synshemmede og deres foresatte, og overfor opplærings- og helsesektoren, (re)habiliteringstjenester og andre samarbeidspartnere

Generell kompetanse

 • Studentene har forståelse for ulike problemstillinger innen det synspedagogiske arbeidsfeltet og kan arbeide selvstendig med slike problemstillinger
 • Studentene kan planlegge, gjennomføre og begrunne synspedagogiske tiltak
 • Studentene kan formidle sentralt fagstoff innen det synspedagogiske fagområdet, både skriftlig og muntlig
 • Studentene kan presentere og kommunisere sentrale problemstillinger innen det synspedagogiske, øyemedisinske, synsnevrologiske og optiske fagfeltet