Læringsutbytte for audiopedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Audiopedagogikk

Kunnskaper

 • Studentene har kunnskap om sentrale begreper og områder innenfor teknisk og medisinsk audiologi
 • Studentene har kunnskap om lover, regler og retningslinjer for arbeid i forbindelse med hørselsvansker i et inkluderende samfunn.
 • Studentene har kunnskap om ulike problemstillinger innenfor det audiopedagogiske fagfeltet.
 • Studentene har kunnskap om utredning, tilrettelegging og rådgiving innenfor opplæring, habilitering og rehabilitering knyttet til hørselsvansker.

Ferdigheter

 • Studentene kan anvende og beskrive sentrale begreper og områder innenfor teknisk og medisinsk audiologi
 • Studentene har praktiske ferdigheter i kartlegging og utredning i forbindelse med hørselsvansker
 • Studentene har praktiske ferdigheter i tilrettelegging for personer med hørselsvansker.
 • Studentene har veilednings- og rådgivningskompetanse.
 • Studentene kan samarbeide med ulike aktører innen kunnskap om det spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemet, de har kunnskap om foreldresamarbeid, samt tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid.

Generell kompetanse

 • Studentene kan arbeide selvstendig med audiopedagogiske problemstillinger
 • Studentene har forståelse for ulike problemstillinger innenfor det audiopedagogiske fagfeltet.
 • Studentene kan planlegge, gjennomføre, begrunne og reflektere over audiopedagogiske tiltak.