Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Studiets oppbygning

Master i norskdidaktikk 1.–7. trinn er samlingsbasert, består av 120 studiepoeng og går over to år med full studiebelastning.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (vår)
LMN14005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (1-7) 15
LMN14006 Skriving, lesing og literacy (1-7) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
LMN14007 Språklige, litterære og kulturelle praksiser (1-7) 15
LMN14009 Kreativitet og estetikk i norskfaget (1-7) 15

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
LMN15004 Vitenskapsteori og metode, norskdidaktikk (1-7) 15
LMN15006 Masteroppgave norskdidaktikk (1-7) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
LMN15006 Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7) 30

Tidligere masteroppgaver

Tidligere masteroppgaver

I NTNU Open kan du finne noen av masteroppgavene som tidligere studenter har skrevet.

Tidligere masteroppgaver


Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning

Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning

Her finner du viktig informasjon knyttet til arbeidet ditt med masteroppgaven, rammer og retningslinjer for veiledning og levering av masteroppgaven. Vi forventer at du setter deg inn i informasjonen under snarest mulig og i god tid før du skal levere masteroppgaven din. 


Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning

Som masterstudent ved Institutt for lærerutdanning kan du søke om lesesalsplass på campus Kalvskinnet.

Søknadsfrister:

NB: Du må søke på nytt hvert semester.

  • Høstsemesteret: 25.august
  • Vårsemesteret: 25. januar i vårsemesteret.

Mer informasjon og søknadsskjema

Som masterstudent skal du undertegne en masteravtale så snart du har fått tildelt veileder for masteroppgaven. Masteravtalen skal signeres digitalt i Sharepoint.

Avtalen er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom deg som student og instituttet og omhandler både dine rettigheter og dine plikter som masterstudent. Avtalen må fylles ut i sin helhet. Avtalevilkårene står i masteravtalen, og det anbefales at både masterstudent og veileder går gjennom avtalevilkårene sammen.

Masteravtale ved NTNU

For teknisk hjelp med masteravtalen kontakt digitaleksamen@sa.ntnu.no.

 

Veiledning inngår som en del av masterstudiet. Du må møte til veiledning minst én gang. Veiledning utover dette er et tilbud til deg. Det er ditt eget ansvar å avtale veiledningstid.

Tildeling av veileder skjer i fagseksjonen ved inngangen til 2.studieår i masterløpet.

Som masterstudent har du krav på en samlet veiledning i arbeidet med masteroppgaven på ca 50 timeverk for oppgaver på 45 studiepoeng. Disse timene omfatter alt lese- og responsarbeid for veileder, noe som er normert til ca 3 arbeidstimer per 1 times kontakt- eller veiledningstid, (kontakt-eller veiledningstid er den tiden veileder bruker på kontakt med deg som masterstudent, både i form av møter/samtaler og e-postkorrespondanse).

Hvis du skriver en oppgave på 45 studiepoeng, har du krav på ca. 16 timer kontakttid. Kontakttiden gjelder for perioden fra du fikk tildelt veileder til ordinær innleveringsfrist for masteroppgaver for studenter på ditt kull, og du kan ikke uten avtale med veileder og institutt forskyve denne til et senere semester.

Du må i så fall avklare eventuelle behov for videre veiledning ved søknad om utvidet tid med veileder i god tid. Det er ikke gitt at veileder vil ha anledning til å følge deg opp dersom du ikke fullfører innen den ordinære innleveringsfristen.

Dersom du har overskredet normert studietid, og du ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har du ikke lenger krav på veiledning.

Bytte veileder

I sjeldne tilfeller fungerer ikke samarbeidet mellom veileder og masterstudent. Dersom du opplever at det er vanskelig å samarbeide med din veileder, kan du be om å få bytte veileder. Ta kontakt med studieveileder på studier@ilu.ntnu.no.

Instituttet vil vurdere hvor mye av kontakttiden din som ble benyttet med opprinnelig veileder og hvor mange veiledningstimer som skal overføres til din nye veileder. Du har krav på å bli informert om hvor mye kontakttid som gjenstår når din nye veileder overtar.

Alle masteroppgaver arkiveres digitalt av Universitetsbiblioteket. Tidligere masteroppgaver i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er tilgjengelige i NTNU Open.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Det er ditt ansvar å informere veileder om at du planlegger å levere oppgaven din i god tid før innleveringsfristen. Veilederen din skal godkjenne at du leverer. Dersom veileder anbefaler at du utsetter innlevering, bør du tenke deg godt om før du eventuelt velger å levere likevel.

Vær oppmerksom på at du ikke kan levere en bestått oppgave på nytt for å forbedre karakteren: karakteren du oppnår på masteroppgaven er derfor endelig.

Ved stryk gjelder egne regler for ny levering (se nedenfor).

Mal for masteroppgaven og generell informasjon om å skrive og levere masteroppgave finner du her:

Skrive og levere masteroppgave

Mange er vant med å bruke Times New Roman, 12 punkt, 1,5 i linjeavstand i oppgavene sine, noe som også har vært NTNUs standard i mange år. Som følge av at masteroppgaver nå publiseres elektronisk er det ønskelig å gjøre lesbarheten på skjerm best mulig. Derfor er ny standard ved NTNU:

  • skrifttype Verdana
  • 10 punkt
  • 1,15 linjeavstand blitt ny standard

Om ikke annet er oppgitt i fagseksjonen er det valgfritt å benytte malen. Dersom dere benytter dere av den må dere konvertere antall sider deretter. I tabellen under er det oppgitt hva omfanget for den enkelte studieretning utgjør i antall sider etter ny og gammel standard.

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Informasjon kommer.

Master i fagdidaktikk

Omfang av masteroppgaven fordelt på studieprogram
Studieretning Times N. R. / 12 pkt / 1,5 Verdana / 10 pkt / 1,15

Samfunnsfagdidaktikk

EDU3900

70–90 sider 50–64 sider

Naturfagdidaktikk

EDU3910

70–90 sider 50–64 sider

Yrkesdidaktikk

EDDU3920

70–90 sider 50–64 sider

Kunstfagdidaktikk

EDU3971

80–100 sider 57–71 sider

Engelsk og moderne fremmedspråk

EDU3980

80–100 sider 57–71 sider

Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

LPY 3910  

80–100 sider 57–71 sider

Norskdidaktikk

LMN15006, LMN55006

70–90 sider 50–64 sider

Matematikkdidaktikk

LMM15004, LMM55004

 

20 000–25 000 ord

30 000–35 000 ord (gruppe)

F.o.m. første kapittel t.o.m. siste kapittel

 

Du starter å arbeidet med masteroppgaven høsten i tredje semester, og leveres våren i fjerde semester.

Innleveringsdato for masteroppgaven: 25. mai.

Ved forsinkelse i studieløpet kan masteroppgaven leveres i høstsemesteret, med innleveringsfrist 25. november.

1 Ferdigstilling

Før oppgaven leveres skal den ferdigstilles: her sjekkes formatering og du henter ut forside og omslag.

NB: Instituttet skal ikke ha trykt versjon av masteroppgaven og betaler derfor ikke for trykking. Du kan på egen regning bestille trykt versjon når du ferdigstiller oppgaven.

2 Digital levering

Oppgaven leveres i Inspera Assessment.

Lever oppgaven din

Merk at både ferdigstillelsen og innleveringen i Inspera kan ta litt tid, så sett av minst et par timer til dette før innleveringsfristen.

Ved innlevering skal du blant annet legge inn tittel på oppgaven (både på norsk og engelsk) og sammendrag, i tillegg til å ta stilling til publisering og grad av offentliggjøring. NTNU ønsker mest mulig offentliggjøring og har plikt til å oppbevare alle innleverte oppgaver digitalt.

Oppgavene som leveres digitalt vil sjekkes for plagiat.

Utsatt innlevering

Du kan søke om et semesters utvidet tid til arbeid med masteroppgaven.

Søknaden må begrunnes. Husk at det ikke er sikkert at veileder vil ha mulighet til å følge deg opp i samme grad dersom du utsetter innlevering (se informasjon om kontakttid ovenfor).  

Frist for å søke om utsettelse:

  • Høstsemesteret: 1. november
  • Vårsemesteret: 1. mai

Søk om utsatt innlevering

Husk også at du må trekke deg fra vurdering senest 14 dager før innleveringsfrist. Dette gjør du i studentweb.

Jfr. studieforskriften skal sensur foreligge innen 3 måneder etter fristen for innlevering. Justerende muntlig eksamen gjennomføres innen utgangen av samme semester som du leverte oppgaven. Sensur blir publisert i etterkant av justerende muntlig eksamen.

Sensur kunngjøres i Studentweb.

Begrunnelse og klage

De samme retningslinjene og fristene for levering av eventuelt krav om begrunnelse og/eller klage på karakter gjelder for masteroppgaven som for andre emner ved NTNU.

Ved stryk på masteroppgaven og gjentak

Dersom du stryker på masteroppgaven, kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For at du skal få levere masteroppgaven på nytt, må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave. I søknaden til instituttet må du gjøre rede for hvilke endringer du planlegger å gjøre i masteroppgaven. For at oppgaven skal betraktes som ny, må du  stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller

  • trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
  • foreta en radikal endret analyse og tolkning av din opprinnelige empiri

Du må også avlegge den/de delprøver som vanligvis avlegges etter at masteroppgaven er innlevert.

Du kan ikke ta opp igjen masteroppgaven for å forbedre karakteren din dersom oppgaven er bestått.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU