course-details-portlet

LMN14005 - Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Norskfaget og den forskende læreren
- Grunnleggende teorier om språk og tekst
- Språk, litteratur og kulturer i endring
- Muntlig kommunikasjon og muntlig kompetanse i norskfaget

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående kunnskap om en vitenskapelig tilnærming til norskfaget og norskdidaktikken
- har historisk kunnskap om norskfaget i skolen, faglige problemstillinger innenfor norskfagets ulike hovedområder og grunnleggende trekk ved fagets dannings- og kulturmålsettinger
- har inngående kunnskap om sentrale teorier om tekst og diskurs, språk og kommunikasjon, identitet og danning
- har inngående kunnskap om muntlig kommunikasjon og utvikling av muntlig kompetanse

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor norskdidaktikkens ulike områder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
- kan vurdere og ta i bruk innsikter fra språk- og litteraturvitenskap i ulike norskdidaktiske sammenhenger

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan plassere aktuell norskdidaktisk forskning i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen fagposisjon
- kan ta i bruk faglig og didaktisk kunnskap i analyser av relevante problemstillinger i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over fire dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold). Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske oppgaver:
Faglig refleksjonslogg i etterkant av alle samlinger
Deltakelse på tekstseminar og minst ett framlegg på tekstseminar

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen: Faglig essay
(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 1.-7. trinn (LTMAGNO1)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

*Bakhtin, M. M. (1998). Spørsmålet om talegenrane. Omsett og med etterord av Rasmus T. Slaattelid: Bergen: Ariadne Forlag.

Bakhtin, M. M. (2003). Epos og roman: om romanstudiets metodologi. I Kittang, A., Linneberg, A., Melberg, A. og Skei, H.H. (red.), Moderne Litteraturteori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget (s. 119-141)

Bloom, Harold. (2007). Vestens litterære kanon. Mesterverk i litteraturhistorien. Oslo: Gyldendal (s. 11-21).

*Claudi, Mads B. (2013). Litteraturteori. Bergen: Fagbokbokforlaget (s. 11-71). 

Cope, Bill Kalantzis, Mary (red.) (2000). Multiliteracies. Literacy learning and the design of social futures. London: Routledge, part 1 (s. 3-37).

Dysthe, Olga (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag (s. 33-72).

*Gee, James Paul (2015). Social Linguistics and Literacies. Ideology in discourses (5th ed.). London New York: Routledge. (også brukt i emne 2).

Gumperz, John J. (1997). 'Communicative competence'. I N. Coupland A. Jaworski (red.),  Sociolinguistics. A reader and coursebook. Houndmills: Palgrave.

Heath, Shirley Brice (1986). What no bedtime story means: narrative skills at home and school. I: Schieffelin, B Ochs, E. (red.), Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Ivanic, Roz (2012). Writing the self: the discoursal construction of identity on intersecting timescales. I S. Matre, D. Sjøhelle og R. Solheim (red.), Teoriar om tekst i møte med skulens lese- og skrivepraksisar. Oslo: Universitetsforlaget (s. 17-32).

*Linell, Per (2011). Samtalskulturer. Kommunikativa verksamheter i samhället. Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet. (Kap. 2: «Språk som handling», Kap. 6: «Begreppshistoriska fragment")

Matre, Synnøve (2000). Samtalar mellom barn. Om utforsking, formidling og leik i dialogar. Oslo: Det Norske Samlaget (kap. 4 og kap. 5, s. s. 35-72) 

*Mercer, Neil (2000). Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge

*Maagerø, Eva Tønnessen, Elise Seip (2001). Samtaler om tekst, språk og kultur. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag (Intervjua med Halliday og Labov)

*Penne, Sylvi Hertzberg, Frøydis (2015). Muntlige tekster i klasserommet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Rogne, Magne (2012). Mot eit moderne norskfag. Ein studie i norskfagets tekstomgrep.(Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger), kapittel 2: Forskingsfeltet, s. 13-43.

Rommetveit, Ragnar (2008). Språk, individuell psyke og kulturelt kollektiv. Gyldendal. (Kap. 5: Om dialogisme og vitskapeleg diskurs- og samtaleanalyse)

Sandøy, Helge Tenfjord, Kari (red.) (2006). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo, Novus (s. 40-67 og 165-186)

Steinfeldt, Toril (1986). På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie, s. 136-225. Bergen: LNU/Cappelen

*Smidt, Jon (2004). Sjangrer og stemmer i norskrommet - kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget

*Svennevig, Jan (2009). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: LNU, Cappelen Damm

*Wagner, Strömqvist Uppstad (2008). Det flerspråklige mennesket. En grunnbok om skriftspråklæring. Bergen: Fagbokforlaget

 

Et utvalg skjønnlitteratur


Lista er veiledende og vil bli redigert og spesifisert ved semesterstart. Noen fagartikler og bokkapitler vil komme i tillegg.

(Titler merket med * er bøker der mer enn ca. 50 sider er pensum.)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Bokmål, Norsk, Nynorsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
11.12.2017

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering
16.04.2018

Innlevering
30.04.2018

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU