Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap​

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om norskdidaktikkens fagområder og spesialisert innsikt i et avgrenset felt
 • har inngående kunnskap om og kan analysere norskdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i norskfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og om norskdidaktikkens vitenskapelige teorier og metoder

Ferdigheter​

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor norskdidaktikkens ulike områder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur og datamateriale fra norskfaget i skolen, og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og norskdidaktisk relevant forsknings- prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse​

Kandidaten

 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til norskundervisning i skolen
 • kan anvende sine norskdidaktiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
 • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde, både med fagspesialister og med lærere og andre (f.eks. foreldre til skolebarn)
 • kan bidra til nytenking og sette i gang innovasjonsprosesser i norskfaget i skolen