course-details-portlet

LMN14006 - Skriving, lesing og literacy (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- Skriving og literacy
- Lesing og literacy

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående kunnskap om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse på første- og andrespråket
- har inngående kunnskap om utvikling av muntlig kompetanse på barnetrinnet
- har inngående kunnskap om ulike teorier om lesing og skriving
- har inngående kunnskap om forholdet mellom barns lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier

Ferdigheter
- kan analysere og bruke eksisterende teorier og metoder i forskning om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse (muntlige, skriftlige og multimodale tekster)
- kan vurdere ulike syn på hvordan skolen kan fremme lese- og skriveutvikling og forebygge lese- og skrivevansker
- kan planlegge, gjennomføre og analysere lese- og skriveopplæring for 1.-7. trinn

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere relevante problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring på 1.-7. trinn
- kan nyttiggjøre seg innsikter fra nyere faglig og didaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold). Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• Faglig refleksjonslogg i etterkant av alle samlinger
• Ett praksisframlegg

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Muntlig prøve.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 1.-7. trinn (LTMAGNO1)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Barton, D. (2007). Literacy: an introduction to the ecology of written language (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Gee, J.P. (2015).  Social Linguistics and Literacy: ideology in discourses (5th ed.). London New York: Routledge.

Gee, J.P. Hayes E. (2011). Language and Learning in the Digital Age. London New York: Routledge.

Haugaløkken, O.K., Evensen, L.S., Hertzberg, F. Otnes, H. (red.) (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget.

Jordheim, H., Rønning, A.B., Sandmo, E. Skoie, M. (2011). Humaniora: en innføring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Langer, J. A. (1995). Envisioning literature: literary understanding and literature instruction. New York London: Teachers College Press.

Matre, S., Sjøhelle, D.K. Solheim, R. (2012) (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget.

Skaftun, A., Solheim, O. J., Uppstad, P. H. (2014). Leseboka: leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm akademisk forlag.


Artikler og bokkapittel vil komme i tillegg. 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Bokmål, Norsk, Nynorsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 08.06.2018
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU