Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En kandidat som har gjennomført studiet skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

 • inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk, og om hvordan dette kunnskapsgrunnlaget kan anvendes i masteroppgavearbeidet og inn mot barnevernfeltet
 • inngående kunnskap om barn, oppvekst, risikoforhold, marginaliseringsprosesser og barns rettigheter
 • inngående kunnskap om barnevernets historie og utvikling og oppgaver, herunder den samfunnsmessige konteksten barnevernets oppgaver har utviklet seg i, og den makt barnevernet forvalter
 • kunnskap om endringer i barnevernets kunnskapsgrunnlag, og hvilke aktører som har bidratt i disse prosessene
 • inngående kunnskap om barnevernsfeltet, om vitenskapeliggjøringen av dette feltet og sentrale faglige diskurser og utfordringer knyttet til metodeutviklingen innenfor feltet
 • inngående kunnskap om kontekstens, relasjonens og kulturers betydning for kommunikasjon og samarbeid mellom barn, foreldre og profesjonelle.

Ferdigheter​

 • kan redegjøre for og analysere barnevernets plass og egenart og oppgaver i samfunnet
 • kan redegjøre for forståelsesmåter og metoder, samt drøfte hvilke effekter anvendelsen av ulike forståelsesmåter og metoder kan ha når det gjelder bistand til barn og foreldre.
 • kan stille spørsmål ved forståelsen av sosiale problemer, hvordan de håndteres og hvordan barnevernets håndtering kan påvirke barn, foreldre og deres hverdag
 • kan identifisere etiske dilemma i barnevernfeltet og drøfte løsninger på dilemmaene
 • kan anvende relevante forskningsmetoder og barnevernfaglige tilnærminger på en selvstendig og reflektert måte
 • kan anvende en historisk epistemologi i en kritisk analyse av problemstillinger i praksis, og delta i vitenskapelig basert utviklings- og endringsarbeid
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse​

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen barnevernsfeltet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen barnevernfeltet til beste for barn og foreldre med behov for bistand
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • har et kritisk forhold til fagområdets språk, uttrykksformer og makt
 • kan kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, innenfor fagområdet, både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenking, forsøk og vitenskapelig basert innovasjon i barnevernfeltet

Overordnet læringsmål

Master i barnevern har som målsetting å utdanne kandidater som kan:

 • nærme seg praksisfeltet (det kommunale og statlige barnevernfeltet i møtet med barn, unge og foreldre i krevende livssituasjoner) på en faglig analytisk og reflektert måte.
 • kommunisere med barn, unge, foreldre og andre aktører på en respektfull måte og samarbeide om løsninger.
 • utføre evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernfeltet
 • kvalifisere seg til opptak på relevant PhD program.

For hvert emne i studieplanen er det utarbeidet forventet læringsutbytte ved fullført emne (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse), og kandidatene vil gjennom vurderingsordningene bli prøvd i dette.