Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for barnevernets virksomhetsområde
  • har inngående kunnskap om barnevernets historie og utvikling
  • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk, og hvordan dette kunnskapsgrunnlaget kan anvendes i masteroppgavearbeidet

Generell kompetanse

  • kan bidra til nytenking og innovasjon
  • kan anvende samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for barnevernets virksomhetsområde
  • kan anvende ulike analytiske perspektiver på praksis

Ferdigheter

  • kan reflektere over barnevernets mandat og funksjon i samfunnet
  • kan kritisk analysere sosiale problemer, hvordan de håndteres og hvordan barnevernets praksis kan påvirke barn, foreldre og deres hverdag
  • kan anvende relevante forskningsmetoder og barnevernfaglige tilnærminger på en selvstendig og reflektert måte
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer