BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Læringsutbytte
I denne generelle delen beskrives de læringsutbyttene som kandidaten skal ha etter avsluttet studium. Læringsutbyttene beskriver forventet kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttene er systematisert innen sju hovedområder innen fagområdet og er likt beskrevet ved  fem ergoterapeututdanninger i Norge fra 2011:

Ergoterapeuten kan utføre ergoterapi som bidrar til å fremme helse, muliggjøre aktivitet gjennom tilrettelegging for mestring av hverdagsaktiviteter. Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale aktivitetsteorier i ergoterapi (kunnskap)
 • har bred kunnskap om ressursorienterte, myndiggjørende og problemløsende arbeidsmodeller i forhold til individer, grupper og befolkning generelt (kunnskap)
 • kan utføre kartlegging og funksjonsvurdering med vekt på aktivitetsutføring, prioriteter mål og tiltaksplan i samarbeid med brukere og andre samarbeidspartnere (ferdighet)
   

Ergoterapeuten kan anvende aktivitetsanalyser, virksomhetsanalyser og funksjonsvurderinger med fokus på aktivitetsutføring og samspillet mellom aktivitet, person og omgivelser. Kandidaten:

 • har bred kunnskap om menneskets aktivitet og helse, og om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser (kunnskap)
 • kan anvende relevant kunnskap fra naturvitenskapelige, medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner sammen med kunnskap om aktivitet og deltagelse (ferdigheter)
 • kan formidle ergoterapi og annet sentralt fagstoff, inkludert yrkesrelevante modeller, teorier og forskning gjennom skriftlig, muntlig og andre relevante uttrykksmåter (generell kompetanse)

Ergoterapeuten kan arbeide innen forebyggende, helsefremmende, behandlende re/habiliterende virksomhet, benytte intervensjoner som trening, tilrettelegging, veiledning og koordinering og har kunnskap om forvaltning og samfunnsplanlegging. Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen helsefremmende, forebyggende, behandlende og re/habiliterende arbeid med mål å bedre deltagelse og inkludering (generell kompetanse)
   

Ergoterapeuten kan resonnere profesjonelt, samhandle med brukere og samarbeide tverrfaglig. Kandidaten:

 • har bred kunnskap om inkludering og brukerdeltagelse (kunnskap)
 • utøver etisk forsvarlig praksisstudier og møter mennesker med empati og respekt, er selvreflektert og utøver profesjonell atferd som er i tråd med arbeidslivet (ferdighet)
 • har innsikt i Ergoterapeutens samfunnskontrakt- yrkesrolle og etiske retningslinjer samt annet relevant lovverk for helsepersonell (generell kompetanse
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver eller prosjekter i samarbeid med brukere og andre fagprofesjoner (generell kompetanse)

Ergoterapeuten kan formidle, lede, utvikle og promotere ergoterapi. Kandidaten:

 • kjenner til norsk helse- og velferdstjeneste samt forvaltningsnivåer, aktuelt lovverk, beslutningsstrukturer og relevante politiske føringer (kunnskap)
 • kjenner til hvordan de kan utvikle prosjekt gjennom nytenkning og innovasjonsprosesser (kunnskap)
 • har kunnskap om ergoterapiens historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet (kunnskap
 • kan oppdatere sin kunnskap innen ergoterapi og kan identifisere lærings- og kompetansebehov i egen yrkesutøvelse (ferdighet)
 • tar en aktiv rolle i kvalitetssikring, forbedring, utvikling og promotering av tjenestetilbud og fagutøvelse (generell kompetanse)

Ergoterapeuten kan arbeide kunnskapsbasert og innovativt, og kan utvikle kompetanse. Kandidaten:

 • har bred kunnskap om ergoterapiens rolle og funksjon innen helsefremmende, forebyggende, habiliterende, rehabiliterende, behandlende og rådgivende virksomhet (kunnskap)
 • har kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innen nærliggende fagområder (kunnskap)
 • kan søke, vurdere og anvende relevant forskningslitteratur for å belyse en problemstilling (ferdighet)
 • kan resonnere klinisk og anvende relevante og godt funderte arbeidsmodeller i ergoterapi; kartlegging, problemstilling, mål, tiltak og evaluering (ferdighet)
 • kan reflektere over egen faglig yrkesutøvelse samt evne å justere denne under veiledning (generell kompetanse)
 • identifiserer egne lærings- og kompetansebehov for å videreutvikle egen fagkompetanse (generell kompetanse)

Ergoterapeuten kjenner til globale helse- og miljøutfordringer i et samfunn i endring og har kunnskap om forvaltnings- og samfunnsplanlegging. Kandidaten:

 • har kunnskap om lokale og globale helse- og miljøutfordringer og det multikulturelle samfunn (kunnskap)
 • reflekterer over og diskuterer menneskerettigheter og kulturelle ulikheter og betydningen dette har for yrkespraksisstudier (generell kompetanse)