BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Om ergoterapi

Hva gjør en ergoterapeut?

Ergoterapeuter kartlegger hva som gjør at mennesker er aktive og hva som hemmer og velger tiltak i forhold til dette. Ergoterapeuter hjelper mennesker som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming har problemer med å utføre daglige gjøremål. Det kan skje gjennom behandling og rehabilitering, eller ved tilrettelegging av omgivelser eller ved bruk av tekniske hjelpemidler. Kunnskapsområder i studiet er ergoterapi - fundament og utvikling, ergoterapi - yrkesutøvelse, naturvitenskapelige og medisinske emner, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner. Disse er beskrevet i Rammeplan for ergoterapeututdanning.


Om ergoterapeutstudiet

Bachelor i ergoterapi er en treårig profesjonsutdanning.
Formålet med ergoterapeututdanningen er å utdanne reflekterte, brukerorienterte og selvstendige yrkesutøvere som kan inngå i tverrprofesjonelt og faglig samarbeid. Utdanningen er vitenskapelig forankret og studenter involveres i ansattes forskningsprosjekter.

Studiet er inndelt i ti emner som evalueres av studenter og ansatte i samsvar med universitetets kvalitetssikringssystem. Studiet blir også evaluert av relevante samarbeidspartnere og revidert for å være i samsvar med samfunnets krav og behovet for ergoterapeutiske tjenester.

Ergoterapi baserer seg på et menneskesyn der alle har grunnleggende behov for og rett til aktivitet og deltagelse i samfunnet. Det er gjennom daglige aktiviteter i hjem, utdanning, arbeid og lek at vi bevarer helse, velvære og selvforståelse.


Offentlig godkjenning (autorisasjon)

Som utdannet ergoterapeut får du offentlig profesjonsgodkjenning gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.


International godkjenning

Studiet er er godkjent av World Federation of Occupational Therapists (WFOT) og er medlem av European Network of Occupational therapy in Higher Education (ENOTHE). Programmet deltar i flere utvekslingsprogram, noe som gir mulighet til å ta praksis eller deler av studiet i utlandet.

Se mer under Studiets oppbygging

 

Forbund og organisasjoner

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)
World Federation of Occupational Therapy (WFOT)
European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE)
Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC)