course-details-portlet

MUSV3125 - Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette emnet gir en introduksjon til emner som angår kjønn og seksualitet i musikkforskningen. Siden slutten av 1980-årene har etnomusikologer, populærmusikkforskere, musikkhistorikere og musikkanalytikere benyttet kjønns- og queerteori for å vise hvordan kjønn og seksualitet kommer til uttrykk gjennom både musikkframføring, komposisjon og produksjon. Forskere har satt den hvite, mannsdominerte kanon i vestlig kunstmusikk under debatt og undersøkt kjønnsbaserte maktstrukturer i musikkulturer i ulike deler av verden. De har utforsket hvordan kjønn og seksualitet gjennom musikk samvirker og påvirker andre sosiale kategorier så som etnisitet, alder, rase og funksjonsevne, samt foreslått alternative måter å behandle og skrive musikkhistorie, utøve etnografi og analysere. I tillegg har de reflektert over sin egen etiske rolle som forskere og hvilket potensiale en sosialt engasjert forskningsvirksomhet innebærer. Gjennom kartleggingen av flere av disse debattene vil emnet omhandle en rekke av samtidens artister, musikalske tradisjoner og musikalske institusjoner, som alle får oss til å stille nye spørsmål om den globale politikk som angår kjønn og seksualitet. Fokus for forelesninger og seminarer vil være Beyoncé og svart feminisme, den europeiske nasjonsbyggingens kjønnede natur, David Bowie og maskuliniteter, potskolonial feminisme i Afrika, Björk og teknologi, samisk musikk og økofeminisme, tyrkisk musikk og skeivt medborgerskap, musikalsk minnemarkering av skyteepisoden på LGBT-nattklubben i Orlando 2016, samt kothi- og hijradansere i India. Rettighetene til kvinner, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) står høyt oppe på de politiske agendaene verden over. Dette emnet har søkelys på den betydning innfallsvinkelen som går gjennom kjønns- og queerstudier har for dagens musikkforskning.

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenter som fullfører dette emnet vil ha- fått kunnskap om aktuelle debatter som angår kjønn og seksualitet i musikkforskningen.- fått utdypet sin forståelse av videre, tverrfaglige diskusjoner innenfor kjønns- og queerteori, særlig spørsmål som angår interseksjonalitet.- lært om spesielle musikkartister, tradisjoner, fremførelser og institusjoner med utgangspunkt i spørsmål som angår kjønn og seksualitet.Ferdigheter:Studenter som fullfører dette emnet vil ha- oppnådd ferdigheter i å drøfte både spesifikt musikkvitenskapelig og videre litteratur på kjønns- og queerfeltet.- utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale.- fordypet sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet består av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte (minimum 80 % deltagelse). På hver forelesning vil det bli tatt utgangspunkt i aktuelle case studies og en spesifikk debatt som angår kjønn og seksualitet i musikkforskningen. I seminardelen til forelesningen blir det introdusert en tekst fra videre, tverrfaglige kjønns- og queerstudier, som utdyper diskusjonen av forelesningstematikken. På hver forelesning og seminar vil diskusjonen være basert på pensumtekster og audiovisuelt materiale så vel som materiale utarbeidet av studentene selv. Pensumtekstene vil omfatte forskjellige subdisipliner innenfor musikkvitenskapen, med hovedvekt på perspektiver fra populærmusikk- og etnomusikologiforskning. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere disse tekstene og sine syn på dem på hver forelesning/seminar. Studentene skal også skrive en dagbok for å dokumentere det de har lært etter hver forelesning. Én uke før innlevering av semesteroppgavene, skal studentene gi og få fagfellevurdering på oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Dagbok
  • Peer-feedback på semesteroppgaver

Mer om vurdering

Studentene skal levere to semesteroppgaver. Den ene oppgaven har frist i midten av semesteret, og den andre har frist på slutten av emnet. Hver oppgave skal være 8 til 10 A4-sider, skriftstørrelse 12pkt., 1,5 linjeavstand.Ved stryk tas kun delen som ikke ble bestått av vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU