course-details-portlet

BSOL4005 - Organisasjonsteoretiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Moderne organisasjoner representerer kontinuerlige spenninger og paradokser. Organisasjoner må lære seg å leve med disse spenningene. Kurset fokuserer på temaer og spenninger som er sentrale i organisasjonsteori.

Vi utforsker ulike perspektiver for bedre å forstå tema som:

 • Organisasjoner og organisering
 • Organisasjon og omgivelser
 • Organisasjoners fysiske og sosiale strukturer
 • Organisasjonskultur
 • Makt, kontroll og konflikter
 • Paradokser i organisasjoner
 • Nye retninger i organisasjonsteori

Emnet fokuserer på temaer og spenninger som er sentrale i organisasjonsteori. Emnet er teoribasert, men opptatt av på hvordan vi kan bruke ulike teoretiske perspektiver for å forstå og handle i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

 • Ha kunnskap om verdien av å se og undersøke organisasjoner fra ulike teoretiske perspektiver. Dette er viktig kunnskap å ta med seg ut i arbeidslivet
 • Kunne beskrive, ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver, hva organisasjonene er og hvorfor/hvordan de eksisterer, hvordan organisasjonene ser ut og hva/hvem de består av,
 • Hvilke prosesser som foregår innad i organisasjoner og på tvers av organisasjoner.
 • Ha utviklet et organisasjonsteoretisk begrepsapparat som setter dem bedre i stand til å forstå og handle i organisasjoner.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet, skal studentene kunne:

 • Kritisk reflektere over organisasjoner og organisasjonsprosesser
 • Anvende ulike organisasjonsteoretiske perspektiver og begreper til å analysere de reelle organisasjonenes tilstand og prosesser,
 • Analysere, foreslå og iverksette ulike tiltak og handlinger for å gjøre organisasjoner mer effektive og markedstilpassede.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne:

 • Analysere organisasjoner fra ulike perspektiver
 • -Redegjøre for hvilke praktiske og etiske utfordringer organisasjonene møter på,
 • Vite hvordan man skaper hensiktsmessig struktur, teknologi og kultur som støtter opp under organisasjonens virksomhet og dens tilpasning til omgivelsene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case- og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU. I løpet av semesteret gjennomføres det obligatoriske innleveringer som alle må være bestått. Antall innleveringer og tidspunkt for innlevering kunngjøres ved semesterstart. Eksamen teller 100 %.

Ingen hjelpemidler tillatt. Studentene vurderes ut fra deres forståelse av pensumlitteratur og evne til kritisk refleksjon over organisasjoner og organisasjonsprosesser, evne til å bruke ulike perspektiver for å forstå og drøfte det som skjer og se praktiske utfordringer. Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kvålshaugen, R., Wennes, G. og Nesse, J. G. (2019). Organisere og lede: Dilemmaer i praksis. 2. utgave. Fagbokforlaget: Bergen (evt. 1. utgave).

Utvalgte kapitler fra andre bøker og artikler vil komme i tillegg. Mer pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOL405 7.5 VÅR 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjonsteori
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 2
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU