course-details-portlet

BSOL4005 - Organisasjonsteoretiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Moderne organisasjoner representerer kontinuerlige spenninger og paradokser. Organisasjoner må lære seg å leve med disse spenningene. Kurset fokuserer på temaer og spenninger som er sentrale i organisasjonsteori. Vi utforsker ulike perspektiver for bedre å forstå tema som:
- Organisasjoner og organisering
- Organisasjon og omgivelser
- Organisasjoners fysiske og sosiale strukturer
- Organisasjonskultur
- Makt, kontroll og konflikter
- Paradokser i organisasjoner
- Nye retninger i organisasjonsteori

Emnet fokuserer på temaer og spenninger som er sentrale i organisasjonsteori. Emnet er teoribasert, men opptatt av på hvordan vi kan bruke ulike teoretiske perspektiver for å forstå og handle i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:
- ha kunnskap om verdien av å se og undersøke organisasjoner fra ulike teoretiske perspektiver. Dette er viktig kunnskap å ta med seg ut i arbeidslivet
- kunne beskrive, ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver, hva organisasjonene er og hvorfor/hvordan de eksisterer, hvordan organisasjonene ser ut og hva/hvem de består av,
- hvilke prosesser som foregår innad i organisasjoner og på tvers av organisasjoner.
- ha utviklet et organisasjonsteoretisk begrepsapparat som setter dem bedre i stand til å forstå og handle i organisasjoner.


Ferdigheter
Etter å ha gjennomført emnet, skal studentene kunne:
- kritisk reflektere over organisasjoner og organisasjonsprosesser
- anvende ulike organisasjonsteoretiske perspektiver og begreper til å analysere de reelle organisasjonenes tilstand og prosesser,
- analysere, foreslå og iverksette ulike tiltak og handlinger for å gjøre organisasjoner mer effektive og markedstilpassede.


Generell kompetanse
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne:
- analysere organisasjoner fra ulike perspektiver
- redegjøre for hvilke praktiske og etiske utfordringer organisasjonene møter på,
- vite hvordan man skaper hensiktsmessig struktur, teknologi og kultur som støtter opp under organisasjonens virksomhet og dens tilpasning til omgivelsene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case- og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.
I løpet av semesteret gjennomføres det obligatoriske innleveringer (eks. akademisk paper, fagfellevurdering) i grupper som alle må være bestått.
Antall innleveringer og tidspunkt for innlevering kunngjøres ved semesterstart. Skriftlig eksamen teller 100 %.

Studentene vurderes ut fra deres forståelse av pensumlitteratur og evne til kritisk refleksjon over organisasjoner og organisasjonsprosesser, evne til å bruke ulike perspektiver for å forstå og drøfte det som skjer og se praktiske utfordringer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entrepreneurship (MSENTRE)
Entreprenørskap (MENTRE)
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Internasjonal Business og Markedsføring (861MIBE)
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Samfunnsøkonomi (PHSØK)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kvålshaugen, R., Wennes, G. og Nesse, J. G. (2019). Organisere og lede: Dilemmaer i praksis. 2. utgave. Fagbokforlaget: Bergen (evt. 1. utgave).
Utvalgte kapitler fra andre bøker og artikler vil komme i tillegg.
Mer pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOL405 7.5 01.01.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjonsteori
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU