Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

ØAMSC, Thu Jul 25 06:26:05 MEST 2024 | M2

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv.

Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere.

Du vil lære om hvordan markeder utvikler seg, både nasjonale og internasjonale. Du vil få innsikt i hvordan bedrifter blir finansiert, og analysere lønnsomheten. Du vil lære hvordan strategier utformes, og utvikle evne til å tenkte langsiktig og strategisk.

Du vil få et godt grunnlag for å kunne reflektere over etiske problemstillinger i lys av samfunnsansvar og bærekraft, og en solid kompetanse innen vitenskapelig metodikk.

Les mer om hva du lærer

Siviløkonomstudiet gir allsidige karrieremuligheter og kvalifiserer til konsulentoppdrag, utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Mange av kandidatene som uteksaminers ved NTNU Handelshøyskolen får en karriere innen bank, forsikring og finans, industri, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner. Mulighetene er mange, og de aller fleste har jobben sikret før de uteksaminseres.

Eksempler på arbeidsområder for siviløkonomer:

  • administrasjon og ledelse
  • finansiering av bedrifter/virksomheter
  • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
  • samfunnsøkonomisk analyse
  • prosjektledelse
  • revisjon, innkjøp og logistikk
  • markedsføring, PR og kommunikasjon
  • personalutvikling/HR
  • ekstern konsulentvirksomhet
  • undervisning, forskning eller utredningsarbeid

Les mer om jobbmulighetene

Studentforeningen STØH er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle.

Master har en egen fadderuke bare for masterstudenter ved NTNU Handelshøyskolen. Meld deg inn i studentforeningen, det vil du ha stort utbytte av. Du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av en emnedel og en selvstedig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, mens oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. Du vil kunne spesialisere deg innenfor en av følgende fem hovedprofiler, som velges etter opptak:

Business Analytics gir deg innsikt i hvordan kvantitative analyser, digitale verktøy og big data kan brukes til å forstå ulike sider av næringslivet.

Finansiering og investering gir deg innsikt i og forståelse av finansielle teorier, beslutning under usikkerhet og risikovurdering.

Markedsføring gir deg innsikt i og forståelse av ulike typer relasjoner mellom bedrift og marked, markedsanalyse, kommunikasjon og merkevarebygging.

Strategi, organisasjon og ledelse gir deg innsikt i og forståelse av utvikling og endring i organisasjoner, ledelsesmessige utfordringer og bedriften som strategisk aktør.

Økonomistyring gir deg innsikt i og forståelse av bredden av bedriftsøkonomisk teori, med fokus på styring av økonomiske ressurser.

Les mer om studiets oppbygning

For å kunne søke må du ha fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Fra og med opptaket 2022 må alle søkere tilfredstille BØA-planen av november 2018. Det betyr at du må minst ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 102,5 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper: Metodefag (20 studiepoeng) Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng) Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) Administrasjonsfag (30 studiepoeng) Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 studiepoeng)

Les mer om opptak og opptakskrav

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

 

Studieveiledere 

Våre studieveiledere svarer på dine spørsmål om utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevant og generelle spørsmål om studieprogrammet: 

  kontakt@hhs.ntnu.no  |    73 55 99 50

Kontakt og veiledning