course-details-portlet

BFIN5012 - Risikostyring og empirisk finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet består av komplementerende deler av finansiell økonometri og risikostyring. Emnet omhandler empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder (aksjer, valuta, obligasjoner, energi, metall, og landbruk).
Deskriptiv analyse, Analyse av avkastningsfordelinger,
Regresjonsanalyse/faktormodeller for aksjer, Finansoptimering og porteføljevalg,
Prinsipper for optimalisering av porteføljer av obligasjoner og aksjer,
Indeks fond, dynamiske porteføljestrategier, risikostyring,
Value at Risk. Parametrisk, historisk og simulerings bestemt estimering av VaR.
Vurdering av modell risiko og stress testing.
Prinsipal komponent analyse for modellering av forwardkurver.
Modellering av volatilitet og korrelasjon i ulike markeder.
Handlestrategier med univariate og multivariate tidsrekke modeller, ko-integrasjonsanalyse, bruk av copula og kvantilregresjon,
Ekstremverdimodeller.
Paneldatametoder
Empirisk corporate finans, empirisk analyse av
kapitalstruktur og dividende beslutninger,
fusjoner og oppkjøp, og verdipapirutstedelser. Konkursrisiko.
Evaluering av modeller.
Analyse av hedgefond og alternative investeringer

Læringsutbytte

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver, metoder for risikomåling og risikostyring. Metoder for analyse av selskapsfinansiering.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning, gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter, gi kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for vurdering av finansielle beslutninger, utvikling av priser og andre risiko faktorer.

Generell kompetanse:
Gi trening i finansiell analyse i regneark og bruk av finansielle databaser.
Gi trening i implementering av finansøkonometriske metoder gjennom skriving av selvstendig semesteroppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk aktivitet består av en semesteroppgave som skal skrives i grupper på 3-4 personer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- gjelder kun høst 2020
  • Muntlig fremlegg av oppgave-gjelder ikke høsten 2020
  • Muntlig framlegg

Mer om vurdering

Vurderingen består av en skriftlig skoleeksamen. Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

 

Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Emnet består av komplementerende deler av finansiell økonometri og risikostyring. Emnet omhandler empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder (aksjer, valuta, obligasjoner, energi, metall, og landbruk).
Deskriptiv analyse, Analyse av avkastningsfordelinger,
Regresjonsanalyse/faktormodeller for aksjer, Finansoptimering og porteføljevalg,
Prinsipper for optimalisering av porteføljer av obligasjoner og aksjer,
Indeks fond, dynamiske porteføljestrategier, risikostyring,
Value at Risk. Parametrisk, historisk og simulerings bestemt estimering av VaR.
Vurdering av modell risiko og stress testing.
Prinsipal komponent analyse for modellering av forwardkurver.
Modellering av volatilitet og korrelasjon i ulike markeder.
Handlestrategier med univariate og multivariate tidsrekke modeller, ko-integrasjonsanalyse, bruk av copula og kvantilregresjon,
Ekstremverdimodeller.
Paneldatametoder
Empirisk corporate finans, empirisk analyse av
kapitalstruktur og dividende beslutninger,
fusjoner og oppkjøp, og verdipapirutstedelser. Konkursrisiko.
Evaluering av modeller.
Analyse av hedgefond og alternative investeringer

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
14.12.2020

Innlevering
14.12.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU