BFIN5012 - Risikostyring og empirisk finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet består av komplementerende deler av finansiell økonometri og risikostyring. Emnet omhandler empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder (aksjer, valuta, obligasjoner, energi, metall, og landbruk).
Deskriptiv analyse, Analyse av avkastningsfordelinger,
Regresjonsanalyse/faktormodeller for aksjer, Finansoptimering og porteføljevalg,
Prinsipper for optimalisering av porteføljer av obligasjoner og aksjer,
Indeks fond, dynamiske porteføljestrategier, risikostyring,
Value at Risk. Parametrisk, historisk og simulerings bestemt estimering av VaR.
Vurdering av modell risiko og stress testing.
Prinsipal komponent analyse for modellering av forwardkurver.
Modellering av volatilitet og korrelasjon i ulike markeder.
Handlestrategier med univariate og multivariate tidsrekke modeller, ko-integrasjonsanalyse, bruk av copula og kvantilregresjon,
Ekstremverdimodeller.
Paneldatametoder
Empirisk corporate finans, empirisk analyse av
kapitalstruktur og dividende beslutninger,
fusjoner og oppkjøp, og verdipapirutstedelser. Konkursrisiko.
Evaluering av modeller.
Analyse av hedgefond og alternative investeringer

Læringsutbytte

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver, metoder for risikomåling og risikostyring. Metoder for analyse av selskapsfinansiering.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning, gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter, gi kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for vurdering av finansielle beslutninger, utvikling av priser og andre risiko faktorer.

Andre viktige læringsutbytter:
Gi trening i finansiell analyse i regneark og bruk av finansielle databaser.
Gi trening i implementering av finansøkonometriske metoder gjennom skriving av selvstendig semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg
  • To godkjente øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.
Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, Master i finansiell økonomi, og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap, og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse, og Master in International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).

Kursmateriell

Carol Alexander, Market Risk Modelling, Wiley 2008 Bind I, II og deler av IV.
Andre artikler og kapitler fra bøker opplyses ved semesterstart.

Med forbehold om endringer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Innlevering
14.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 06.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , DI172 , Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.