course-details-portlet

ØS440 - Regnskap i teori og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ulike regnskapsteoretiske modeller og tilnærminger:
- Ulike regnskapsmodeller
- Nærmere om (teoretisk) regnskapsutvikling
- Div. regnskapsbegreper/prinsipper
- Praktiske utfordringer

Regnskap som et verktøy for styring og analyse:
- Lønnsomhetsmåling og regnskapsanalyse
- Casegjennomgang (regnskapsanalyse)
- Regnskap som et verktøy for prestasjonsstyring


Regnskapsmanipulering:
- Ulike manipuleringsformer
- Ulike tiltak for å forhindre og avdekke regnskapsmanipulering
- perspektiver på regnskapsregulering og regnskapsmanipulering

Fortolkning av regnskapspraksis, regelverk and normer:
- Fortolkning og etterlevelse av regnskapsregler, herunder skjønnsutøvelse vs. regelovertredelse.
- Spesielle skjønnsmessige poster
- Informasjonshåndtering og brukeregenskaper
- Informasjonsbehov, inkludert vurdering av kvalitative egenskaper ved regnskapet
- Makrorespons på finansrapportering

Regnskapsharmonisering:
- Globale vs. lokale regnskapsløsninger
- Privat sektor vs. offentlig sektor

Kritisk perspektiv på regnskap:
- Regnskapets funksjoner (normative deskriptive tilnærminger) og regnskapets effekter
- Utvikling av alternative rapporteringsmodeller:

- Frivillig rapportering vs. lovpålagte reguleringer
- Utfordringer og muligheter tilknyttet regnskapets postulater/ forutsetninger
- Utfordringer ved tradisjonelle regnskapsmodeller og rapporteringsformer

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Ha innsikt i bredden og kompleksiteten innenfor regnskapsfaget
- Kjenne til utfordringer ved regnskapsmessige skjønnsvurderinger og fortolkninger
- Ha kunnskap om hva regnskapsharmonisering på tvers av landegrenser og sektorer innebærer

Ferdigheter
- Utvikle evne til kritisk vurdering av underliggende forutsetninger i regnskap, og hva det vil si å endre slike forutsetninger.
- Drøfte utfordringer ved tradisjonelle regnskapsmodeller og rapporteringsformer.
- Kunne vurdere alternative rapporteringsformer, med tilhørende fordeler og ulemper.
- Kunne gjennomføre en regnskapsanalyse av en virksomhet (under veiledning).

Generell kompetanse
- Kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk.
- Opparbeide evner til å vurdere og diskutere spenningsforholdet mellom teori og praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert, bestående av 5-6 samlinger, à to dager med 3-4 timer pr. dag.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, casegjennomgang, korte videoer, diskusjon av nyhetssaker, gruppearbeid og gjesteforelesning(er).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering av case

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entrepreneurship (MSENTRE)
Entreprenørskap (MENTRE)
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Internasjonal Business og Markedsføring (861MIBE)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum i emnet består av:

- Riahi-Belkaoui, A (2004). Accounting theory (5 ed.). London: Thomson Learning.

- Et kompendium

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU