ØS410 - Strategisk økonomistyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet har følgende hovedtema:

1. Strategiske lønnsomhetsanalyser

a. Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
b. Aktivitetsfokus og styring (ABM)
c. Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
d. Kapasitetskostnader
e. Target Costing
f. Kapitalkostnader

2. Prising

a. Markedsavgrensning, etableringsbarrierer og markedsstruktur
b. Strategisk prising, produktlivsløpsprising og prisstruktur
c. Prissetting

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha
- forskningsbasert kunnskap om hvordan informasjon om marked og konkurransestrategiske forhold kan integreres i økonomistyringen og gi grunnlag for beslutninger.
- inngående kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (se emnets temaer).
- innsikt i de forutsetninger som ligger til grunn for verktøyene og forståelse for hvordan disse innvirker på anvendelsen av disse.

Ferdigheter
Studenten skal ha ferdigheter
- i bruk av relevante verktøy innenfor fagområdet (se emnets temaer) for å øke foretakets verdiskapning.
- i å utføre analyser og formulere faglige resonnementer på bakgrunn av disse.

Generell kompetanse
Studenten skal ha generell kompetanse i
- å håndtere utfordringer knyttet til strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (se emnets temaer)
- å kommunisere om problemstillinger knyttet til fagområdet både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Fremdriftsplan deles ut ved semesterstart. Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og casegjennomganger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ (ØANTNUM)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, Master i finansiell økonomi, og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap, og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse, og Master in International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).

Kursmateriell

Del 1 Strategisk lønnsomhetsanalyse Bjørnenak, T. (1: 2003) Strategisk økonomistyring en oversikt - Magma 2/2003, 21-28. Bjørnenak, T. (2: 2005) Kapittel 3 Produktregnskap. I Bjørnenak, T, D M Dalen, N-H M von der Fehr, T E Olsen og G Torsvik (2005) På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlig og private foretak. Skrifter fra Konkurransetilsynet 1-2005. Bjørnenak, T. (3: 1996) Kalkyler for økonomisk styring, Praktisk Økonomi og Ledelse, 2/96, s. 35-45. Cooper, R. Kaplan, R.S. (1999). Utdrag fra boken; The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice Hall (kap 4-7) Helgesen, Ø. Bjørnenak, T. (2009). Kunderegnskap og kundelønnsomhet. Kaplan og Anderson (2004) Time-Driven Activity Based Costing. Harvard Busines Review nov 2004. Zimmerman, J.L. (1979) Kostnader og nytte forbundet med kostnadsfordeling. Med kommentarer fra T. Bjørnenak i Magma 6/2005 Del 2 Strategisk prising Barnett, F.W (1988). ¿Four steps to forecast total market demand,¿ Harvard Business Review, July-August, s. 28-37. Besanko, D., D. Dranove og M. Shanley (2000). Utdrag fra: Economics of strategy, John Wiley Sons, New York (deler av kapitlene 9 og 10). (4.utg., 2007) Douglas, E.J. (1987). Utdrag fra: Managerial Economics: Analysis and Strategy, 3. utg., Prentice Hall, s.86-103. Fisher, M.L., J.H.Hammond, W.R. Obermeyer og A. Raman (1994). ¿Making supply meet demand in an uncertain world,¿ Harvard Business Review, May-June, s. 83-93. Fjell, K. (2003) ¿Elasticity based pricing rules - a cautionary note,¿ Applied Economics Letters, 10, 787-791. Fog, B. (1994). Utdrag fra boken: Pricing in Theory and Practice, Handelshøjskolens Forlag, Copenhagen. Jagels, M.B. og M.M. Coltman, (2004). Utdrag fra: Hospitality Management Accounting, John Wiley Sons, Inc., 8. utgave (kap. 6). (9.utg., 2007) Monroe, K.B. (2003). Utdrag fra: Pricing - making profitable decisions, 3. utg., McGraw-Hill, Boston (kap. 13). Monroe, K.B og J.L. Cox (2001). Pricing practices that endanger profits, Marketing Management, September/October, s 42-46. Nagle, T.T. og R.K. Holden (2002), The Strategy and Tactics of Pricing - A Guide to Profitable Decision Making, 3. utgave, Prentice Hall (kapitler 1, 3-7, 9). (4.utg., 2006)

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA430 7.5 01.08.2008
BA430 7.5 01.08.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 20.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2 , Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.