course-details-portlet

ØS410 - Strategisk økonomistyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet har følgende hovedtema:

1. Strategiske lønnsomhetsanalyser

a. Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
b. Aktivitetsfokus og styring (ABM)
c. Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
d. Kapasitetskostnader
e. Kapitalkostnader

2. Prising

a. Markedsavgrensning, etableringsbarrierer og markedsstruktur
b. Strategisk prising, produktlivsløpsprising og prisstruktur
c. Prissetting

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha
- forskningsbasert kunnskap om hvordan informasjon om marked og konkurransestrategiske forhold kan integreres i økonomistyringen og gi grunnlag for beslutninger.
- inngående kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (se emnets temaer).
- innsikt i de forutsetninger som ligger til grunn for verktøyene og forståelse for hvordan disse innvirker på anvendelsen av disse.

Ferdigheter
Studenten skal ha ferdigheter
- i bruk av relevante verktøy innenfor fagområdet (se emnets temaer) for å øke foretakets verdiskapning.
- i å utføre analyser og formulere faglige resonnementer på bakgrunn av disse.

Generell kompetanse
Studenten skal ha generell kompetanse i
- å håndtere utfordringer knyttet til strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (se emnets temaer)
- å kommunisere om problemstillinger knyttet til fagområdet både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Fremdriftsplan deles ut ved semesterstart. Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og casegjennomganger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Obligatoriske øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)
Regnskap og revisjon (MRR)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Litteratur del I: Strategiske lønnsomhetsanalyser
Bjørnenak, T. (2: 1996) Kalkyler for økonomisk styring, Praktisk Økonomi og Ledelse, 2/96, s. 35-45.
Bjørnenak, T. (1: 2003) Strategisk økonomistyring en oversikt – Magma 2/2003, 21-28.
Bjørnenak, T. (3: 2005) Kapittel 3 Produktregnskap. I Bjørnenak, T, D M Dalen, N-H M von der Fehr, T E Olsen og G Torsvik (2005) På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlig og private foretak. Skrifter fra Konkurransetilsynet 1-2005.
Bjørnenak, T. (4:2017). ABC–hva blir D?–om kalkyler og ny teknologi. Praktisk økonomi & finans, 33(01), 5-16.
Bjørnenak, T. & Helgesen, Ø. (2009). Kunderelasjoner og økonomisk styring.
Cooper, R. & Kaplan, R.S. (1999). Utdrag fra boken; The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice Hall (kap 4-7)
Kaplan og Anderson (2004) Time-Driven Activity Based Costing. Harvard Business Review nov 2004.
Kaplan, R. S., & Porter, M. E. (2012). THE BIG IDEA-How to Solve the Cost Crisis In Health Care. Harvard Business Review, 46. Se også: https://hbr.org/2011/09/how-to-solve-the-cost-crisis-in-health-care for intervju med Kaplan.
Labro E (2007); Analytics of Costing System Design, in (ed.) Bhimani A, Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, Oxford, 217-242.
Lind, J. & Strömsten, T. (2006). When do firms use different types of customer accounting? Journal of Business Research 59, 1257-1266.
Zimmerman, J.L. (1979) Kostnader og nytte forbundet med kostnadsfordeling. Med kommentarer fra T. Bjørnenak i Magma 6/2005
Litteratur del II: Strategisk prising [klammeparentes rundt støttelitteratur]
[Abernathy, W.J and K. Wayne (1974). “Limits of the learning curve.” Harvard Business Review, Sep-Oct 1974, pp. 109-119.]
[Avlonitis, G. and Indounas, K. (2005) “Pricing Objectives and Pricing Methods in the Services Sector”, Journal of Services Marketing, (19)(1), pp. 47-57.]
Baumol, W.J. og R.E. Quandt (1964), “Rules of Thumb and Optimally Imperfect Decisions,” American Economic Review, March, s. 22-46.
Besanko, D., D. Dranove og M. Shanley (2000). Utdrag fra: Economics of strategy, John Wiley & Sons, New York (deler av kapitlene 9 og 10).
Fisher, M.L., J.H.Hammond, W.R. Obermeyer og A. Raman (1994). “Making supply meet demand in an uncertain world,” Harvard Business Review, May-June, s. 83-93.
Fjell, K. (2003) “Elasticity based pricing rules – a cautionary note,” Applied Economics Letters, 10, 787-791.
Laitinen, E. K. (2011). Management accounting in pricing decisions. In Review of Management Accounting Research (pp. 311-342). Palgrave Macmillan UK.
Lere, John C. (1986), “Product Pricing Based on Accounting Costs”, The Accounting Review, Vol. LXI, No. 2, April, s. 318 – 324.
Monroe, K.B. (2003). Utdrag fra: Pricing – making profitable decisions, 3. utg., McGraw-Hill, Boston (kap. 13).
Monroe, K.B og J.L. Cox (2001). ”Pricing practices that endanger profits,” MM, September/October, s 42-46.
NHZ: Nagle, T.T., John E. Hogan og Joseph Zale (2011), The Strategy and Tactics of Pricing – A Guide to Profitable Decision Making, fifth edition, international edition (eldre utgaver er også ok), Pearson, (kapitler 1-3, 6, 7, 9-[11]).
[Noble, P.M. og T.S. Gruca (1999). ”Industrial Pricing: Theory and Managerial Practice.” Marketing Science, Vol. 18, No. 3, Special Issue in Managerial Decision Making, p. 435 – 454.]
Zhang, Z., Ye, Q., & Law, R. (2011). Determinants of hotel room price: An exploration of travelers' hierarchy of accommodation needs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(7), 972-981.
 
Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA430 7.5 01.08.2008
BA430 7.5 01.08.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU