Studier

Studier

Senter for faglig kommunikasjon tilbyr master i språk og kommunikasjon i profesjoner som et ordinært masterprogram på 120 studiepoeng og koordinerer masterprogrammet i logopedi.

Kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidsliv og yrkesutøvelse. På jobb kommuniserer vi med mange: med kolleger, både innenfor og på tvers av fagfelt, med ledere og beslutningstakere, og med brukere av tjenester, enten dette er kunder, pasienter eller andre. Språk og kommunikasjon er en forutsetning når problemer skal løses og beslutninger skal tas, når møter skal ledes, tekster skal utarbeides og når noen skal veiledes.

Masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner gir dybdekunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon i ulike faglige sammenhenger. Som student hos oss vil du få innsikt i hvordan språk og kommunikasjon kan forstås som et viktig verktøy i alle typer yrker og profesjoner. Du vil opparbeide deg inngående kunnskap om teorier og modeller om språk og kommunikasjon, og metoder for å undersøke ulike typer kommunikasjonsutfordringer.

I masterprogrammet jobber vi med konkrete kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Det kan dreie seg om skriftlig, muntlig eller digital kommunikasjon, som for eksempel helseinformasjon, samtaler med brukere, samarbeid i team og kvalitet i fagtekster. I tillegg vil vi undersøke ulike former for kommunikasjonstrening og kommunikasjonsråd som tas i bruk i ulike sektorer. Som student vil du reflektere over sammenhengen mellom kommunikasjon og etikk og arbeide aktivt med å nyansere og utfordre etablerte oppfatninger om hva som er god kommunikasjon.

Programmet tilbys som blokkundervisning og egner seg derfor både som to-årig fulltidsstudium og fire-årig deltidsstudium.

Last ned brosjyre.

 

Studieportefølje

Studieportefølje

SPRÅK3501, som er for sivilingeniørstudenter, gir en bred kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon, enten det er i å skrive masteroppgaven, eller å presentere muntlig. Noen av temaene som blir gjennomgått på dette emnet er strukturering av tekster, koherens, søk etter og evaluering av kilder og referering. Emnet har også flere varierte, obligatoriske aktiviteter som tar sikte på å gi studentene praktisk trening i ulike former for skriving og presentasjon.

Masterprogram

Masterprogram

Har du tenkt over hvor viktig språk og kommunikasjon er i jobbsammenheng? Fordyp deg i teorier, modeller og metoder ​for å forstå og undersøke kommunikasjonsutfordringer i arbeidslivet.

Les mer om studiet. 

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi er et deltidsstudium for deg som jobber innen skole eller helse. Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

AVS6300 er et samlingsbasert etter- og videreutdanningsemne (EVU) på 7,5 studiepoeng. Emnet tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetanse din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Kurs på doktorgradsnivå

Kurs på doktorgradsnivå

HFEL8000 er et kurs i publisering og allmennrettet formidling for ph.d.-kandidater.

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Om oss