Studier

Senter for faglig kommunikasjon deler studieportefølje med seksjon for anvendt språkvitenskap og koordinerer masterprogrammet i logopedi. 

Fra høsten 2019 vil senteret tilby et nytt masterprogram i faglig kommunikasjon. Masterstudiet vil gi dybdekunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon i faglige sammenhenger, både i arbeidsliv og høyere utdanning.

Gjennom masterprogrammet vil studentene opparbeide seg innsikt i sentrale teorier om og perspektiver på faglig kommunikasjon, metoder for å undersøke og utvikle slik kommunikasjon, samt erfaring med problembasert arbeid om konkrete kommunikasjonsfaglige problemstillinger (gjerne knyttet til egen arbeidsplass, der det er mulig). For de som ønsker en faglig spesialisering, men som ikke ønsker å ta hele masterstudiet, tilbyr vi to spesialiseringsmuligheter:

  • Fagskriving og skrivekulturer i studier og arbeidsliv
  • Samtalen som redskap i samarbeid og ledelse

Mer informasjon om masterprogrammet kommer i 2018.

 

Studieportefølje

AVS2240 – Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold

AVS2240 får studentene innsikt i kommunikative mønstre, prosesser og utfordringer i arbeidslivet. Emnet gir kunnskap om hvordan kommunikasjon både former organisasjonen og blir formet av den. Det viser også hvordan kommunikasjonsmønstre bidrar til å inkludere og ekskludere, til å skape hierarkier eller bygge dem ned.

AVS2300 – Faglig skriving og tekstutvikling i høyere utdanning og arbeidsliv

AVS2300 gir studentene kompetanse i tekstutvikling, både gjennom en praktisk og teoretisk tilnærming. Det skal gjøre studentene i stand til å jobbe med tekstutvikling på arbeidsplasser, gjennom å skrive, analysere og gi kvalifisert tilbakemelding. Det teoretiske perspektivet på skriving blir i dette emnet betraktet som samhandling i kontekst.

AVS3010 – Prosjektledelse og kommunikative prosesser

AVS3010 skal studentene lære å bruke sin humanvitenskapelige bakgrunn i arbeidslivet. Emnet vektlegger prosjektledelse og kommunikative prosesser som følger med arbeid i prosjektgrupper. Studentene får praktisk erfaring og faglig kunnskap knyttet til blant annet prosjektledelse og arbeidsprosesser, faglige identiteter og tverrfaglige praksiser, samt kommunikasjon på tvers av fagbakgrunn og kompetanser. 

EDU3087 – Akademisk skriving og skriving og læring

EDU3087, som er ment for lærerstudenter, gir teoretisk og praktisk innføring i blant annet skriveprosesser, sjangre og responsgiving. På den måten skal studentenes akademiske skriving utvikles og gi dem ulike tilnærminger til arbeid med skriving.

NORD2220 – Skriving – tekst og skriveprosesser

I NORD2220 får studentene lære om skriving og skriveprosess, og de skal jobbe med å skrive egne tekster – av både akademisk og kreativ art. Som et ledd i dette arbeidet deltar studentene i skrivegrupper. Der deler de tekstene med medstudentene sine og gir respons til hverandre. Slik får de både teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring med  tekstutvikling og å jobbe prosessorientert.

SPRÅK1501 – Akademisk skriving

SPRÅK1501 har som mål å gi en introduksjon til akademisk skriving på engelsk. Målgruppen er internasjonale studenter, men norske studenter kan også melde seg på. Noen av temaene som gjennomgås på dette emnet er hvordan man starter skriveprosessen, respons, hva som kjennetegner vitenskapelige artikler og hvordan man skriver søknader og CV. De obligatoriske aktivitetene er lagt opp slik at studentene får trent på å bruke det de lærer om skriving og presentasjon i praksis, og får utviklet sine egne tekster gjennom responsgiving.

SPRÅK3501 – Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

SPRÅK3501, som er for sivilingeniørstudenter, gir en bred kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon, enten det er i å skrive masteroppgaven, eller å presentere muntlig. Noen av temaene som blir gjennomgått på dette emnet er strukturering av tekster, koherens, søk etter og evaluering av kilder og referering. Emnet har også flere varierte, obligatoriske aktiviteter som tar sikte på å gi studentene praktisk trening i ulike former for skriving og presentasjon.

Perspektivemner

AVS1201 – Skriving i fagstudier

AVS1201 gir innføring i faglig skriving i høyere utdanning. Studentene får perspektiv på skriving som samhandling i sosiale og kulturelle sammenhenger. De lærer blant annet om hvorfor vi skriver faglige tekster, hvem vi skriver til, hva som kjennetegner faglige tekster og hvordan de utvikles. Emnet forbereder studentene til å skrive bacheloroppgave.

AVS1202 – Muntlig kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse

AVS1202 dreier seg om hvordan man kan forstå og beskrive det som foregår i muntlig kommunikasjon. Sentrale temaer er blant annet hvordan samtalepartnere samarbeider om å skape dynamikken i en samtale, hvordan de forhandler om mening, og hvordan identiteter og relasjoner blir skapt gjennom samtale.

Masterprogram

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi er et deltidsstudium for deg som jobber innen skole eller helse. Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.

Etter- og videreutdanning

AVS6300 – Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

AVS6300 er et samlingsbasert etter- og videreutdanningsemne (EVU) på 7,5 studiepoeng. Emnet tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetanse din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Kurs på doktorgradsnivå

HFEL8000 – Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling

HFEL8000 er et kurs i publisering og allmennrettet formidling for ph.d.-kandidater.

Logo SEKOM