Studier

Senter for faglig kommunikasjon deler studieportefølje med seksjon for anvendt språkvitenskap og koordinerer masterprogrammet i logopedi.

Fra og med høsten 2019 tilbys master i språk og kommunikasjon i profesjoner som et ordinært masterprogram på 120 studiepoeng. 

Kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidsliv og yrkesutøvelse. På jobb kommuniserer vi med mange: med kolleger, både innenfor og på tvers av fagfelt, med ledere og beslutningstakere, og med brukere av tjenester, enten dette er kunder, pasienter eller andre. Språk og kommunikasjon er en forutsetning når problemer skal løses og beslutninger skal tas, når møter skal ledes, tekster skal utarbeides og når noen skal veiledes.

Masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner gir dybdekunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon i ulike faglige sammenhenger. Som student hos oss vil du få innsikt i hvordan språk og kommunikasjon kan forstås som et viktig verktøy i alle typer yrker og profesjoner. Du vil opparbeide deg inngående kunnskap om teorier og modeller om språk og kommunikasjon, og metoder for å undersøke ulike typer kommunikasjonsutfordringer.

I masterprogrammet jobber vi med konkrete kommunikasjonsfaglige problemstillinger. Det kan dreie seg om skriftlig, muntlig eller digital kommunikasjon, som for eksempel helseinformasjon, samtaler med brukere, samarbeid i team og kvalitet i fagtekster. I tillegg vil vi undersøke ulike former for kommunikasjonstrening og kommunikasjonsråd som tas i bruk i ulike sektorer. Som student vil du reflektere over sammenhengen mellom kommunikasjon og etikk og arbeide aktivt med å nyansere og utfordre etablerte oppfatninger om hva som er god kommunikasjon.

Programmet tilbys som blokkundervisning og egner seg derfor både som to-årig fullstidsstudium og fire-årig deltidsstudium.

Last ned brosjyre.

 

Studieportefølje

AVS2240 – Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold

AVS2240 får studentene innsikt i kommunikative mønstre, prosesser og utfordringer i arbeidslivet. Emnet gir kunnskap om hvordan kommunikasjon både former organisasjonen og blir formet av den. Det viser også hvordan kommunikasjonsmønstre bidrar til å inkludere og ekskludere, til å skape hierarkier eller bygge dem ned.

AVS3010 – Prosjektledelse og kommunikative prosesser

AVS3010 skal studentene lære å bruke sin humanvitenskapelige bakgrunn i arbeidslivet. Emnet vektlegger prosjektledelse og kommunikative prosesser som følger med arbeid i prosjektgrupper. Studentene får praktisk erfaring og faglig kunnskap knyttet til blant annet prosjektledelse og arbeidsprosesser, faglige identiteter og tverrfaglige praksiser, samt kommunikasjon på tvers av fagbakgrunn og kompetanser. 

SPRÅK1501 – Akademisk skriving

SPRÅK1501 har som mål å gi en introduksjon til akademisk skriving på engelsk. Målgruppen er internasjonale studenter, men norske studenter kan også melde seg på. Noen av temaene som gjennomgås på dette emnet er hvordan man starter skriveprosessen, respons, hva som kjennetegner vitenskapelige artikler og hvordan man skriver søknader og CV. De obligatoriske aktivitetene er lagt opp slik at studentene får trent på å bruke det de lærer om skriving og presentasjon i praksis, og får utviklet sine egne tekster gjennom responsgiving.

SPRÅK3501 – Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

SPRÅK3501, som er for sivilingeniørstudenter, gir en bred kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon, enten det er i å skrive masteroppgaven, eller å presentere muntlig. Noen av temaene som blir gjennomgått på dette emnet er strukturering av tekster, koherens, søk etter og evaluering av kilder og referering. Emnet har også flere varierte, obligatoriske aktiviteter som tar sikte på å gi studentene praktisk trening i ulike former for skriving og presentasjon.

Perspektivemner

AVS1201 – Skriving i fagstudier

AVS1201 gir innføring i faglig skriving i høyere utdanning. Studentene får perspektiv på skriving som samhandling i sosiale og kulturelle sammenhenger. De lærer blant annet om hvorfor vi skriver faglige tekster, hvem vi skriver til, hva som kjennetegner faglige tekster og hvordan de utvikles. Emnet forbereder studentene til å skrive bacheloroppgave.

AVS1202 – Muntlig kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse

AVS1202 dreier seg om hvordan man kan forstå og beskrive det som foregår i muntlig kommunikasjon. Sentrale temaer er blant annet hvordan samtalepartnere samarbeider om å skape dynamikken i en samtale, hvordan de forhandler om mening, og hvordan identiteter og relasjoner blir skapt gjennom samtale.

Masterprogram

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Har du tenkt over hvor viktig språk og kommunikasjon er i jobbsammenheng? Fordyp deg i teorier, modeller og metoder ​for å forstå og undersøke kommunikasjonsutfordringer i arbeidslivet.

Les mer om studiet. 

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi er et deltidsstudium for deg som jobber innen skole eller helse. Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter. Studiet bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.

Etter- og videreutdanning

AVS6300 – Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

AVS6300 er et samlingsbasert etter- og videreutdanningsemne (EVU) på 7,5 studiepoeng. Emnet tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetanse din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Kurs på doktorgradsnivå

HFEL8000 – Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling

HFEL8000 er et kurs i publisering og allmennrettet formidling for ph.d.-kandidater.

Logo SEKOM