Forskning

Forskning

Opptak. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Anvendt språkvitskap har tradisjon for praksisnær forsking på skriftleg og munnleg kommunikasjon i ulike kontekstar. Forskinga ved Senter for fagleg kommunikasjon dreier seg om utfordringane ulike aktørar står overfor når dei skal utøve faget sitt og oppnå kommunikative mål, som til dømes brukarmedverknad, evaluering og problemløysing.

Med utgangspunkt i eit sosiokulturelt perspektiv på kommunikasjon er vi opptekne av å forstå kommunikative praksisar i lys av dei samanhengane dei inngår i. Forskinga søkjer å byggja bru mellom kommunikative praksisar og dei samfunnsmessige diskursane som omkransar dei og som dei inngår i.

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Om oss

JALPP

Journal of Applied Linguistics and Proffessional Practice

Det internasjonale tidsskriftet Journal of Applied Linguistics and Professional Practice (Equinox) hører hjemme ved Senter for faglig kommunikasjon. Redaktør for tidsskriftet, Srikant Sarangi, er tilknyttet senteret.


Pågående forskningsprosjekt

Pågående forskningsprosjekt

Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste

Kommunikative utfordringer for veiledere og brukere i overgangen til tekst-basert veiledning

Interaksjon med brukere er en sentral del av profesjonsutøvelsen i kommunens sosialtjeneste og i NAV. Veilederne jobber med noen av de mest sårbare innbyggerne i kommunen, og de er avhengige av å oppnå en god dialog med hver enkelt bruker for å nå målene om aktivitet, mestring og deltakelse i samfunnet.

Les mer om prosjektet 

Kommunikasjonstrening i profesjonsutdanning

Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan ulike former for kommunikasjonstrening (som f.eks. rollespill) forbereder studentene til profesjonsutøvelse. Prosjektet har særlig fokus på kommunikasjonsutfordringer som studentene blir stilt overfor i ulike scenarier, både i møte med  brukere/pasienter/klienter/borgere og i samarbeid med hverandre og med profesjonsutøvere fra andre sektorer. Prosjektet skal bidra med ny kunnskap som kan komme til nytte for profesjonsutøvere i praktisk arbeid og for framtidig kommunikasjonstrening i utdanningene.

Vi er interessert i å undersøke hvordan språket spiller en rolle når studenter trener på realistiske scenarier i sin profesjon. Vi vil studere både verbal og ikke-verbal kommunikasjon og vil bruke både lyd- og videoopptak av treningssituasjoner. Datamaterialet vil benyttes i anonymisert form i forskningsformidling og undervisning.

Prosjektansvarlige:

Gøril Thomassen Hammerstad og Kristin Halvorsen

 

Skriving og læring i høyere utdanning

Faglæreres perspektiver på studentenes skriving og skriveutvikling

Forskningsprosjektet skal bidra til økt innsikt i utfordringer knyttet til skriving og skriveveiledning i høyere utdanning.

Formålet er å undersøke hvordan faglærere fra ulike disipliner forstår skrivingens rolle i høyere utdanning og hvilke forventninger til akademisk skriving som kommer til uttrykk i oppgavebeskrivelser for studenter, i tilbakemeldinger på tekster, og/eller i faglærernes refleksjoner omkring faglig skriving.

Prosjektansvarlig: Førsteamanuensis Ingrid Stock