Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste

Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste

Kommunikative utfordringer for veiledere og brukere i overgangen til tekst-basert veiledning

Oppstart: Høst 2019

Ved institutt for språk og litteratur er det en ledig stipendiatstilling innenfor dette prosjektet. 

Interaksjon med brukere er en sentral del av profesjonsutøvelsen i kommunens sosialtjeneste og i NAV. Veilederne jobber med noen av de mest sårbare innbyggerne i kommunen, og de er avhengige av å oppnå en god dialog med hver enkelt bruker for å nå målene om aktivitet, mestring og deltakelse i samfunnet.

Med digitaliseringen av helse- og velferdsfeltet skal stadig mer av interaksjonen mellom brukere og veiledere foregå elektronisk gjennom digital brukerdialog. Det betyr at de mange samtalene ansikt til ansikt som veiledere og brukere har i dag skal erstattes med en tekst-basert dialog på en digital plattform. De kommunikative målene i interaksjonen skal nå oppnås ved hjelp av tekst i stedet for ansikt til ansikt/i fysiske møter – i en form for ‘tekstlig samtale’ som ikke foregår i sanntid. Dette stiller nye krav til både de som skal veilede og de som skal veiledes. En vellykket digitalisering på dette feltet krever kunnskap om de språklige og kommunikative utfordringene som veiledere og brukere står overfor i en digital veiledningssituasjon.

Med utgangspunkt i språkvitenskapelig forskning på muntlig og skriftlig kommunikasjon, og i tett samarbeid med ansatte og brukere i NAV, vil dette prosjektet bidra med ny kunnskap om digital brukerdialog i helse- og velferdsfeltet. Prosjektet finansieres av Universitetskommunen Trd3.0 og Det humanistiske fakultet.

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektets mål

  • bidra med empirisk kunnskap om språklige og kommunikative strategier i digital, tekst-basert brukerdialog
  • belyse hvordan sårbare brukere kan ivaretas og involveres gjennom tekst-basert, digital veiledning
  • gi innsikt i kommunikative utfordringer veiledere står overfor i overgangen til tekst-basert, digital veiledning
  • gi innsikt i kommunikative utfordringer brukerne møter når de skal delta og involveres i den digitale dialogen

 

Prosjektet bygge videre på problemstillinger og resultater fra UTVEI-prosjektet

Ulrik Sorte

Ulrik Sorte, Fagutvikler, prosjektkoordinator ved NAV Falkenborg