Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, og jeg arbeider med forskjellige former for språklig kommunikasjon, gjerne i samarbeid med profesjonelle i forskjellige fagfelt. 

Forskningsinteresser:

 • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon 
 • samtaleforskning
 • samtaleledelse og brukermedvirkning
 • kulturanalyse og diskursanalyse
 • kjønn, etnisitet, interseksjonalitet
 • utvikling av kommunikasjonskompetanse/-kyndighet
 • bruksperspektiv på tekster, samarbeid om tekstutvikling og tekstarbeid på arbeidsplassen

Twitter: @EllAnden

Undervisning: Jeg har særlig ansvar for arbeidslivskommunikasjon og samtaleforskning. For NTNU-studenter leder jeg emnene AVS1202 Muntlig kommunikasjon: samtaler og samtaleanalyse og AVS2240 Språklig kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold. Sammen med Ingrid Stock har jeg utviklet EVU-emnet Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk, som tilbys i regi av NTNU Videre.

Veiledning: Jeg har veiledet ca førti masterkandidater i språklig kommunikasjon, medievitenskap og logopedi. Jeg har også vært ekstern biveileder for en del ph.d.-prosjekter, nå i tilknytning til det psykiatrihistoriske Prison of Madness ved Institutt for historiske studier, NTNU

Pågående forskningsprosjekter:

Prosjektet UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV - er et forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere i NAV, basert på empiriske studier av hvordan veiledningssamtaler faktisk foregår. Målet er å styrke veiledernes interaksjon med brukerne og legge til rette for brukermedvirkning. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for språk og litteratur. Les mer om prosjektet her: https://www.ntnu.no/web/sefak/utvei

 

Tidligere prosjekt:

Communication in action - team performance and communication skills in critical care dreier seg om kommunikasjon i tverrfaglige team. Dette prosjektet foregår på Medisinsk simulatorsenter (http://www.simulatorsenteret.no), i samarbeid med Stine Gundrosen, som er leder for senteret. På simulatorsenteret trenes medisinsk personell systematisk i teamarbeid i utfordrende og sjeldne medisinske situasjoner. Fase 1 av prosjektet nådde målet, som var å utvikle et robust analyseverktøy som kan brukes i kliniske sammenhenger, og deretter analyserte vi teamarbeid i klinikken.

Snakk om kjønn og etnisitet: analyse av samtale i arbeidslivet var et delprosjekt innenfor Likestilling – en grense mellom ‘oss' og ‘dem'? I dette prosjektet studerte vi norske 'mangfoldsarbeidsplasser' - sykehjem der mange ansatte hadde utenlandsk bakgrunn, og mange var menn. Omsorgsarbeid er kommunikasjonsarbeid, og kravene til profesjonell kommunikasjon var høye.  I den sammenhengen har jeg samarbeidet med Vox for å bringe kunnskapen videre gjennom forskjellige opplæringstiltak.

Nødsamtaler til 113

Publikasjoner:
en oversikt fra forskerdatabasen finner du her: http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=40165&la=no&action=sok

Save

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Andenæs, Ellen. (1984) Morsmål - mellomspråk - målspråk. Hvordan lærer vi nye språk?. 1984. ISBN 82-02-10072-0. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning..
 • Andenæs, Ellen. (1984) Vietnamesisk og norsk språkstruktur. 1984. ISBN 82-02-10072-0. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning..

Del av bok/rapport

 • Andenæs, Ellen. (2017) "She Didn't Know I'm Black, You See". Practices, Body Signs, and Professional Identity. Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space.
 • Andenæs, Ellen. (2010) "Nok norsk" til å være "norsk nok"? Språk, arbeidsliv, likestilling. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Andenæs, Ellen. (2007) Snakk om kjønn og etnisitet: Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep. Språk och kön i nutida och historisk perspektiv.
 • Andenæs, Ellen. (1994) Språklig konstituering av sosial identitet. (Hvor i all verden ble det av mamma?). Konstituering av kjønn fra antikken til moderne tid.
 • Andenæs, Ellen. (1984) Flerspråklighet - handicap eller ressurs?. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språifunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning.

Rapport/avhandling

Andre

 • Andenæs, Ellen. (2015) Helsekommunikasjon på tvers av språk: Forståelse, strategier og utfordringer. Arbeidsseminar om digitalt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige . Oslo universitetssykehus; Oslo. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Aadahl, Petter. (2015) Kommunikasjon i akuttmedisinske team. Medisinsk simulering som vei til bedre kommunikasjon?. HEVET ved HF: Fagmiljø, forskningsprosjekt og nettverk . HEVET; Trondheim. 2015-02-12 - 2015-02-12.
 • Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Sarangi, Srikant. (2015) Discourse types and (re)distribution of task responsibility in simulated emergency team encounters. Applied linguistic and professional practice ; Milano. 2015-11-04 - 2015-11-06.
 • Andenæs, Ellen. (2013) Fra helseinformasjon til helsekommunikasjon: demokratisering og myndiggjøring?. Foredrag i Vitenskapsteoretisk Forum . Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU; Trondheim. 2013-03-19 - 2013-03-19.
 • Andenæs, Ellen. (2013) Språkopplæring for arbeidslivet: fag, relasjoner og deltaking. Sykehuset, samfunnet og språket . Oslo Universitetssykehus og Språkrådet; Oslo. 2013-10-11 - 2013-11-10.
 • Gundrosen, Stine; Andenæs, Ellen; Aadahl, Petter. (2013) Team communication in medical emergency teams during simulation – a discourse analytical perspective. SESAM 2013 . Society of Europe for Simulation Applied to Medicine; Paris. 2013-06-12 - 2013-06-15.
 • Andenæs, Ellen. (2012) Professional accounts for problematic situations and subjects vis-à-vis workforce diversity in elderly care. COMET 2012 Communication, Medicine and Ethics . NTNU; Trondheim. 2012-06-28 - 2012-06-30.
 • Andenæs, Ellen. (2011) Agency: handlekraft, handlingsrom og handlingskraft. Agency som analytisk innfallsvinkel . SKI-prosjektet (Språk, kultur og identitet); Universitetet i Oslo. 2011-03-30 - 2011-03-30.
 • Andenæs, Ellen. (2011) Likestilling og god omsorg – etiske dilemmaer i eldreomsorgen. Kjønnsforskning NÅ . Universitetet i Nordland; Bodø. 2011-10-03 - 2011-10-04.
 • Andenæs, Ellen. (2011) Workforce diversity and communication in eldercare: Accounts for troubling talk. Applied Linguistics and Professional Practice - ALAPP 2011 . Cardiff University; Cardiff. 2011-06-23 - 2011-06-24.
 • Andenæs, Ellen. (2010) Språk og andre kroppstegn: trøblete posisjoner og profesjonelle praksiser. Lingvistik-semiarium, Göteborgs universitet . Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori; Göteborg. 2010-11-30 - 2010-11-30.
 • Andenæs, Ellen. (2009) En slange i paradiset: norsk som kroppstegn og kapital. MONS 13 . HiST/NTNU; NTNU. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Andenæs, Ellen. (2009) Snakk på jobb: Samtaler og relasjoner på sykehjem. Nordand9 - 9. konference om Nordens sprog som andetsprog . Københavns Universitet/Danmarks pædagogiske universitetskole; Helsingør. 2009-06-11 - 2009-06-13.