Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, og jeg arbeider med forskjellige former for språklig kommunikasjon, gjerne i samarbeid med profesjonelle i forskjellige fagfelt. 

Forskningsinteresser:

  • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon - særlig i helse- og sosialfeltet
  • teamarbeid og teamkommunikasjon
  • samtaleforskning
  • kulturanalyse og diskursanalyse
  • kjønn, etnisitet, interseksjonalitet
  • utvikling av kommunikasjonskompetanse/-kyndighet
  • bruksperspektiv på tekster, samarbeid om tekstutvikling og tekstarbeid på arbeidsplassen

Twitter: @EllAnden

Undervisning: Jeg har særlig ansvar for arbeidslivskommunikasjon og samtaleforskning. For NTNU-studenter leder jeg emnene AVS1202 Muntlig kommunikasjon: samtaler og samtaleanalyse og AVS2240 Språklig kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold. Sammen med Ingrid Stock har jeg utviklet EVU-emnet Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk, som tilbys i regi av NTNU Videre.

Veiledning: Jeg har veiledet ca førti masterkandidater i språklig kommunikasjon, medievitenskap og logopedi. Jeg har også vært ekstern biveileder for en del ph.d.-prosjekter, nå i tilknytning til det psykiatrihistoriske Prison of Madness ved Institutt for historiske studier, NTNU

Pågående forskningsprosjekter:

Prosjektet UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV - er et forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere i NAV, basert på empiriske studier av hvordan veiledningssamtaler faktisk foregår. Målet er å styrke veiledernes interaksjon med brukerne og legge til rette for brukermedvirkning. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for språk og litteratur. Les mer om prosjektet her: https://www.ntnu.no/web/sefak/utvei

Communication in action - team performance and communication skills in critical care dreier seg om kommunikasjon i tverrfaglige team. Dette prosjektet foregår på Medisinsk simulatorsenter (http://www.simulatorsenteret.no), i samarbeid med Stine Gundrosen, som er leder for senteret. På simulatorsenteret trenes medisinsk personell systematisk i teamarbeid i utfordrende og sjeldne medisinske situasjoner. Fase 1 av prosjektet nådde målet, som var å utvikle et robust analyseverktøy som kan brukes i kliniske sammenhenger, og nå analyserer vi teamarbeid i klinikken.

 

Tidligere prosjekt:

Snakk om kjønn og etnisitet: analyse av samtale i arbeidslivet var et delprosjekt innenfor Likestilling – en grense mellom ‘oss' og ‘dem'? I dette prosjektet studerte vi norske 'mangfoldsarbeidsplasser' - sykehjem der mange ansatte hadde utenlandsk bakgrunn, og mange var menn. Omsorgsarbeid er kommunikasjonsarbeid, og kravene til profesjonell kommunikasjon var høye.  I den sammenhengen har jeg samarbeidet med Vox for å bringe kunnskapen videre gjennom forskjellige opplæringstiltak.

Nødsamtaler til 113

Publikasjoner:
en oversikt fra forskerdatabasen finner du her: http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=40165&la=no&action=sok

Save