Forskergruppe for auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk

Forskergruppe for auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk

«Hemmeligheten» bak Jazzlinjas suksess har i alle år vært auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk, eller det jazzmusikere kaller planking. Planking er å lære seg musikalske språk på øret, uten bruk av noter, kun gjennom å imitere og kroppsliggjøre klingende musikk.

Studenten starter uten instrument og hermer så presist som mulig. Når musikken er internalisert, tar studenten gradvis instrumentet i bruk, før han eller hun gradvis også begynner å variere i det musikalske uttrykket.

Selv om metoden er intuitiv, enkel, og potent, er denne formen for musikalsk læring lite anerkjent og forstått utenfor jazzkretser. I musikkopplæring kommer ofte notebasert læring og kunstige målsetninger i veien for den læringsprosessen som planking utgjør. Og selv om miljøet ved Jazzlinja har forsket på metoden i mer enn førti år, og i senere tid også startet teoretisk forskning på metoden, gjenstår en rekke uutforskede spørsmål, knyttet til praksis, kunstnerisk utviklingsarbeid, kvalitetsutvikling og epistemologi.
 
Forskergruppe for auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk har mål om å være i nasjonal og internasjonal front i forståelsen av denne formen for musikalsk læring, gjennom å undersøke:

1) praktisk-pedagogiske perspektiver på planking og hvordan den musikalske språklæringen videreutvikles i ensemblespill. Fokus er både studenter på Jazzlinja, men også elever i grunn- , -videregående, og kulturskole, som vi blant annet når i samarbeid med prosjektet UniKup. Hvert enkelt menneske lytter på individuelle måter: hvordan kan den musikalske læringen best mulig ivareta diversiteten i individuell og kollektiv læring?

2) forholdet mellom planking og kunstnerisk utviklingsarbeid. Buzzord innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, som improvisasjon, kreativitet, estetikk og refleksjon kan raskt tilsløre nyanser som er avgjørende i forståelsen av planking. Det samme kan forventningen om skriftlig dokumentasjon, hvis det går ut over det rent musikalske arbeidet. Hvordan kan man møte disse impulsene innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, samtidig som man jobber på plankingens premisser?

3) planking og auditiv ensemblelæring som universitetspedagogiske praksiser. For at potensialet i planking best skal ivaretas på universitetsnivå, er det nødvendig å ha en god ensemblemetodikk, godt læringsmiljø, og gode evalueringsmetoder som er fullt ut integrert i den musikalske læringsprosessen. Hvordan bør dette rigges som en helhet? Hvilke metoder er best egnet til å utforske denne formen for holistisk kvalitetsutvikling?

4) epistemologiske aspekter ved planking og auditiv ensemblelæring, og den kunnskapsformen disse representerer i forhold til andre kunnskapsformer. For å styrke og spre den akademiske forståelsen av planking og auditiv ensemblelæring, er det nødvendig å «pakke ut» hva som ligger implisitt i metoden. Selv om miljøet rundt Jazzlinja har startet arbeidet, gjenstår en rekke spørsmål knyttet til betingelser for læringsprosessen og hvordan den auditive kunnskapen best kan forstås i forhold til andre kunnskapssystemer (skrevet/ikke-skrevet, overførbar/ikke-overførbar, taus/eksplisitt).  

Sjekk ut teoretiske analyser av Jazzlinjas plankepraksis: 
 

 
De fire sporene springer ut av SFU-søknaden som nylig ble sendt fra Jazzlinja, og reflekterer strategisk behovene klargjort av fagmiljøet i den forbindelse. På sikt ser vi for oss en stipendiat knyttet til hvert av sporene. Gruppen vil samarbeide fortløpende gjennom samskriving av artikler, workshops og konferanser om planking.  

Flere av gruppens medlemmer bidrar også i en antologi om planking, kalt Auditiv imitasjonslæring - hva, hvordan og hvorfor? (red. Solli, Angelo, Finke), som kommer ut på Cappelen Damm Akademisk, november 2023. Les mer om antologien her.