Forskergrupper ved institutt for musikk

Forskergrupper ved institutt for musikk

En oversikt over forskergrupper ved institutt for musikk og deres fokusområder.


Forskergruppe Bifrost

Forskergruppe Bifrost

Geir Davidsen og Ragnar Rasmussen

Forskningsgruppa Bifrost fokuserer på utforskning og bruk av Low Latency samspillteknologi til musikalsk utøving, dirigering og undervisning. Gruppa bidrar med utvikling av strategier og praksis for musikalsk samarbeid og utøvelse på feltet. 

Tekniske løsninger for Low latency samspill har eksistert i flere år, men har blitt regnet som kostnadskrevende og komplisert. Det er stort sett teknologimiljøene som har arbeidet med dette og invitert utøvere inn for å teste ut konsepter. Kostnadene har etter hvert blitt kraftig redusert og infrastruktur for samspill er til en viss grad på plass gjennom utbygging av høyhastighets internett.

Gruppa har et kunstnerisk fokus der utvikling av musikk for mediet og formidling står sentralt. Vekselvirkningen mellom teknologisk verktøyutvikling og musikalsk utforsking fører prosjektet framover. Sentralt er arbeidet med ensembleledelse og kordireksjon i nettbaserte oppsett, der man ser på metoder for visuell, non-verbal formidling av musikalske nyanser i ensemblekontekst, som inkluderer klangbehandling/intonasjon og agogikk/puls/rytmikk. Gruppa arbeider også med å utvikle gode pedagogiske løsninger for online musikkundervisning, som supplement «live» undervisning.


The Bifrost research group focuses on the exploration and use of Low Latency interaction technology for musical practice, conducting and teaching. The group contributes with the development of strategies and practices for musical collaboration and practice in the field.

Technical solutions for low latency interaction have existed for several years, but have been considered costly and complicated. It is mostly the technology communities that have worked on this and invited practitioners in to test out concepts. The costs have gradually been greatly reduced and the infrastructure for interaction is to some extent in place through the development of high-speed internet.

The group has an artistic focus where the development of music for the medium and communication is central. The interaction between technological tool development and musical exploration drives the project forward. Central is the work with ensemble management and choir direction in web-based setups, where one looks at methods for visual, non-verbal communication of musical nuances in an ensemble context, which includes sound processing/intonation and agogics/pulse/rhythmics. The group also works to develop good pedagogical solutions for online music teaching, as a supplement to "live" teaching. 


Forskergruppe dansevitenskap

Forskergruppe dansevitenskap

Leder: Professor Gediminas Karoblis

Forskningsgruppen fokuserer på dans som etnisk eller sosialt fenomen og relasjoner mellom dans og musikk i samfunns- og utdanningskontekster. Metoder som brukes av forskerne er bevegelsesanalyse, motion capture, etnografisk intervju, fenomenologi, koreomusikalsk og estetisk analyse. Dans som kunnskap, praksis og kulturarv er hovedtemaene og er relatert til masterforskningen i Choreomundus, Erasmus Mundus programmet (se choreomundus.org). Gruppen utforsker også dans som en viktig dimensjon av sosial helse.


Forskergruppe for hovedinstrument og ensembler i opplæringsløpet (HEI)

Forskergruppe for hovedinstrument og ensembler i opplæringsløpet (HEI)

Forskergruppen HEI setter søkelys på instrumentalopplæring fra begynneropplæring i kulturskolen og til høyere utdanning. Dette søkelyset handler om individuelle og kollektive prosesser, og om ulike institusjoners og fags betydning i utvikling av sterke instrumentalutøvere.

Arbeidet i gruppen omfatter blant annet om å undersøke og dokumentere instrumentalutdanningspraksiser gjennom artikler og i kunstnerisk utviklingsarbeid. Pr. i dag har gruppa medlemmer fra NTNU Institutt for musikk, NTNU Institutt for lærerutdanning, Trondheim Kulturskole, og Trondheim Sinfonietta. Forskergruppa ledes av førstelektor Wenche Waagen og førsteamanuensis Trine Knutsen, begge fra Institutt for musikk ved NTNU.
 


Forskergruppe for auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk

Forskergruppe for auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk

«Hemmeligheten» bak Jazzlinjas suksess har i alle år vært auditiv og musikalsk imitasjonsmetodikk, eller det jazzmusikere kaller planking. Planking er å lære seg musikalske språk på øret, uten bruk av noter, kun gjennom å imitere og kroppsliggjøre klingende musikk.

Her følger fire spor som springer ut av SFU-søknaden som nylig ble sendt fra Jazzlinja, og reflekterer strategisk behovene klargjort av fagmiljøet i den forbindelse.
1) praktisk-pedagogiske perspektiver på planking og hvordan den musikalske språklæringen videreutvikles i ensemblespill.
2) forholdet mellom planking og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
3) planking og auditiv ensemblelæring som universitetspedagogiske praksiser. 
4) epistemologiske aspekter ved planking og auditiv ensemblelæring, og den kunnskapsformen disse representerer i forhold til andre kunnskapsformer. 


Forskergruppe musikkteknologi

Forskergruppe musikkteknologi 

Forskningsgruppen musikkteknologi består av Andreas Bergsland, Øyvind Brandtsegg, Trond Engum, Daniel Formo og Heather Frasch.
Gruppen har fokus på det kunstneriske potensiale i:

  • Genreoverskridende musikkuttrykk, lydkunst, nye musikkinstrumenter og annen fremføringsteknologi
  • Nye interaksjons og samhandlingsformer for musikk og kunst utøvelse

Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice’ (WoVen)

Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice’ (WoVen)

The interdisciplinary project ‘Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice’ (WoVen) brings together a research team dedicated to reimagining the links between women and European operatic culture in the eighteenth century.

WoVen explores the role of operatic women in the construction, representation, and reception of models for women in the eighteenth century. The project contextualizes the activities of female performers, composers, authors, theatre managers, patrons, and audience members within wider contemporary critical discourses about women’s education and place in society.

Project leader Melania Bucciarelli


Forskergruppe for nasjonal mobilitet og samarbeid i norsk jazzutdanning

Forskergruppe for nasjonal mobilitet og samarbeid i norsk jazzutdanning

  • Prosjektleder: Michael Francis Duch

Hvordan kan de fire utøvende jazzutdanningene i Norge styrke sitt samarbeid og legge til rette for kompetanseutnyttelse innen hovedinstrument-undervisninga, både ved bruk av mobilitet og over nett? Dette er et sentralt spørsmål for dette prosjektet.

Med utveksling og gjesteforelesninger på hverandres institusjoner skal fire undervisere undersøke om det finnes én felles jazzmetodikk og hvor godt den treffer for å utdanne morgendagens jazzmusikere.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, UiB, NMH og UiS.


Research Group in Musicology/Ethnomusicology

Research Group in Musicology/Ethnomusicology

The Research Group in Musicology/Ethnomusicology includes Melania Bucciarelli, Roman Hankeln, Thomas Hilder, John Howland, Nora Bilalovic Kulset, and Tore Størvold, and Tone Åse.

The group’s research spans topics from the Middle Ages to the twenty-first century with specializations in:

  • Western cultivated/concert music: Italian opera and musical theatre; medieval liturgical vocal music; and German Lieder.
  • Popular music, jazz studies, and music in media
  • Music, culture, identity: feminist, queer, postcolonial perspectives
  • Music and the social sciences (cognition, psychology, health)
  • Community music, well-being, and applied methods
  • Ecomusicology and music in the environmental humanities
  • Artistic research

Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid ved IMU

Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid ved IMU 

Kunstnerisk utviklingsarbeid står sentralt hos IMU på våre program for utøvende musikk og musikkteknologi. Våre stipendiater innen kunstnerisk utviklingsarbeid tas opp på et tverrfakultært program som er et samarbeid mellom fakultetene for henholdsvis humaniora og arkitektur, kunst og design. Områdene det forskes på er særlig innen eksperimentell musikk, jazz, improvisasjon, interpretasjon, komposisjon og musikkteknologi. 
  
Ledere/veiledere: Michael Duch, Tone Åse og Øyvind Brandtsegg