Ressurser for ansatte ved NTNU

Ressurser for ansatte ved NTNU

Hvem er vi?

Kven er vi?

NTNU Karriere er NTNU si sentrale karriereteneste. Vi tilbyr kurs, workshops, og føredrag innan områda utdanningsval, det å vere ny student, bevisstgjering av kompetanse, og jobbsøking. Vi tilbyr tenestene etter bestilling frå fagmiljø eller studentar.

 

NTNU Karriere har ansvar for rettleiing innan kombinasjonen utdanning og toppidrett ved NTNU. For nye studentar som ynskjer tilrettelegging som toppidrettsutøvar, er det obligatorisk med samtale med toppidrettsrettleiar.

 

NTNU Bridge er jobbportalen vår og ei kopling mellom studentar og arbeidsliv. Her kan NTNU-studentar søke etter relevant jobb, praksis eller oppgåvesamarbeid. Arbeidsgivarar kan publisere ledige stillingar, oppgåver og arrangement, og òg søke etter studentar som passar til sitt oppdrag. Her kan òg faglærarar ved NTNU kome i kontakt med eksterne samarbeidspartnarar.

Du kan bestille kurs

Du kan bestille kurs

Du som jobbar ved NTNU kan bestille kurs eller workshops til studentane på ditt studieprogram. Vi tilpassar gjerne kursa etter det behovet de har.

Ynskjer du meir informasjon eller vil bestille kurs, kan du ta kontakt med oss på e-post.

NTNU Karriere tilbyr kurs, føredrag og workshops innan:

 • kompetansekartlegging
 • jobbsøking
 • intervjutrening
 • skrive ein god CV eller søknad 

Vi held òg kurs som er opne for påmelding for alle NTNU sine studentar.

 

Les meir om våre kurs

Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Planlegg du å lage eit arbeidslivsarrangement for studentar ved NTNU, og ynskjer hjelp? Om du er studierettleiar, studieprogramleiar, medlem av linjeforeining eller på annan måte ein studentkontakt på NTNU, vil vi gjerne bistå i utvikling av eit arbeidslivsarrangement. Dette kan inkludere:

 • møter med representantar frå arbeidslivet
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkingsprosessen - korleis studentane kan orientere seg i arbeidsmarknaden, skrive ein god CV eller søknad, og å førebu seg til jobbintervju

Vil du diskutere idéane dine eller berre høyre meir om kva vi kan bidra med, kan du kontakte oss på e-post.

.

Studenter jobber sammen. Foto
Foto: Victor Kleive

Til deg som jobber med rettleiing

Til deg som jobber med rettleiing

Som studierettleiar er det forventa at ein kan svare på enkelte spørsmål frå studentane om karriere. Vi i NTNU Karriere ønskjer å vere ei støtte for studierettleiarane i karrierespørsmål. Denne rettleiaren gir deg nokre tips og råd du kan bruke i samtale med studentar. Her finn du informasjon om ressursar og verktøy du kan bruke i samtalen.  

Rettleiaren er basert på kvalitetsrammeverket for karriererettleiing. 

Her er eksempel på spørsmål og mogelege svar som kan vere til hjelp: 

Kva blir eg?  

 • Ei utdanning kan føre til fleire ulike typar arbeid. Personlege interesser og eigenskapar, arbeidserfaring og verv spelar også inn.  
 • Vegen blir til medan du går. Dei fleste finn ut kva dei ønskjer å jobbe med i løpet av studietida. Det er normalt å vere usikker.  
 • Du kan du lese om ditt studie på nettsidene. Sjekk læringsmåla og jobbmoglegheitene.  
 • Sjekk kva tidlegare studentar arbeider med. Meld deg inn i alumninettverket.  
 • Søk etter informasjon og ta eigne val. 

 

Har eg valt rett?  

Val av studie kan påverke framtidige val og mogelegheiter. For å finne ut om studenten har valt rett, kan du stille nokre spørsmål for å skape refleksjon. Bruk gjerne spørsmål frå karriereknappane om: Val – tilfeldigheiter, og mogelegheiter – avgrensing. 

 • Trivs du på studiet, fagleg og sosialt? 
 • Syns du studiet er interessant, og vil lære meir? 
 • Opplever du meistring på studiet? 

 

Kva skal eg velje?  

For eksempel val av studieretning / fagkombinasjon og liknande. 

 • Kva engasjerer deg?  

 Reflekter over eigne interesser, kva slag fag likar du best, korleis lærer du best? 

 • Kva betyr noko for deg?  

For eksempel: tryggleik i jobb, arbeidsoppgåver, kollegaer, løn, m.m. 

Det er viktig å vere engasjert og motivert undervegs i studiet også, da vil du trivast betre, og dermed lettare få betre resultat og jobbmoglegheiter. 

 • Kva slags arbeidsoppgåver høyrast interessante ut?  

Les stillingsutlysningar og finn ut kva slags kompetanse som etterspørjast. 

Sjekk ut heimesida til interessante bedrifter. Kva driv dei med? Har dei spanande prosjekter på gang?  

 • Ei utdanning kan føre til mange ulike typar arbeid, det opnar seg ofte langt fleire mogelegheiter enn du trur. 
 • Å finne informasjon er første steg på vegen til å ta eit studieval. Ver nysgjerrig og undersøk fleire utdanningar. Les nøye om læringsutbytte og jobbmoglegheiter når du skal velje.  
 • Endringar skjer gjennom livet, og mange vil ta nye karriereval undervegs. Fokuser på dine mogelegheiter, kompetanse og interesser.  

I oppsummeringa er det ønskjeleg å oppnå ei gjensidig forståing av samtalen, still gjerne kontrollspørsmål om det opplevast behov for det. 

Få bekrefta om studenten ønskjer vidare oppfølging, eller ikkje, og eventuelt av kven.  

 

NTNU karriere - lokal social media

Karrierebegrepet

Karriereomgrepet

Karriere kan forbindast med jobb eller “å gjere karriere” som i tydinga opp og fram i arbeidslivet. Men karriere er mykje meir enn det! Det inneber kva ein lærer gjennom heile livet og dei vala ein tek undervegs. Karriere er den enkelte sitt utdanningsforløp og arbeidsliv, og kva karriera skal innehalde bestem den enkelte sjølv.

Karriere er:

 • å tenkje gjennom kva ein vil
 • å ta eit utdanningsval
 • å kunne skifte retning
 • å trives med det ein gjer

Kva seier tidlegare NTNU-studentar

Kva seier tidlegare NTNU-studentar?

Kandidatundersøkelsen 2022 gir viktig og verdifull innsikt i korleis kandidatane opplevde eigen kompetanse då dei gjekk ut i arbeidslivet. Vi har fått svar frå 9000 studentar som blei uteksaminert frå NTNU mellom 2019-2021, om blant anna kontakt med arbeidslivet i studietida, overgangen til arbeidslivet og kor relevant dei opplever eigen utdanning. I tillegg har vi fulgt opp kandidatane frå 2019-undersøkinga og fått høyre korleis dei klarer seg tre år seinare.

 

NTNU sin kandidatundersøkelse 2022

 

 

 

Nytt nettportalen for resultat heilt ned på studieprogramnivå.

 

Kvalitet i karriereveiledning

Kvalitet i karriererettleiing

Kompetanse Norge har utarbeida Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karriererettleiing.

Rapporter om karriere

Rapporter om karriere

Utdanning for omstilling -
Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
Stortingsmelding 16 (2020-2022)

Evaluering av arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger
NOKUT 2020

Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere
NIFU-rapport 2020:24

Fremtidige kompetansebehov III
NOU 2020:2

Fremtidige kompetansebehov II
NOU 2019:2

Fremtidige kompetansebehov I
NOU 2018:2

Arbeidsmarkedssituasjonen 2-3 år etter eksamen:
NIFU: Spesialundersøkelsen 2019

Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere
NIFU-rapport 2019:32

 

Ung, usikker og ny student

Ny student

Psykolog Peder Kjøs har gjort seg noen tanker om det å være ny student.

Ja, studietiden er vanskelig

Det er bedre å lykkes litt enn å mislykkes stort