Til deg som jobber med veiledning

Til deg som jobber med veiledning

Bilde Til deg som veileder

Foto av gutt som ser tenkende ut av vindu

Hvem er vi?

Kven er vi?

NTNU Karriere er NTNU si sentrale karriereteneste. Me tilbyr kurs, workshops, føredrag og vegleiing innan områda utdanningsval, det å vere ny student, bevisstgjering av kompetanse, jobbsøking og intervjutrening. Me tilbyr tenestene etter bestilling frå fagmiljø eller direkte til studentar.

NTNU Karriere har ansvar for vegleiing innan kombinasjonen utdanning og toppidrett ved NTNU. For nye studentar som ynskjer tilrettelegging som toppidrettsutøvar, er det obligatorisk med samtale med toppidrettsvegleiar.

NTNU Bridge er jobbportalen vår og ei kopling mellom studentar og arbeidsliv. Her kan NTNU-studentar søke etter relevant jobb, praksis eller oppgåvesamarbeid. Arbeidsgivarar kan publisere ledige stillingar, oppgåver og arrangement, og òg søke etter studentar som passar til sitt oppdrag. Her kan òg faglærarar ved NTNU kome i kontakt med eksterne samarbeidspartnarar.

Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Me vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Planlegg du å lage eit arbeidslivsarrangement for studentar ved NTNU, og ynskjer hjelp? Om du er studievegleiar, studeprogramleiar, medlem av linjeforeining eller på annan måte ein studentkontakt på NTNU, vil me gjerne bistå i utvikling av eit arbeidslivsarrangement. Dette kan inkludere:

 • møter med representantar frå arbeidslivet
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkingsprosessen - korleis studentane kan orientere seg i arbeidsmarknaden, skrive ein god CV eller søknad, og å førebu seg til jobbintervju

Vil du diskutere idéane dine eller berre høyre meir om kva me kan bidra med, kan du kontakte oss på e-post.

Du kan bestille kurs

Du kan bestille kurs

Du som jobbar ved NTNU kan bestille kurs eller workshops til studentane på ditt studieprogram. Me tilpassar gjerne kursa etter det behovet de har.

Ynskjer du meir informasjon eller vil bestille kurs, kan du ta kontakt med oss på e-post.

NTNU Karriere tilbyr kurs, føredrag og workshops innan:

 • kompetansekartlegging
 • jobbsøking
 • intervjutrening
 • skrive ein god CV eller søknad 

Me held òg kurs som er opne for påmelding for alle NTNU sine studentar.

Vårt veiledningstilbud

Vårt vegleiingstilbod

NTNU Karriere tilbyr gratis vegleiing for studentar på NTNU innan områda utdanningsval, kompetansekartlegging og jobbsøking. Me tilbyr òg vegleiing til kommande studentar innan utdanningsval.

Vegleiingstid kan bestillast i vår online booking.

Oversikt over det totale vegleiingstilbodet ved NTNU.

Fra NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Foto av gutt som hopper over til andre siden av en bekk og illustrerer spranget over til arbeidslivet
Foto: NTNU Bridge

Frå NTNU sin kandidatundersøkelse 2019

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studentar som blei uteksaminert frå NTNU i tidsrommet 2016-2018 svart på spørsmål om blant anna overgangen til arbeidslivet, opplevd relevans av eiga utdanning og arbeidslivskontakt i studietida. Her finn du eit kort samandrag frå resultata:

NTNU sine kandidatar kjem raskt i arbeid

 • 6 av 10 har fått fyrste jobb før studia var fullført
 • 8 av 10 har fått jobb innan 4 månader etter studieslutt
 • 9 av 10 har fått jobb innan 6 månader etter studieslutt

Vurdering av utdanning

 • 8 av 10 meiner at utdanning gav dei kompetanse som er viktig i arbeidslivet
 • Av kandidatane, opplev 65% at utdanninga deira er etterspurd på arbeidsmarknaden
 • 7 av 10 kandidatar meiner at det er samsvar mellom eiga kvalifikasjon og kva som er krevd i noverande jobb. 2 av 10 meiner dei er overkvalifisert, medan 1 av 10 meiner dei er underkvalifisert.
 • I underkant av 8 av 10 kandidatar meiner at jobbmogelegheitane samsvarer med dei forventingane dei hadde medan dei var under utdanning.
 • 3 av 10 kandidatar meiner det blei lagt godt til rette for å knyte kontaktar i arbeidslivet i utdanninga.

Godt arbeidsmiljø er viktigare enn løn

Undersøkinga visar kva kandidatane meiner er dei viktigaste kjenneteikna ved ein god jobb.

 • 8 av 10 kandidatar meiner eit godt arbeidsmiljø er viktig kjenneteikn ved ein god jobb
 • 7 av 10 oppgjer at dei ser etter mogelegheit for læring og utvikling i jobben
 • I underkant av 6 av 10 trekk fram stabil og trygg jobb som eit viktig kriterium
 • 6 av 10 oppgjer at god løn er eit av dei viktigaste kjenneteikna ved ein god jobb
 • medianlønna for kvinnelege kandidatar er 40.000 kr lågare enn for mannlege

Ynskjer tettare kontakt med arbeidslivet

Kandidatane ynskjer tettare kontakt med arbeidslivet medan dei studerer. Dei ynskjer betre mogelegheit for praksis i utdanninga, fleire praktiske caser eller simuleringar i undervisinga, fleire oppgåvesamarbeid med meir.

Ressursar nytta i overgang til arbeidslivet

Kandidatane blei spurd om kva ressursar dei nytta i overgangen til arbeidslivet. Me såg at 65% av kandidatane har nytta éin eller fleire av ressursane som var lista opp i undersøkinga. Dei ressursane som blei brukt av flest, var karrieredagar ved NTNU (20%) pg bedriftspresentasjonar (19%). Deretter blei medstudentar og linjeforeningar nytta av mange (16%).

 

Andre spørsmål som blei besvart:

 • arbeidslivskontrakt i studietida
 • utanlandsopphald i studia
 • læringsutbyte
 • kor kandidatane tek vegen
 • bransjar kandidatane jobbar i no
 • tilfredsheit med noverande stilling
 • løn
 • etter- og vidareutdanning

Detaljerte resultat

Du kan finne ein nettportal der det er mogeleg å hente ut detaljerte data ned på kvart studieprogram under. Der finn du òg rapporten i si heilheit.

 

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Karrierebegrepet

Karriereomgrepet

Karriere kan forbindast med jobb eller “å gjere karriere” som i tydinga opp og fram i arbeidslivet. Men karriere er mykje meir enn det! Det inneber kva ein lærer gjennom heile livet og dei vala ein tek undervegs. Karriere er den enkelte sitt utdanningsforløp og arbeidsliv, og kva karriera skal innehalde bestem den enkelte sjølv.

Karriere er:

 • å tenkje gjennom kva ein vil
 • å ta eit utdanningsval
 • å kunne skifte retning
 • å trives med det ein gjer

Kva seier tidlegare NTNU-studentar

Kva seier tidlegare NTNU-studentar?

I kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studentar som blei uteksaminert frå NTNU mellom 2016-2018 svart på blant anna:

 • korleis dei vurderer utdanninga
 • kor relevant utdanninga var for jobben
 • kor raskt dei kom i jobb
 • kva bransje dei jobbar i
 • kor tilfreds dei er i jobben
 • kva som er deira brutto løn
 • kor nyttig det har vore med jobberfaring eller frivillig arbeid i studietida

NTNU sin kandidatundersøkelse 2019

 

Nytt nettportalen for resultat heilt ned på studieprogramnivå

Samandraget vårt frå resultata finn du nedst på denne sida.

Kvalitet i karriereveiledning

Kvalitet i karrierevegleiing

Kompetanse Norge presenterte Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karrierevegleiing 7. og 8. november 2019. Finn kortversjon av tema i rammeverket eller heile rapporten under.

Etikk

Karrierekompetanse

Kompetansestandarder

Heile rapporten

Rapporter om karriere

Rapporter om karriere

Fremtidige kompetansebehov III,
NOU 2020:2

Fremtidige kompetansebehov II,
NOU 2019:2

Fremtidige kompetansebehov I,
NOU 2018:2

Arbeidsmarkedssituasjonen 2-3 år etter eksamen:
NIFU: Spesialundersøkelsen 2019

Næringslivets perspektivmelding,
NHO 2018 

Relevansen av masterutdanningen,
NIFU: Kandidatundersøkelsen 2017

Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede?: 
NIFU Kandidatundersøkelsen 2017

Kunnskapsdepartementet fremmer behovet for karrieretjenester:

St. meld 16 «om Kultur for kvalitet i høyere utdanning»

NOU 2016:7 «Karriereveiledning for individ og Samfunn».

Ung, usikker og ny student

Ny student

Psykolog Peder Kjøs har gjort seg noen tanker om det å være ny student.

Ja, studietiden er vanskelig

Det er bedre å lykkes litt enn å mislykkes stort

NTNU karriere - lokal social media