Til deg som jobber med veileding

Til deg som jobber med veileding


Bilde Til deg som veileder


Hvem er vi?

Hvem er vi?

NTNU Karriere er NTNUs sentrale karrieretjeneste. Vi tilbyr kurs, workshops, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, det å være ny student, studievaner, bevisstgjøring av kompetanse, jobbsøking og intervjutrening. Vi tilbyr tjenestene etter bestilling fra fagmiljø eller direkte til studenter. 

NTNU Karriere har ansvar for veiledning innen kombinasjonen utdanning og toppidrett ved NTNU. For nye studenter som ønsker tilrettelegging som toppidrettsutøver, er det obligatorisk med samtale med toppidrettsveileder.

NTNU Bridge er vår jobbportal og en kobling mellom studenter og arbeidsliv.
Her kan NTNU-studenter søke etter relevant jobb, praksis eller oppgavesamarbeid. Arbeidsgivere kan publisere ledige stillinger, oppgaver og arrangement, og også søke etter studenter som passer til sitt oppdrag. Her kan også faglærere ved NTNU komme i kontakt med eksterne samarbeidspartnere.


Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Planlegger du å lage et arbeidslivsarrangement for studenter ved NTNU, og ønsker hjelp? Er du studieveileder, studieprogramleder, medlem av linjeforening eller på annen måte en studentkontakt på NTNU, så vil vi gjerne bistå i utvikling av en workshop eller karrieredag som kan inkludere:

 • møter med representanter fra arbeidslivet
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkingsprosessen - hvordan studentene kan orientere seg i arbeidsmarkedet, skrive en god CV eller søknad, og å forberede seg til jobbintervju

Vil du diskutere dine idéer eller bare høre mer om hva vi kan bidra med, kan du kontakte oss på e-post.


Du kan bestille kurs

Du kan bestille kurs

Du som jobber ved NTNU kan bestille kurs eller workshops til studentene på ditt studieprogram. Vi tilpasser gjerne kursene etter det behovet dere har.

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille kurs, kan du ta kontakt med oss på e-post.

NTNU Karriere tilbyr kurs, foredrag og workshops innenfor:

 • studievaner
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøking
 • intervjutrening
 • eksamensteknikk

Vi holder også kurs som er åpne for påmelding for alle NTNUs studenter. Påmelding skjer i Læringsportalen, og er lenket fra kursbeskrivelse på hovedsiden.


Vårt veiledningstilbud

Vårt veiledningstilbud

NTNU Karriere tilbyr gratis veiledning for studenter på NTNU innenfor områdene utdanningsvalg, kompetansekartlegging og jobbsøking. Vi tilbyr også veiledning til kommende studenter innen utdanningsvalg.

Veiledningstid kan bestilles i vår online booking på hovedsiden.

Oversikt over det totale veiledningstilbudet ved NTNU.

Fra NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Fra NTNUs kandidatundersøkelse 2019

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU i tidsrommet 2016-2018 svart på spørsmål om blant annet overgangen til arbeidslivet, opplevd relevans av egen utdanning og arbeidslivskontakt i studietiden. Her finner du et sammendrag fra resultatene.

NTNUs kandidater kommer raskt i arbeid

Resultatene fra undersøkelsen viser at kandidatene får sin første jobb raskt etter fullført utdanning, og veldig mange får til og med jobb før utdanningen er fullført:

 • 6 av 10 har fått første jobb før studiene var fullført
 • 8 av 10 har fått jobb innen 4 måneder etter studieslutt
 • 9 av 10 har fått jobb innen 6 måneder etter studieslutt

Kun 3 % av de som deltok i spørreundersøkelsen ser seg selv som jobbsøkende.

Vurdering av utdanning

På spørsmål om hvordan kandidatene vurderer sin egen utdanning kommer det frem at:

 • 8 av 10 mener at utdanningen ga dem kompetanse som er viktig i arbeidslivet
 • Av kandidatene, opplever 65 % at utdanningen deres er etterspurt på arbeidsmarkedet
 • 7 av 10 kandidater mener at det er samsvar mellom egne kvalifikasjoner og hva som kreves i nåværende jobb. 2 av 10 mener de er overkvalifisert, mens 1 av 10 mener de er underkvalifisert
 • i underkant av 8 av 10 kandidater mener at jobbmulighetene samsvarer med de forventningene de hadde mens de var under utdanning
 • 3 av 10 kandidater mener det ble lagt godt til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet i utdanningen

Hvilke bransjer er tiltrekker flest kandidater?

NTNUs kandidater er å finne i de fleste bransjer i Norge, men undersøkelsen viser at 2 av 10 kandidater jobber i bransjen medisin og helse, og 1 av 10 i IT. Deretter følger skolesektoren, universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitusjoner og konsulentbransjen. Nær 6 av 10 kandidater jobber i bransjene nevnt over.

Halvparten av kandidatene jobber i privat sektor, mens 4 av 10 er i offentlig sektor.

Hvor tar kandidatene veien?

Oslo og Trøndelag er de eneste fylkene som har en positiv tilvekst av arbeidstakere med utdanning fra NTNU.

Godt arbeidsmiljø er viktigere enn lønn

Om arbeidsgivere skal være så attraktive som mulig, viser undersøkelsen hva kandidatene mener er de viktigste kjennetegnene ved en god jobb:

 • 8 av 10 kandidater mener et godt arbeidsmiljø er viktig kjennetegn ved en god jobb.
 • 7 av 10 oppgir at de ser etter mulighet for læring og utvikling i jobben
 • i underkant 6 av 10 trekker frem stabil og trygg jobb som et viktig kriterium
 • 6 av 10 oppgir at god lønn er et av de viktigste kjennetegnene ved en god jobb
 • medianlønnen for kvinnelige kandidater er 40.000 kr lavere enn for mannlige

Ønsker tettere kontakt med arbeidslivet

Kandidatene ønsker tettere kontakt med arbeidslivet mens de studerer. Det gjelder bedre muligheter for praksis i utdanningen, flere praktiske caser eller simuleringer i undervisningen, flere gjesteundervisere fra arbeidslivet og mulighet for oppgavesamarbeid med mer.

Ressurser benyttet i arbeidslivet

Kandidatene ble spurt om hvilke ressurser de benyttet i overgangen til arbeidslivet. Av dette ser vi at 65 prosent av kandidatene har benyttet én eller flere av ressursene som var listet opp i undersøkelsen. De ressursene som ble brukt av flest, var karrieredager ved NTNU (20 %) og bedriftspresentasjoner (19%). Deretter benyttes medstudenter og linjeforeninger av mange (16 %).

Andre spørsmål som besvares:

 • arbeidslivskontakt i studietiden
 • utenlandsopphold i studiene
 • læringsutbytte
 • tilfredshet med nåværende stilling
 • lønn
 • etter- og videreutdanning

Detaljerte resultater

Du kan finne en nettportal der det er mulig å hente ut detaljerte data helt ned på hvert studieprogram under. Der ligger også rapporten i sin helhet.

NTNUs kandidatundersøkelse 2019


Karrierebegrepet

Karrierebegrepet

Karriere kan forbindes med jobb eller «å gjøre karriere» som i betydningen opp og frem i arbeidslivet. Men karriere er mye mer enn det! Det innebærer hva man lærer gjennom hele livet og de valg man tar underveis. Karriere er den enkeltes utdanningsforløp og arbeidsliv, og hva karrieren skal inneholde bestemmer den enkelte selv.

Karriere er:

 • å tenke gjennom hva man vil
 • å ta et utdanningsvalg
 • å kunne skifte retning
 • å trives med det man gjør

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU mellom 2016-2018 svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • arbeidslivsrelevans i utdanningen
 • arbeidlivskontakt i studietiden
 • hvilken bransje de jobber i etter studiene
 • hvor raskt de kom i arbeid

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Benytt nettportalen for resultater helt ned på studieprogramnivå.

Vårt sammendrag fra resultatene nederst på denne siden.

Kvalitet i karriereveiledning

Kvalitet i karriereveiledning

Kompetanse Norge presenterte Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning 7. og 8. november 2019. Finn kortvesjon av temaene i rammeverket eller hele rapporten under.

Etikk

Karrierekompetanse

Kompetansestandarder

Hele rapporten

Ung, usikker og ny student

Ung, usikker og ny student

Psykolog Peder Kjøs har gjort seg noen tanker om det å være ung, usikker og ny student. Les Khrono-artikkelen.

 

Kontakt