Faggruppe Bygg og geomatikk

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faggruppe Bygg og geomatikk

En sentral prioritering i faggruppen er å bidra til et mer bærekraftig bygd miljø. Dette inkluderer løsninger for effektiv bruk av digital informasjon, eksempelvis BIM, GIS og ulike analyse‐, optimerings‐ og beslutningsmodeller, som bidrar til mer bærekraftige bygninger, infrastruktur og bygd miljø.Bilde av verdens høyeste trehus

Hovedområder for forskning:

Geomatikk

Geomatikk handler om Landmåling og GIS. Det betyr at fagområdet dekker datafangst der global geografisk posisjonering er viktig. Dette inkluderer oppsett og bruk av globale koordinatreferansesystemer, innendørs og utendørs posisjonering, innsamling og behandling/prosessering av 3D data, samt sensorteknologi for å bygge den virtuelle databasen for BIM eller GIS modeller.

Digital tvilling for en fysisk verden

Faggruppen fokuserer på digital representasjon av den fysiske verden, som dekker informasjonsmodellering, datafangst, prosessering og datasøk for oppbygging av digital tvilling. Dette inkluderer integrering av romlig / virtuell /skybaserte databaser med annen relevant informasjon (f.eks. sosioøkonomiske data), og dataanalyse for å støtte bl.a. FN bærekraftsmål for byggesektoren.

Bærekraftig og robust byggeri

Faggruppens kompetanse dekker livsløpsvurdering, kostnadsanalyse for hele livssyklusen, sosial vurdering av bygg og infrastruktur herunder optimaliseringsmodellering og teknologi for å støtte beslutningsprosesser for ulike interessenter.
Faggruppen dekker også universell design/utforming, systemteknikk og sirkulær økonomi anvendt på byggesektoren. 

Digital tvilling for bærekraftig byggeri

Digital tvilling for bærekraftig byggeri

Forskningsgruppe: Digital tvilling for bærekraftig byggeri

Kontaktperson: Lizhen Huang

Forskningsfokus:

Integrasjon: Utvikling av ny kunnskap om hvordan informasjonsflyt i byggeprosesser kan modelleres og effektiviseres.  En viktig faktorer i dette er å integrere informasjon fra ulike interessenter. Et viktig mål er å lage en integrert plattform for analyse av bærekraft.

Automasjon: Utvikling av kunnskap for å kunne bruke kunstig intelligens og automatisering i byggebransjen. Målet er færre forsinkelser, mindre feil, færre ulykker, mindre bruk av ressurser, mindre utslipp og en mer levedyktig byggenæring. 

Innovasjon: Gjennom kunnskap utviklet i de to første hovedområdene (integrasjon og automasjon), vil vi utvikle nyskapende løsninger for næringen og samfunnet. Dette kan være digital tvilling og programvare for å planlegge elementproduksjon og levering, eller livsløpsanalyser og bærekraftytelser for ulike bygg og i infrastruktur-prosjekter.

person-portlet

Kontakt

Jan Steinar Egenes
Universitetslektor
jan.egenes@ntnu.no
61135377

Nettverk