Bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven

Student på biblioteket

Dersom du tar en bachelorgrad ved Institutt for språk og litteratur, skal du skrive en bacheloroppgave innenfor det studiefaget du tar fordypning i. Mer informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og andre krav som stilles til bacheloroppgaven finner du på studiesidene til hvert enkelt bachelorprogram

Bacheloroppgaven er ulikt organisert innenfor forskjellige studieprogram. Du bør derfor kontakte en faglærer eller studieveileder for ditt studiefag for å være sikker på at du får korrekt og oppdatert informasjon om bacheloroppgaven.

Viktige frister

Bacheloroppgaven skrives normalt i sjette og siste semester av bachelorgraden. Du må gi beskjed til Institutt for språk og litteratur om at du skal skrive bacheloroppgaven ved å registrere undervisningsmelding og vurderingsmelding i det vårsemesteret da du skriver oppgaven. Fristen er 1. februar. I noen få studieprogram er det mulig å skrive bacheloroppgave også i høstsemesteret. Fristen for å registrere undervisningsmelding og vurderingsmelding i høstsemesteret er 15. september.

Innen gjeldende frister må du også levere eventuelle andre skjema du har fått beskjed fra faglærer om å levere dersom du skal skrive bacheloroppgave. Fristen for å levere bacheloroppgave finner du i eksamensfanen i emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven i ditt studieprogram

Innlevering av bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven skal leveres digitalt i Inspera.

Oppgaven skal skrives i Times New Roman eller lignende font, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5.


Hvordan velge tema for bacheloroppgaven

Hvordan du velger tema for bacheloroppgaven, avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp til:

Bacheloroppgave

Du leverer bacheloroppgaven under en egen emnekode: ENG2910 Bacheloroppgave i engelsk (15 studiepoeng). Oppgaven skal skrives i vårsemesteret. Mer informasjon om valg av tema for bacheloroppgaven vil du finne i pensumheftet for engelsk for vårsemesteret du skal skrive oppgaven i.

Studenter tatt opp til bachelorprogrammet i engelsk fra og med høsten 2019 skal også fullføre et obligatorisk forberedelsesemne til bacheloroppgaven i samme semester som de skriver bacheloroppgave. Dette emnet heter ENG2800 Forberedelsesemne til bacheloroppgaven i engelsk (7,5 sp).

Mer informasjon om oppgaven og forberedelsesemnet finner du i emnebeskrivelsene på NTNUs emnesider. Søk på emnekodene ENG2910 og ENG2800. 

Du må skrive bacheloroppgaven din i løpet av det tredje studieåret på lektorutdanningen (femte eller sjette semester). Du må derfor velge et tema for oppgaven som kan knyttes til et av følgende påbyggingsemner i engelsk:

ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk (høst, femte semester)  

ENG2123 Oversettelse, ENG2303 Litteratur og nasjon, ENG2502 Tekst, kultur, kontekst (vår, sjette semester).

Du kan kun velge blant disse emnene. Temaet ditt skal godkjennes av faglærer i påbyggingsemnet du velger å knytte oppgaven din til, og du skal følge undervisningen i emnet samtidig som du skriver bacheloroppgave. Du leverer bacheloroppgaven under en egen eksamenskode: ENG2900 Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenter (7,5 studiepoeng).

Det faglige innholdet i bacheloroppgaven din vil altså avhenge av hvilket påbyggingsemne du følger undervisningen i.

Her melder du fra om hvilket påbyggingsemne du vil knytte bacheloroppgaven din til.

Mer informasjon om oppgaven finner du i emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven på NTNUs emnesider. Søk på emnekoden ENG2900.

Eksempel: Dersom du ønsker å skrive bacheloroppgave i engelsk om et tema knyttet til emnet ENG2303 Historie og nasjon, som blir undervist i vårsemesteret, må du skrive bacheloroppgaven din om våren. Du registrerer undervisningsmelding i ENG2303 i Studentweb og avtaler et tema for bacheloroppgaven din med faglærer. Deretter fyller du ut skjemaet Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenter – registrering av emne for å rapportere tema for bacheloroppgaven din til instituttet. Samtidig registrerer du vurderingsmelding i ENG2900

Du leverer bacheloroppgaven under en egen emnekode: NORD2900 Bacheloroppgave i nordisk eller norsk som andrespråk (15 studiepoeng). Oppgaven skal skrives i vårsemesteret. Mer informasjon om valg av tema for bacheloroppgaven vil komme i emnesiden i Blackboard ved semesterstart i vårsemesteret.

Mer informasjon om bacheloroppgaven finner du i emnebeskrivelsene på NTNUs emneside.

Du må skrive bacheloroppgaven din i sjette semester på det tredje studieåret av lektorutdanningen. Studentene må skrive bacheloroppgaven i tilknytning til et påbyggingsemne som blir undervist i vårsemesteret (sjette semester).

Du skal følge undervisningen i emnet og innfri de obligatoriske arbeidskravene som gjelder for det påbyggingsemnet du følger undervisningen i samtidig som du skriver bacheloroppgave. Du leverer bacheloroppgaven under en egen eksamenskode: NORD2901 Bacheloroppgave i nordisk for lektorstudenter (7,5 studiepoeng). I tillegg melder du fra om hvilket påbyggingsemne du vil knytte bacheloroppgaven her: skjemaet

Det faglige innholdet i bacheloroppgaven din vil altså avhenge av hvilket påbyggingsemne du følger undervisningen i.

Mer informasjon om bacheloroppgaven i nordisk for lektorstudenter finner du i emnebeskrivelsene på NTNUs emneside.

Du velger et tema for bacheloroppgaven som er tilknyttet et av de valgbare påbyggingsemnene i norsk som andrespråk. Temaet ditt skal godkjennes av faglærer i dette valgbare påbyggingsemnet, og du skal følge undervisningen i emnet samtidig som du skriver bacheloroppgave. Du leverer bacheloroppgaven under en egen eksamenskode: SPRÅK2900 Bacheloroppgave i nordisk språk eller norsk som andrespråk (7,5 studiepoeng).

Det faglige innholdet i bacheloroppgaven din vil altså avhenge av hvilket påbyggingsemne du følger undervisningen i. Du må derfor skrive bacheloroppgaven i samme semester som det blir gitt undervisning i påbyggingsemnet du har valgt tema fra. 

Her melder du fra om hvilket påbyggingsemne du vil knytte bacheloroppgaven din til.

Mer informasjon om oppgaven finner du også i emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven på NTNUs emnesider. Søk på emnekoden SPRÅK2900.

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid innen allmenn litteraturvitenskap. Studenten skal utvikle sine ferdigheter i å arbeid med en større oppgave. Emnet (emnekode ALIT2900) gir innsikt i informasjonsbearbeiding, samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema. Veiledning gis basert på studentens arbeid.

Dersom du studerer fransk, skal du skrive bacheloroppgaven i et vårsemester under emnekoden FRA2900 Bacheloroppgave i fransk (15 studiepoeng). Du velger tema for bacheloroppgaven din i samarbeid med faglærer for FRA2900 i det semesteret da du skal skrive oppgaven.

Dersom du studerer tysk, skal du skrive bacheloroppgaven i et vårsemester under emnekoden TYSK2900 Bacheloroppgave i tysk (15 studiepoeng). Du velger tema for bacheloroppgaven din i samarbeid med faglærer for TYSK2900 i det semesteret da du skal skrive oppgaven.

Dersom du studerer spansk, skal du skrive bacheloroppgaven i et vårsemester under emnekoden SPA2402 Bacheloroppgave: Spanskspråklige tekster (7,5 studiepoeng). Du velger tema for bacheloroppgaven din i samarbeid med faglærer for SPA2402 i det semesteret da du skal skrive oppgaven.