Masterstudier ved ISL

Student på biblioteket

Du søker opptak til toårige masterprogram på NTNU etter fullført bachelorgrad via NTNUs Søknadsweb. De fleste masterprogram tar opp nye studenter én gang i året, og søknadsfristen er 15. april. Enkelte masterprogram tar også opp nye studenter foran vårsemesteret. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om våropptak til master. Mer informasjon om å søke opptak til studieprogram ved NTNU.


Hvis du allerede er masterstudent hos oss finner du mye nyttig informasjon på denne siden.


Hvordan får jeg en lesesalsplass?

Alle masterstudenter ved HF kan søke om lesesalsplass gjennom et elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrister er 25.august i høstsemesteret og 25. januar i vårsemesteret. Du må søke på nytt hvert semester.

Link til søknadsskjema

Masteravtalen

Som masterstudent skal du undertegne en masteravtale innen 15.september/15. februar i det semesteret du blir tatt opp. Avtalen er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom deg som student og instituttet. Avtalen omhandler både dine rettigheter og dine plikter som masterstudent.

Masteravtale

Tildeling av veileder

Tildeling av veileder er organisert ulikt på de ulike studieprogrammene. Ta kontakt med studieveileder for ditt fagområde.

Veiledningsavtale for masterstudenter i engelsk (frist 15. november i ditt første år på masterstudiet).

Antall veiledningstimer

Som masterstudent har du krav på en samlet veiledning i arbeidet med masteroppgaven på inntil 60 timeverk for oppgaver på 60 eller 52,5 studiepoeng og inntil 40 timeverk for oppgaver på 30 eller 45 studiepoeng. Disse timene omfatter alt lese- og responsarbeid for veileder. Slikt arbeid er normert til 3 arbeidstimer per 1 times kontakttid.

Kontakttid er den tiden veileder bruker på direkte kontakt med deg som masterstudent, både i form av møter/samtaler og epostkorrespondanse. Det betyr at dersom du skriver en oppgave på 60 studiepoeng, har du krav på om lag 20 timer med direkte kontakttid eller veiledningstid (møter og epostkorrespondanse), mens dersom du skriver en oppgave på 30 studiepoeng, har du krav på om lag 14 timer med direkte kontakttid. Dersom du har overskredet normert studietid, og du ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har du ikke lenger krav på veiledning.

Bruk kontakttiden med veileder på best mulig måte

Det er viktig at du tenker gjennom hvordan du ønsker å disponere den direkte kontakttiden med veileder, og da kanskje spesielt tid som brukes til epostkorrespondanse: Husk at det ofte tar langt mer tid å svare på en epost enn å skrive den, og at selv et kort spørsmål kan kreve at veilederen din må bruke tid på å finne informasjonen du etterspør, i tillegg til å strukturere og skrive et svar. Generelt er det også slik at det ligger en atskillig større andel av veiledning i sluttfasen av arbeidet når teksten skal bearbeides, justeres og gjennomarbeides for innlevering.

Hoveddelen av veileders jobb skal være tekstrespons, og du kan derfor ikke forvente at veileder setter av tid til eposter eller samtaler med mange detaljspørsmål. Du kan heller ikke forvente at veileder alltid vil være tilgjengelig på kort varsel og med kort responstid. Dette er det viktig å være oppmerksom på for at du skal få et best mulig utbytte av veiledningen, og fordi masterarbeidet skal være et selvstendig forskningsprosjekt som du selv utvikler og gjennomfører. Følgelig forventes en betydelig større selvstendighet i arbeidet med masteroppgaven enn i oppgavene du har skrevet tidligere i studieløpet. Du har selv ansvar for å disponere tilgjengelig veiledningstid på best mulig måte helt fram til innleveringsdato.

Prosjektbeskrivelse

Når du har valgt et tema for masteroppgaven din og avgrenset dette temaet i samråd med den faglige veilederen din eller en annen fagperson, skal du levere en prosjektbeskrivelse for oppgaven din.

Mer om prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven. Beskrivelsen er vanligvis en kort tekst som gir en oversikt over hva oppgaven din skal handle om, hvilke spørsmål og problemstillinger du skal ta for deg, og hvordan du planlegger å gjennomføre masterprosjektet ditt, altså hvilke vitenskapelige teorier og metoder du vil gjøre bruk av for å finne svar på spørsmålene/problemstillingene du har valgt ut, hvilke undersøkelser du vil gjennomføre og/eller en foreløpig oversikt over relevant faglitteratur.

Ulike fagseksjoner og studieprogram kan ha noe ulike krav til hva prosjektbeskrivelsen skal inneholde og hvor omfattende den skal være. Godkjent prosjektbeskrivelse innen nærmere angitt frist er en betingelse for å fortsette arbeidet med masteroppgaven.

Praksisen er litt ulik på de forskjellige programmene:

Engelsk

Som masterstudent i engelsk skal du skrive en prosjektbeskrivelse senest i semesteret før du begynner å skrive på selve masteroppgaven.  Vanligvis vil det si at du skal skrive prosjektbeskrivelsen din mot slutten av det samme semesteret som du får tildelt en veileder for masterprosjektet ditt (andre semester av en toårige mastergrad og åttende semester av lektorutdanningen). Fristen for å levere prosjektbeskrivelse i vårsemesteret er 15. juni. Fristen for å levere prosjektbeskrivelse i høstsemesteret er 15. desember.

En prosjektbeskrivelse i engelsk bør vanligvis inneholde følgende momenter

  • En arbeidstittel
  • En kort beskrivelse av problemstilling, materiale og metode som vil bli brukt
  • En foreløpig oversikt over relevant faglitteratur
  • Navn på veileder

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 4-6 sider.

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av din faglige veileder før du leverer elektronisk til studiekonsulent ved instituttet på følgende epost-adresse: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

 

Nordisk og allmenn litteraturvitenskap

Studenten skriver prosjektbeskrivelse på om lag 5 sider i tilknytning til emnet SPRÅL3500. SPRÅL3500 har to undervisningsløp; et for studenter som vil skrive en masteroppgave i litteratur og et for studenter som skal skrive masteroppgave i nordisk språk. Prosjektbeskrivelsen vil være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven og godkjent prosjektbeskrivelse er et vilkår for å fortsette arbeidet med masteroppgaven.

Fransk

Som masterstudent i fransk skriver du en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven din i tilknytning til emnet FRA3100 Fransk litterær og lingvistisk teori: tekststudier med prosjektskriving i høstsemesteret det første eller andre studieåret ditt på masternivå.

Utforming av oppgaven

Forside, mal og skrift

Oppgaven skal være i B5-format. I denne brosjyren finner du informasjon om trykking og utseende på masteroppgaven. Oppgaven skal ha NTNUs omslagsmal for masteroppgaver, og forsiden må være påført navnet ditt, tittel på oppgaven og emnekoden du leverer under. Veileders navn skal ikke påføres forsiden. Instituttet betaler for 4 papireksemplarer, men du kan bestille og betale så mange du selv ønsker til eget bruk.

Oppgaven skal skrives i Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5.

Abstract/sammendrag i oppgaven

Du skal skrive et kort sammendrag av oppgaven og temaet ditt, hvor du redegjør for de viktigste punktene i oppgaven din. Teksten bør ikke overskride én side.

Relevanstekst for lektoryrket (gjelder kun lektorstudenter)

Dersom du er lektorstudent skal du i et eget tillegg bakerst i oppgaven gjøre rede for masterarbeidets relevans for virket som lektor. Teksten skal være på inntil én side. Du kan godt kalle den «masterarbeidets relevans for lektoryrket» eller lignende.

Innlevering av oppgaven

Innlevering av masteroppgaven

Oppgaven skal leveres både digitalt og på papir (instituttet betaler for 2 eksemplarer, 3 eksemplarer dersom du har hatt to veiledere). Du må ha levert oppgaven digitalt og sendt oppgaven til trykk innen fristen. Når den er ferdig, leverer du  papirutgaven av oppgaven i ekspedisjonen ved ISL. Ta vare på kvitteringen du får fra NTNU Grafisk Senter slik at du kan vise at du leverte oppgaven til trykk innen leveringsfristen. NTNU har plikt til å oppbevare innleverte oppgaver digitalt. Hvor tilgjengelige disse skal være for offentligheten, bestemmer den som har skrevet dem.

Oppgaven vil plagiatsjekkes.

Innleveringsdato for masteroppgaven er 15.november i høstsemesteret og 15.mai i vårsemesteret.

Innlevering av masteroppgaven.

Utsatt innlevering

Du kan søke om et semesters utsettelse på masteroppgaven. Søknaden må grunngis. Frist for å søke om utsettelse i høstsemesteret er 1.november og frist i vårsemesteret er 1. mai.

Ved stryk på masteroppgaven

Dersom du stryker på masteroppgaven, kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For at du skal få levere masteroppgaven på nytt, må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave. I søknaden til instituttet må du gjøre rede for hvilke endringer du planlegger å gjøre i masteroppgaven. For at oppgaven skal betraktes som ny, må du  stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller

  • trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
  • foreta en radikal endret analyse og tolkning av din opprinnelige empiri.

Du må også avlegge den/de delprøver som vanligvis avlegges etter at masteroppgaven er innlevert.

Du kan ikke ta opp igjen masteroppgaven for å forbedre karakteren din dersom oppgaven er bestått.

Masterkandidatfeiring

Det arrangeres masterkandidatfeiring i slutten av hvert semester hvor både ansatte fra instituttet og ferdige masterkandidater deltar. Instituttet sender ut informasjon om dette i løpet av semesteret, og alle kandidater som leverer oppgave blir invitert til arrangementet. Tid og sted for arrangementet varierer fra semester til semester.

Muntlig eksamen og prøveforelesninger

Eventuell muntlig eksamen og prøveforelesning organiseres ulikt på de forskjellige studieprogrammene:


Engelsk

Alle som leverer masteroppgave i engelsk (ENG3900, ENG3901 og ENG3920) skal ha muntlig forsvar av oppgaven etter innlevering.  Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink.

Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på engelsk og varer i 15-25 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen. Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte.

Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlige eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.

Nordisk

I siste semester av masterstudiet skal nordiskstudentene ta emnet NORD3502 Spesielt masteremne på 15 studiepoeng. Studentene legger opp individuelt pensum eller følger undervisningen i ett påbyggingsemne i nordisk språk eller litteratur. Det er obligatorisk å levere pensumliste i dette emnet innen fastsatte frister, se emnebeskrivelsen for NORD3502.

Vurderingsformen i emnet NORD3502 er en prøveforelesning som avholdes etter innlevert masteroppgave, i avsluttende semester. Prøveforelesningen er en 2 ukers hjemmeoppgave som besvares i form av en forelesning på 30 minutter. Etter forelesningen svarer studenten på spørsmål fra eksamenskommisjon, spørsmålene har tilknytning til forelesningen.

Allmenn litteraturvitenskap

Det organiseres ikke muntlig eksamen eller prøveforelesning for masterkandidater på allmenn litteraturvitenskap.

Fransk

Alle som leverer masteroppgave i fransk skal ha muntlig forsvar av oppgaven etter innlevering.  Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink.

Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på fransk og varer i ca. 30 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen. Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte.

Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlig eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.

Lektorstudenter vil i tillegg bli spurt om oppgavens relevans for lektoryrket på sin eksamen.

 

Tysk

Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink. Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på tysk og varer i 20-30 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen.

Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte. Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlig eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.

 

Fonetikk

Studenter som leverer masteroppgave i fonetikk skal ha avsluttende muntlig eksamen. Det settes en foreløpig karakter på oppgaven, og karakteren justeres etter muntlig eksamen.

Masterverksted

Masterverksted ISL er en møteplass for alle masterstudenter ved instituttet hvor studentene selv utvikler innholdet ut fra egne behov og ønsker. 

Følg Masterverksted ISL på Facebook