Masteroppgaven

Masteroppgaven

Student på biblioteket. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

På denne nettsiden finner du viktig informasjon knyttet til arbeidet ditt med masteroppgaven og rammer og retningslinjer for veiledning og levering av masteroppgaven. Vi forventer at du setter deg inn i informasjonen under snarest mulig og i god tid før du skal levere masteroppgaven din. 


Diverse Toggler ti master

Du søker opptak til toårige masterprogram på NTNU etter fullført bachelorgrad via NTNUs Søknadsweb. 

Alle masterstudenter ved HF kan søke om lesesalsplass. Søknadsfrister er 25.august i høstsemesteret og 25. januar i vårsemesteret. Du må søke på nytt hvert semester.

Søknadsskjema

Som masterstudent skal du undertegne en masteravtale så snart du har fått tildelt veileder for masteroppgaven. Avtalen er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom deg som student og instituttet og omhandler både dine rettigheter og dine plikter som masterstudent. 

Masteravtale

Masterstudenter ved ISL har anledning til å søke om stipend på inntil NOK 3000 for å dekke utgifter tilknyttet masteroppgaveskrivingen. Det kan for eksempel være reise (arkivbesøk, intervju) eller støtte til innkjøp av ekstraordinært materiell.

Dette må du gjøre:

 1. Ta kontakt med veileder for å få en kort uttalelse om behovet (gjerne på e-post)
 2. Skriv en kort søknad med et enkelt budsjett og legg ved uttalelse fra veileder.
 3. Send søknaden per e-post til morten.antonsen@ntnu.no og helene.norbeck@ntnu.no 

Søknaden behandles fortløpende, og svar foreligger senest tre uker etter at den er mottatt.

Ved tildeling av stipend til reise:

Ta vare på alle kvitteringer under oppholdet/reisen; disse danner grunnlag for utgiftsrefusjon. Ta kontakt med Morten Antonsen eller Helene Norbeck innen 3 uker etter at reisen er gjennomført for utfylling av refusjonsskjema.

 

Veiledning

Veiledning

Tildeling av veileder er organisert ulikt på de ulike studieprogrammene. Ta kontakt med studieveileder for ditt fagområde.

Veiledningsavtale engelsk  (frist 15. november i ditt første år på masterstudiet).

Veiledningsavtale for fransk og tysk (frist 30. november i ditt første år på masterstudiet)

 

Som masterstudent har du krav på en samlet veiledning i arbeidet med masteroppgaven på inntil 60 timeverk for oppgaver på 60 studiepoeng og inntil 40 timeverk for oppgaver på 30 studiepoeng. (se masteravtalen). Disse timene omfatter alt lese- og responsarbeid for veileder, noe som er normert til 3 arbeidstimer per 1 times kontakt- eller veiledningstid. 

Kontakt-eller veiledningstid er den tiden veileder bruker på kontakt med deg som masterstudent, både i form av møter/samtaler og epostkorrespondanse.

Hvis du skriver en oppgave på 60 studiepoeng, har du krav på ca. 20 timer med kontakttid, mens en oppgave på 30 studiepoeng, gir deg krav på ca. 14 timer med kontakttid.

Kontakttiden gjelder for perioden fra du fikk tildelt veileder til ordinær innleveringsfrist for masteroppgaver for studenter på ditt kull, og du kan ikke uten avtale med veileder og institutt forskyve denne til et senere semester.

Du må i så fall avklare eventuelle behov for videre veiledning ved søknad om et semesters utvidet tid med din faglige veileder i god tid; det er ikke gitt at veileder vil ha anledning til å følge deg opp dersom du ikke fullfører innen den ordinære innleveringsfristen.

Dersom du har overskredet normert studietid, og du ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har du ikke lenger krav på veiledning. 

Det er viktig at du tenker gjennom hvordan du ønsker å disponere kontakttiden, og da kanskje spesielt tid som brukes til epostkorrespondanse: Husk at det ofte tar mer tid å svare på en epost enn å skrive den, og at selv et kort spørsmål kan kreve at veilederen din må bruke tid på å finne informasjonen du etterspør, i tillegg til å strukturere og skrive et svar. Generelt er det også slik at det ligger en atskillig større andel av veiledning i sluttfasen av arbeidet når teksten skal bearbeides, justeres og gjennomarbeides for innlevering.

Hoveddelen av veileders jobb skal være tekstrespons, og du kan derfor ikke forvente at veileder setter av tid til eposter eller samtaler med mange detaljspørsmål. Du kan heller ikke forvente at veileder alltid vil være tilgjengelig på kort varsel og med kort responstid. Dette er det viktig å være oppmerksom på for at du skal få et best mulig utbytte av veiledningen, og fordi masterarbeidet skal være et selvstendig forskningsprosjekt som du selv utvikler og gjennomfører.

Følgelig forventes en betydelig større selvstendighet i arbeidet med masteroppgaven enn i oppgavene du har skrevet tidligere i studieløpet. Du har selv ansvar for å disponere tilgjengelig veiledningstid på best mulig måte helt fram til innleveringsdato.

Vær tydelig ovenfor veilederen din allerede fra starten om hvilke forventinger du har til veiledningen, blant annet når det gjelder hvilke arbeidsmåter du foretrekker og hvilket ambisjonsnivå du har for oppgaven din.

Husk samtidig at du har lov til å justere ambisjoner, ønsker og behov underveis i prosessen.

Tidlig i det siste semesteret på masterprogrammet vil du få tilbud om en midtveissamtale med studieveileder der du kan vurdere fremdriften i arbeidet ditt og diskutere veien videre. Det er slett ikke tenkt som en kontrollsamtale, men snarere som et tilbud om å få lufte tanker om for eksempel motivasjon, skriveprosess, forventninger og arbeidsrutiner.

Dette er ikke en samtale om faglig veiledning.

I sjeldne tilfeller fungerer ikke samarbeidet mellom veileder og masterstudent. Dersom du opplever at det er vanskelig å samarbeide med din veileder, kan du be om å få bytte veileder. Ta kontakt med studieveileder for ditt studiefag.

Instituttet vil vurdere hvor mye av kontakttiden din som ble benyttet med opprinnelig veileder og hvor mange veiledningstimer som skal overføres til din nye veileder. Du har krav på å bli informert om hvor mye kontakttid som gjenstår når din nye veileder overtar.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Når du har valgt et tema for masteroppgaven din og avgrenset dette temaet i samråd med den faglige veilederen din eller en annen fagperson, skal du levere en prosjektbeskrivelse for oppgaven din.

Mer om prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven. Beskrivelsen er vanligvis en kort tekst som gir en oversikt over hva oppgaven din skal handle om, hvilke spørsmål og problemstillinger du skal ta for deg, og hvordan du planlegger å gjennomføre masterprosjektet ditt, altså hvilke vitenskapelige teorier og metoder du vil gjøre bruk av for å finne svar på spørsmålene/problemstillingene du har valgt ut, hvilke undersøkelser du vil gjennomføre og/eller en foreløpig oversikt over relevant faglitteratur.

Ulike fagseksjoner og studieprogram kan ha noe ulike krav til hva prosjektbeskrivelsen skal inneholde og hvor omfattende den skal være. Godkjent prosjektbeskrivelse innen nærmere angitt frist er en betingelse for å fortsette arbeidet med masteroppgaven.

prosjektbeskrivelse ulike fag

Praksisen er litt ulik på de forskjellige programmene:

Prosjektbeskrivelse

Som masterstudent i engelsk skal du skrive en prosjektbeskrivelse senest i semesteret før du begynner å skrive på selve masteroppgaven.  Vanligvis vil det si at du skal skrive prosjektbeskrivelsen din mot slutten av det samme semesteret som du får tildelt en veileder for masterprosjektet ditt (andre semester av en toårige mastergrad og åttende semester av lektorutdanningen). Fristen for å levere prosjektbeskrivelse i vårsemesteret er 15. juni. Fristen for å levere prosjektbeskrivelse i høstsemesteret er 15. desember.

En prosjektbeskrivelse i engelsk bør vanligvis inneholde følgende momenter

 • En arbeidstittel
 • En kort beskrivelse av problemstilling, materiale og metode som vil bli brukt
 • En foreløpig oversikt over relevant faglitteratur
 • Navn på veileder

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 4-6 sider.

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av din faglige veileder før du leverer elektronisk til studiekonsulent ved instituttet på følgende epost-adresse: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

 

Studenten skriver prosjektbeskrivelse på om lag 5 sider i tilknytning til emnet SPRÅL3500. SPRÅL3500 har to undervisningsløp; et for studenter som vil skrive en masteroppgave i litteratur og et for studenter som skal skrive masteroppgave i nordisk språk. Prosjektbeskrivelsen vil være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven og godkjent prosjektbeskrivelse er et vilkår for å fortsette arbeidet med masteroppgaven.

Levere masteroppgaven

Levere masteroppgaven


Skrive og levere masteroppgaven

Skrive og levere masteroppgaven

Det er ditt ansvar å informere veileder om at du planlegger å levere oppgaven din i god tid før innleveringsfristen. Veilederen din skal godkjenne at du leverer. Dersom veileder anbefaler at du utsetter innlevering, bør du tenke deg godt om før du eventuelt velger å levere likevel. Vær oppmerksom på at du ikke kan levere en bestått oppgave på nytt for å forbedre karakteren: karakteren du oppnår på masteroppgaven er derfor endelig. Ved stryk gjelder egne regler for ny levering (se nedenfor).

I god tid før du leverer må du lese emnebeskrivelsen som gjelder for masteroppgaven din nøye. Læringsmålene i emnebeskrivelsen angir hvilke kriterier masteroppgaven vil bli vurdert etter. Vi forventer også at du følger kravene i emnebeskrivelsen til omfang, sammendrag og eventuelle tillegg til masteroppgaven (tillegget gjelder spesielt for lektorstudenter).  

Viktig informasjon om skriving og innlevering av masteroppgaven finner du på Innsida:

Skrive og levere oppgaven

NTNU har plikt til å oppbevare alle innleverte oppgaver digitalt. Hvor tilgjengelige disse skal være for offentligheten, bestemmer den som har skrevet dem. Oppgavene vil plagiatsjekkes.

Innleveringsdato for masteroppgaven er 15. november i høstsemesteret og 15. mai i vårsemesteret.

Sensurfristen for masteroppgaver er inntil tre måneder, men i den grad det lar seg gjøre vil instituttet legge til rette for at sensur foretas innen utgangen av samme semester som du leverte oppgaven i, så fremt du leverer innenfor ordinære frist.

 

Du kan søke om et semesters utvidet tid til arbeid med masteroppgaven. Søknaden må begrunnes. Husk at det ikke er sikkert at veileder vil ha mulighet til å følge deg opp i samme grad dersom du utsetter innlevering (se informasjon om kontakttid ovenfor).  

Frist for å søke om utsettelse i høstsemesteret er 1. november og frist i vårsemesteret er 1. mai.

Utsatt innlevering 

Du kan søke om en kortere utsettelse, normalt inntil 14 dager, dersom du kan dokumentere sykdom med en gyldig legeattest.

Før du søker bør du sjekke om utvidet tid til masteroppgaven vil føre til kollisjoner med andre eksamener du planlegger å ta.

Søknadsskjema

 

Dersom du er lektorstudent skal du i et eget tillegg bakerst i oppgaven gjøre rede for masterarbeidets relevans for virket som lektor. Teksten skal være på inntil én side. Du kan godt kalle den «masterarbeidets relevans for lektoryrket» eller lignende.

Dersom du stryker på masteroppgaven, kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For at du skal få levere masteroppgaven på nytt, må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave. I søknaden til instituttet må du gjøre rede for hvilke endringer du planlegger å gjøre i masteroppgaven. For at oppgaven skal betraktes som ny, må du  stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller

 • trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
 • foreta en radikal endret analyse og tolkning av din opprinnelige empiri.

Du må også avlegge den/de delprøver som vanligvis avlegges etter at masteroppgaven er innlevert.

Du kan ikke ta opp igjen masteroppgaven for å forbedre karakteren din dersom oppgaven er bestått.

De samme retningslinjene og fristene for levering av eventuelt krav om begrunnelse og/eller klage på karakter gjelder for masteroppgaven som for andre emner ved NTNU. 

Du kan ikke ta opp igjen masteroppgaven for å forbedre karakteren dersom oppgaven er bestått.

Dersom du stryker på masteroppgaven, kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For at du skal få levere masteroppgaven på nytt, må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave. I søknaden til instituttet må du gjøre rede for hvilke endringer du planlegger å gjøre i masteroppgaven. For at oppgaven skal betraktes som ny, må du stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller

 • trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
 • foreta en radikal endret analyse og tolkning av din opprinnelige empiri.

Du må også avlegge den/de delprøver som vanligvis avlegges etter at masteroppgaven er innlevert.

Den nye masteroppgave skal leveres senest ett år etter første innlevering. Du må søke om utsettelse til instituttet dersom du har behov for utvidet tid. Søknaden må begrunnes.

Det arrangeres masterkandidatfeiring hvert vårsemester hvor både ansatte fra instituttet og ferdige masterkandidater deltar. Tid og sted for arrangementet varierer fra semester til semester.

Muntlig eksamen og prøveforelesninger

Muntlig eksamen og prøveforelesninger

Eventuell muntlig eksamen og prøveforelesning organiseres ulikt på de forskjellige studieprogrammene:


Muntlig eksamen - toggler

Alle som leverer masteroppgave i engelsk (ENG3900, ENG3901 og ENG3920) skal ha muntlig forsvar av oppgaven etter innlevering.  Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink.

Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på engelsk og varer i 15-25 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen. Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte.

Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlige eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.

I siste semester av masterstudiet skal nordiskstudentene ta emnet NORD3503 Spesialiseringsemnet 2: Prøveforelesning på 7,5 studiepoeng. Studentene legger opp individuelt pensum eller følger undervisningen i ett påbyggingsemne i nordisk språk eller litteratur. Det er obligatorisk å levere pensumliste i dette emnet innen fastsatte frister, se emnebeskrivelsen for NORD3503.

Vurderingsformen i emnet NORD3503 er en prøveforelesning som avholdes etter innlevert masteroppgave, i avsluttende semester. Prøveforelesningen er en 2 ukers hjemmeoppgave som besvares i form av en forelesning på 30 minutter. Etter forelesningen svarer studenten på spørsmål fra eksamenskommisjon, spørsmålene har tilknytning til forelesningen.

Det organiseres ikke muntlig eksamen eller prøveforelesning for masterkandidater på allmenn litteraturvitenskap.

Alle som leverer masteroppgave i fransk skal ha muntlig forsvar av oppgaven etter innlevering.  Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink.

Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på fransk og varer i ca. 30 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen. Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte.

Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlig eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.

Lektorstudenter vil i tillegg bli spurt om oppgavens relevans for lektoryrket på sin eksamen.

 

Den muntlige eksamenen gjennomføres med intern og ekstern sensor til stede. Ekstern sensor kan delta via Skype eller videolink. Du skal ha med deg ett eksemplar av masteroppgaven (uten notater i) til eksamen. Powerpoint eller andre hjelpemidler er ikke tillatt. Eksamen holdes på tysk og varer i 20-30 minutter, avhengig av omfang på oppgaven. Sensorene bestemmer en foreløpig karakter på oppgaven før muntlig eksamen, og denne kan endres etter muntlig eksamen.

Den endelige karakteren for masteroppgaven vil normalt foreligge rett etter at muntlig eksamen er gjennomført, og vil bli formidlet til deg direkte. Dato for gjennomføring av muntlig eksamen blir fastsatt etter innlevering, og du får beskjed på epost om tid og sted for din eksamen. Normalt vil din muntlig eksamen gjennomføres innen 3-4 uker etter innlevering. Som regel vil du få beskjed 1 uke i forveien, men i enkelte tilfeller kan tiden være kortere.