Spesialpedagogiske problemstillinger

Forskningsgruppe

Spesialpedagogiske problemstillinger

Lærer leser for elevene. Foto
Foto: Yan Krukov/Pexels

Om forskningsgruppen Spesialpedagogiske problemstillinger

Om oss

Spesialpedagogikk som fagområde favner vidt. Det omhandler for det første teorier og forskningsbasert kunnskap om generelle og spesifikke lærevansker, og kan slik ha et individorientert utgangspunkt. For det andre retter spesialpedagogikk som fag også oppmerksomheten mot systemer og kontekst. Teorier og forskningsbasert kunnskap innenfor det systemorienterte perspektivet har blant annet fokus på oppvekst- og læringsmiljø, mer spesifikt mot barnehager og skoler hvor barn og unge med særlige behov får spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Til sist omhandler spesialpedagogikk som fag også teorier og forskningsbasert kunnskap om det som blir omtalt som et helhetlig eller relasjonelt perspektiv. Dette perspektivet som innebærer at barn og unge med særlige behov alltid ses i lys av konteksten de befinner seg i.

Overordnet handler spesialpedagogikk som fag også om kunnskap om prinsippene inkludering og tilpasset opplæring, om den juridiske dimensjonen knyttet til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, samt kritisk refleksjon, etiske dilemma og problemstillinger knyttet til fagområdet. 

Bredden i det spesialpedagogiske fagområdet gjenspeiles i forskning nasjonalt og internasjonalt, og også i tematiske områder som er representert i forskergruppen.


Tematiske områder

Tematiske områder

Kontaktperson:

Torill Moen

Publikasjoner:

 • Moen, T. (2008). Inclusive educational practice: Results of an empirical study. Scandinavian Journal of Educational Research 52 (1)59-75. 
 • Moen,T., Nilssen, V. & Weidemann, N. (2007). An aspect of a teacher’s inclusive educational practice: scaffolding pupils through transitions, Teachers and Teaching: Theory and Practice 13 (3), 269-286. 
 • Moen, T. (2005). Activity genre: A new approach to successful inclusive teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice 11 (3), 257-272.
 • Flem, A. Moen, T. og Gudmundsdottir, S. (2004). Towards inclusive schools: a study of inclusive education in practice. European Journal of Special Needs Education 19 (1), 85-98.
 • Moen, T., Gudmundsdottir, S. og Flem, A. (2003). Inclusive practice: A biographical approach. Teaching and Teacher Education 19, 359-370.

Kontaktpersoner:

Torill Moen og Anne Sofie Samuelsen

Publikasjoner:

 • Szulevicz, T. & Moen, T. (2021) Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiverrollen i dansk og norsk PPR/PPT. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, (2)84-95.
 • Moen, T., Rismark, M & Sølvberg, A. (2020). Rådgiverrollen i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Hvordan blir den forstått av PP-rådgivere? Psykologi i kommunen (2)
 • Sølvberg, A., Moen, T., Rismark, M. & Tveit, A. (2019) Immediate and direct links from university course content to participants’ work practice: A study of Norwegian educational-psychological counsellors’ reflection logs in a post-graduate education program. Nordic Studies in Education. Vol. 39, (4), 281-293.
 • Moen, T. (2019). Fra en todelt til en helhetlig fortolkning av PPTs mandat. I Groven, B., Åmot, I. & Bjerklund, M. (red.) Systemrettet arbeid i barnehage, (s.34-44) Oslo: Universitetsforlaget.
 • Samuelsen, A.S., & Bargel, H. (2018). Individet i et systemperspektiv: sakkyndighetsarbeid i PPT. Psykologi i kommunen, 2, 19–26. 
 • Moen, T. (2018) Individ- og systemrettet arbeid i PPT: Behov for en alternativ begrepsbruk og forståelse? Spesialpedagogikk (4), 4-12.
 • Moen, T., Rismark, M. Samuelsen, AS & Sølvberg, A.M. (2018). The Norwegian Educational Psychological Service: A systematic review of research from the period 2000-2015. Nordic Studies in Education (2), 101-117.

Kontaktpersoner:

Torill Moen og Lena Haller Buseth

Publikasjoner:

 • Moen, T. (2020). Gode lærer- elevrelasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen? I Myskja, A., Fikse, C. (red.). Perspektiver på livsmestring i skolen, (s.48-64). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Sæteren, A-L, Moen, T., Rismark, M. (2019). Langsomhet i undervisningen – en innfallsvinkel for å få barn med stille atferd mer deltakende i klasserommet. Spesialpedagogikk (1), 32-43.
 • Moen, T. (red.) (2016). Positive lærer-elevrelasjoner - En fortelling fra klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Norozi, S. A. and Moen, T. (2022). The teacher’s self-constructed approaches to collaborate with newcomer parents in the Norwegian elementary reception class, Frontiers in Education.

Kontaktperson:

Sobh Chahboun

Publikasjoner:

 • Callizo-Romero, C., Tutnjević, S., Pandza, M., Ouellet, M., Kranjec, A., Ilić, S., Gu, Y., Gåsen, T., Chahboun, S., Casasanto, D. and Santiago, J.(2020).Temporal Focus And Time Spatialization Across Cultures. Psychonomic Bulletin & Review, 1-12.
 • Page, A. G., McManus, C., González, C. P., & Chahboun, S. (2017). Is Beauty in the Hand of the Writer? Influences of Aesthetic Preferences through Script Directions, Cultural, and Neurological Factors: A Literature Review. Frontiers in psychology, 8, 1325.
 • Chahboun, S., Flumini, A., Pérez González, C., McManus, I. C., & Santiago, J. (2016). Reading and writing direction effects on the aesthetic appreciation of photographs. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 22(3), 313-339.

Kontaktpersoner:

Sultana Ali Norozi og Sobh Chahboun

Publikasjoner:

Migrant background

 • Page, A. G., & Chahboun, S. (2019). Emerging empowerment of international students: how international student literature has shifted to include the students’ voices. Higher Education, 1-15.
 • Norozi, S. A. (2021). Interacting with newly arrived migrant pupils: a sociocultural perspective. Intercultural Education, 32(2), 230- 245.

Kontaktpersoner: 

Sobh Chahboun og Øyvind Kvello

Publikasjoner:

 • Chahboun, S., Kvello, Ø., & Page, A. G. (2021). Extending the Field of Extended Language: A Literature Review on Figurative Language Processing in Neurodevelopmental Disorders. Frontiers in Communication, 143.
 • Vulchanova, M., Chahboun, S., Galindo-Prieto, B., & Vulchanov, V. (2019). Gaze and Motor Traces of Language Processing: Evidence from Autism Spectrum Disorders in Comparison to Typical Controls. Cognitive neuropsychology, 1-27.
 • Chahboun, S., Vulchanov, V. Saldaña, D., Eshuis, H. and Vulchanova, M., (2017). Can you tell it by the prime? A study of metaphorical priming in high‐functioning autism in comparison with matched controls. International Journal of Language & Communication Disorders, 52 (6), 766-785.
 • Chahboun, S., Vulchanov, V. Saldaña, D., Eshuis, H. and Vulchanova, M. (2016). Can You Play with Fire and Not Hurt Yourself? A Comparative Study in Figurative Language Comprehension between Individuals with and without Autism Spectrum Disorder. PloS one, 11(12), e0168571.

Kontaktpersoner:

Sultana Ali Norozi

Publikasjoner:

 • Norozi, S. A. (2019). Going beyond academic support; mental well-being of newly arrived migrant pupils in the Norwegian elementary reception class. Pastoral Care in Education, 37(2), 108-125.
 • Norozi, S. A. (in press). A teacher’s perceptions of and approaches to diversity and well-being.