Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lekang, Trond; Moen, Torill. (2021) Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215034416.
 • Postholm, May Britt; Moen, Torill. (2018) Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215029849.
 • Moen, Torill. (2016) Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978820549382-7.
 • Moen, Torill; Tveit, Arne. (2012) Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0149-8.
 • Moen, Torill; Karlsdottir, Ragnheidur. (2011) Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2739-0.
 • Moen, Torill; Nilssen, Vivi; Postholm, May Britt. (2005) Kvalitative forskere i teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920531.

Del av bok/rapport

 • Lekang, Trond; Moen, Torill. (2021) Oppsummering og avslutning. Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
 • Moen, Torill. (2021) Tilpasset opplæring og tidlig innsats: et forebyggende perspektiv. Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
 • Moen, Torill. (2021) Undervisningens relasjonelle dimensjon: en forutsetning for læring. Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
 • Moen, Torill; Lekang, Trond. (2021) Innledning. Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
 • Ogden, Terje; Moen, Torill. (2021) Klasseledelse - for tilpasset opplæring og tidlig innsats. Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
 • Moen, Torill. (2020) Gode lærer-elevrelasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen?. Perspektiver på livsmestring i skolen.
 • Moen, Torill. (2019) Fra en todelt til en helhetlig forståelse av PPTs mandat. PPTs systemrettede arbeid i barnehagen.
 • Moen, Torill. (2019) Tilpasset opplæring i videregående skole - nasjonale føringer, teoretiske begrunnelser og praksis. Yrkesopplæring.
 • Moen, Torill. (2017) Tilpasset opplæring i en skole for alle. Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.
 • Moen, Torill. (2017) Tilpasset opplæring: grunnleggende prinsipp for skolens virksomhet. Didaktisk praksis 5.-10.trinn.
 • Sæteren, Anne-Lise; Moen, Torill; Rismark, Marit. (2017) De stille barna. Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.
 • Moen, Torill. (2016) Det usynlige blir synlig. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..
 • Moen, Torill. (2016) Intersubjektivitet i samtalen om tallet 18. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..
 • Moen, Torill. (2016) Lærer-elevrelasjonen. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..
 • Moen, Torill. (2013) Sosiokulturell teori. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Moen, Torill. (2012) Faglig samarbeid: Teoretisk forankring, forskning og implikasjoner. Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere.
 • Moen, Torill. (2011) Klasseledelse. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.
 • Moen, Torill. (2011) Narrativ forskning - fundament, premisser og prosess. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning.
 • Moen, Torill. (2011) Tre perspektiver på sosial kompetanse i skolen: Muligheter og begrensninger. Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling.
 • Moen, Torill. (2011) Utviklingsstøttende lærer-elevrelasjoner. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.
 • Moen, Torill. (2010) Et forskerblikk på en forskergruppe: en selvbiografisk beretning. Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.
 • Moen, Torill; Weidemann, Nina. (2007) En historie om inkluderende undervisning. Forsk med! Lærere og forskere i læringsarbeid.
 • Moen, Torill. (2006) "Barna må mestre skoledagen" En empirisk studie av klasseledelse. Klasse- og læringsledelse.
 • Flem, Annlaug; Moen, Torill; Gudmundsdottir, Sigrun. (2005) An empirical study of how to put inclusive education into practice. Socio-emotional growth and development of learning strategies.
 • Moen, Torill; Gudmundsdottir, Sigrun. (2002) The multivoicesness of classrooms. Bakhtin and narratives of teaching. In Huttunen, R., Heikkinen, H.L.I. and Syrjälä, L. (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers.

Andre

 • Moen, Torill. (2019) Individ- og systemrettet arbeid: to sider av samme sak?. Konferanse . DronningMaudsMinne; Trondheim. 2019-10-29 - 2019-10-30.
 • Moen, Torill; Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2019) The Role of Post-Graduate Education for Educational-Psychological Counsellors' Professional Development. ECER 2019 . ECER; Hamburg. 2019-09-05 - 2019-09-05.
 • Moen, Torill. (2018) Fra 'individ og system' til 'inkludering' som retning for PPTs arbeid?. Inclusive education in Scotland Leadership Training Program for Managers of Educational Psychology Services . SEVU PPT; Edinburgh. 2018-05-23 - 2018-05-23.
 • Moen, Torill. (2018) Innspill på Ekspertgruppens rapport "inkluderende fellesskap for barn og unge". Høringskonferanse . Utdanningsdirektoratet; Hell. 2018-06-20 - 2018-06-20.
 • Moen, Torill. (2018) Respons på Ekspertgruppens rapport. Konferanse . Universitetet i Oslo; Oslo. 2018-06-01 - 2018-06-01.
 • Moen, Torill. (2017) Forskning på Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Tilbydersamling for aktører i SEVU PPT . SEVU PPT; Gardermoen. 2017-01-26 - 2017-01-26.
 • Moen, Torill. (2017) PPT og systemrettet arbeid: noen refleksjoner. Fagsamling for UH sektoren i SEVU PPT . SEVU PPT; Oslo. 2017-08-15 - 2017-08-15.
 • Moen, Torill. (2016) Lærer-elevrelasjoner i videregående skole. Samling for fellesfaglærere i vgs Nord Trøndelag . Aglo vgs; Stjørdal. 2016-02-03 - 2016-02-03.
 • Moen, Torill. (2016) Moen, T. (2016) «…auka fokus på systemretta arbeid i PPT»: Noen betraktinger. Tekst i Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten. Fellesdel. https://www.sevuppt.no. Nettbasert læringsressurs for PPT, Tromsø. 2016.
 • Moen, Torill. (2016) Moen, T. (2016). Lærer-elev-relasjoner. Video i Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten. Modul 3. https://www.sevuppt.no. Nettbasert læringsressurs for PPT, Tromsø. 2016.
 • Moen, Torill; Flem, Annlaug Reidun; Gudmundsdottir, Sigrun. (2001) Inclusive Practice: A Biographical Perspective. Paper presented at NFPF (Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning) . [Mangler data]; Stockholm. 2001-03-19.
 • Moen, Torill; Flem, Annlaug Reidun; Gudmundsdottir, Sigrun. (2000) Towards inclusive schools: A study of how a teacher facilitates differentiated instruction. Paper presented at ECER (European Conference on Educational Research) . [Mangler data]; Eidinburgh. 2000-09-23.