Bakgrunn og aktiviteter

 

Førsteamanuensis med vekt på fagområdene pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk.

 

Forskningsinteresser:

Se utdypende informasjon om AGENCY og forskningsgruppe

Agency/selv-agens for elever i skolen, selvbestemmelse, selvregulert læring, selvrefleksjon, mestring og tilhørighet. 

Agency/selv-agens for elever med særskilte behov.

Agency/selv-agnes for lærerstudenter, lærere og spesialpedagoger. 

 

Læringsmiljø, selvverd, motivasjon, psykisk helse, skoletrivsel, lærer- elev relasjonen.

Helsefremmende inkludering.

 

Undervisning:

Spesialpedagogikk med vekt på atferdsproblemer.

Master i organisasjon og ledelse NTNU videre, spesialisering relasjonsledelse.

 

Forskningsprosjekter:

Elevenes psykiske helse i skolen (TIL-prosjektet)

Prosjektet har hovedmål om å vinne ny innsikt i hva som kjennetegner helse- og læringsfremmende læringsmiljø. I en aksjonsstuide gis lærere veilening med tanke på å tilrettelegge for økt selvbestemmelse, selvreguelring og selvbevissthet for elevene. Likeså fokuseres det på differensiering av opplæringen, elevaktivitet og elevsamarbeid. Elevenes erfarringer studeres kvantitativt og kvalitativt, særlig med tanke på motivasjon for skol earbeid og trivsel på skolen. Lærernes erfaringer studeres kvalitativt, for elevene, men også med tanke på deres egen læring og utvikling i prosjektet. 

Fokuset er valgt med bakgrunn i forskning som dokumenterer at mange elever ikke er motivert for skolearbeid og at motivasjonen synker med elevenes alder, samt at elever opplever begrenset mulighet til medvirkning i skolefaglige aktivietter. Overordnet har prosjektet også til hensikt å vinne innsikt i helse- og læringsfremmende praksis i skolen med tanke på en stadig økende bekymring for psykiske helseplager blant barn og unge.

 

Lærerstudentenes motivasjon

Prosjektet benytter kvantitative metode, gjennomført i form av gjentatte spørreundersøkelser for lærerstudenter som starter sitt utdanningsløp høsten 2015. Studien er planlagt å foregå longitudinelt, det vil si at datainnsamlingen starter høsten 2015 og avsluttes våren 2020.

Fokuset er valgt med bakgrunn i en generell bekymring for sviktende rekruttering til læreryrket, at det er færre lærerstudenter som velger å utdanne seg til undervisningskompetanse på skolens 1-7 trinn og en del studenter velger å ikke fullføre lærerutdanningen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit. (2016) Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 2 (1).

Bøker

  • Uthus, Marit. (2017) Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 978-82-05-49389-6.

Rapport/avhandling

  • Uthus, Marit; Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren. (2014) Spesialpedagogenes oppfatning av sin rolle i en skole for alle. Idealer, Realiteter og belastninger. 2014. ISBN 978-82-471-4898-3.

Andre

  • Uthus, Marit. (2017) Prestasjonspresset i skolen. Hvem har ansvaret og hva gjør vi med det?. Seminar og boklansering ved NIFU . NIFU; Oslo. 2017-04-05 - 2017-04-05.
  • Uthus, Marit. (2017) Psykisk helse i skolen - et tema som engasjerer mange. Konferansen Psykisk helse og livsmestring i skolen . Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2017-11-03 - 2017-11-03.
  • Uthus, Marit. (2017) Skolen i en prestasjonspresset samtid. Utfordringer og nye muligheter. Opplæringsavdelinga, KD, avdelingsseminar . Kunnskapsdepartementet; Larkollen. 2017-05-30 - 2017-05-31.
  • Uthus, Marit. (2016) Fagkunnskap og spesialpedagogikk i lærerutdanningen - enten eller, eller både og?. Nordisk lærerutdanningskonferanse 2016 . NTNU; NTNU. 2016-05-11.