Bakgrunn og aktiviteter

 

Førsteamanuensis med vekt på fagområdene pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk.

 

Forskningsinteresser:

Se utdypende informasjon

SPESIALPEDAGOGIKK forskningsgruppe 

Sammen for inkludering i en mangfoldig skole

 

 • Agency/selv-agens for elever i skolen, selvbestemmelse, indre motivasjon, mestring og tilhørighet.
 • Inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, psykisk helse, skoletrivsel.
 • Lærere og spesialpedagoger, trivsel og belastninger i arbeidet, læring og praksisutvikling 
 • Lærerstudenter, motivasjon for lærerutdanning

 

Undervisning:

Master i spesialpedagogikk, ILU, NTNU

Master i profesjonspedagogikk, ILU, NTNU

Videreutdanning i spesialpedagogikk, ILU, NTNU

Master i organisasjon og ledelse NTNU videre, spesialisering relasjonsledelse.

 

Forskningsprosjekter:

 

Sammen for inkludering i en mangfoldig skole 

 

Elevenes motivasjon og trivsel i skolen (TIL-prosjektet)

Prosjektet har hovedmål om å vinne ny innsikt i hva som kjennetegner helse- og læringsfremmende læringsmiljø. En praktisk didaktisk undervisningsmodell (TIL-modellen) prøves ut med tanke på å tilrettelegge for utvidet mulighet til selvbestemmelse for elevene. Likeså legges det vekt på differensiering av opplæringen, elevaktivitet og elevsamarbeid. Elevenes erfarringer studeres kvantitativt og kvalitativt, særlig med tanke på motivasjon for skolearbeid og trivsel på skolen. Lærernes erfaringer studeres kvalitativt, deres praksis og hvordan denne fungerer for elevene, men også med tanke på deres egen læring og utvikling i prosjektet. 

Fokuset er valgt med bakgrunn i forskning som dokumenterer at mange elever ikke er motivert for skolearbeid og at motivasjonen synker med elevenes alder, samt at elever opplever begrenset mulighet til medvirkning i skolefaglige aktivietter. Overordnet har prosjektet til hensikt å vinne innsikt i helse- og læringsfremmende praksis i skolen med tanke på en stadig økende bekymring for psykiske helseplager blant barn og unge.

 

Lærerstudentenes motivasjon

Prosjektet benytter kvantitative metode, gjennomført i form av gjentatte spørreundersøkelser for lærerstudenter som starter sitt utdanningsløp høsten 2015. Studien er planlagt å foregå longitudinelt, det vil si at datainnsamlingen starter høsten 2015 og avsluttes våren 2020.

Fokuset er valgt med bakgrunn i en generell bekymring for sviktende rekruttering til læreryrket, at det er færre lærerstudenter som velger å utdanne seg til undervisningskompetanse på skolens 1-7 trinn og en del studenter velger å ikke fullføre lærerutdanningen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skaalvik, Cecilie; Uthus, Marit. (2020) Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215036168.
 • Uthus, Marit. (2020) Spesialpedagogen i en inkluderende skole. Mot nye mål og ny mening. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205512269.
 • Uthus, Marit. (2017) Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 978-82-05-49389-6.

Del av bok/rapport

 • Uthus, Marit. (2021) Spesialundervisning for like muligheter og inkludering. Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring.
 • Uthus, Marit. (2020) Prestasjonspresset – et individuelt eller kollektivt ansvar?. Perspektiver på livsmestring i skolen.
 • Befring, Edvard; Uthus, Marit. (2019) Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter. Spesialpedagogikk.

Rapport/avhandling

 • Uthus, Marit; Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren. (2014) Spesialpedagogenes oppfatning av sin rolle i en skole for alle. Idealer, Realiteter og belastninger. 2014. ISBN 978-82-471-4898-3.

Andre

 • Uthus, Marit. (2021) Et inkluderende fellesskap – hva er det egentlig?. Utdanningsforbundet Trondheim. Årsmøte . Utdanningsforbundet Trondheim; Trondheim. 2021-04-12 - 2021-04-12.
 • Uthus, Marit. (2021) Inclusive education - on the agenda in a school university partnership. Co-created knowledge, from ideology to practice. NERA, Nordic Educational Research Associations . NERA; Odense. 2021-11-03 - 2021-11-03.
 • Uthus, Marit; Sivertsen, Kristin. (2021) Sammen for inkludering i en mangfoldig skole. Erfaringer fra et Universitetsskoleprosjekt. Statped Midt Fagtorg 2021 . Statped Midt; Trondheim, online. 2021-12-09.
 • Uthus, Marit; Skaalvik, Cecilie. (2021) What do students say about experiences of autonomy in learning activities? A qualitative interview-study. European Educational Research Associations (EERA) . European Educational Research Associations; Geneva/online. 2021-09-07 - 2021-09-07.
 • Uthus, Marit. (2020) Dealing with the consequences. A qualitative interview study with special educators teaching students with special needs in Norwegian public schools. EERA, European Educational Research Associations, Glasgow; online conference because of Coronavirus, . EERA; Online https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/reconnecting-e. 2020-08-26 - 2020-08-28.
 • Uthus, Marit. (2020) Folkehelse og livsmestring i skolen - hva innebærer det egentlig i et lederperspektiv?. Skolelederkonferansen, Ledelse og kvalitet i skolen . NTNU, ILU; Trondheim. 2020-02-07 - 2020-02-07.
 • Uthus, Marit; Ulriksen, Robin; Dullum, Elisabeth; Alver, Vigdis; Brøntveit, Marianne. (2020) Lærerrommet: Hva er en inkluderende skole under korona?. Utdanningsforbundets Podcast og nettreportasje . Utdanningsforbundet; Oslo. 2020-05-27 - 2020-05-27.
 • Uthus, Marit. (2019) Hvordan ivareta det spesialpedagogiske perspektivet i utdanningene?. Statpedkonferansen 2019 . Statped; Oslo. 2019-03-19 - 2019-03-19.
 • Uthus, Marit. (2018) Elevenes psykiske helse i skolen - utfordringer og nye muligheter. leiarkonferansen barnehage og skule. Sogn og fjordane . KS, Utdanningsforb, Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen; Loen. 2018-04-11 - 2018-04-11.
 • Uthus, Marit. (2018) Et helsefremmende inkluderingsbegrep - nye muligheter for spesialpedagogikken som fag og praksis. Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag konferanse. Spesialpedagogiske tiltak – til barnets beste? . Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag; 2018-09-20 - 2018-09-20.
 • Uthus, Marit. (2018) MOT som motvekt i en prestasjonspresset samtid. MOTs ildsjelsamling 2018 . MOT; Scandic Hell. 2018-09-07 - 2018-09-07.
 • Uthus, Marit. (2017) Prestasjonspresset i skolen. Hvem har ansvaret og hva gjør vi med det?. Seminar og boklansering ved NIFU . NIFU; Oslo. 2017-04-05 - 2017-04-05.
 • Uthus, Marit. (2017) Psykisk helse i skolen - et tema som engasjerer mange. Konferansen Psykisk helse og livsmestring i skolen . Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2017-11-03 - 2017-11-03.
 • Uthus, Marit. (2017) Skolen i en prestasjonspresset samtid. Utfordringer og nye muligheter. Opplæringsavdelinga, KD, avdelingsseminar . Kunnskapsdepartementet; Larkollen. 2017-05-30 - 2017-05-31.
 • Uthus, Marit. (2016) Fagkunnskap og spesialpedagogikk i lærerutdanningen - enten eller, eller både og?. Nordisk lærerutdanningskonferanse 2016 . NTNU; NTNU. 2016-05-11.