Forskningsgruppen rådgivningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Forskningsgruppen rådgivningsvitenskap

Forskningsgruppen Rådgivningsvitenskap har som formål å utvikle forskningsbasert kunnskap knyttet til rådgivningsvitenskapelige perspektiver og praksiser som fremmer vekst og utvikling i et helhetlig perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Forskningsgruppen har i mange år bidratt med forskning innenfor et bredt felt av ulike rådgivningsperspektiver, teorier, metoder og praksiser. Temaer som forskningsgruppen har rettet oppmerksomheten mot er relasjoner, kommunikasjon, relasjonell velferd, samspill og samskapingsprosesser. Det har blitt fokusert på hvordan man i disse kan tilrettelegge for vekst-, utviklings- og recoveryprosesser i et helhetlig og kreativt perspektiv, enten en snakker om barn, ungdom, voksne familie, karriere, recovery i psykisk helse, HR, ledelse, organisasjoner eller coaching. Forskningsgruppen fremmer perspektiver på rådgivning som en livslang læringsprosess på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. 

Pågående prosjekter:

 • Rådgivningsvitenskap og vilje
  En q-metodestudie om om hvordan rådgivere bruker og ønsker å bruke klienters vilje og viljestryke i hjelperelasjonene. 34 rådgivere deltar. Foreløpige resultater viser at rådgivere ser viljestyrken som relasjonell snarere enn individuelle prosesser. Kontaktperson: Ragnvald Kvalsund

 • U-kirke og samskaping
  En studie om utvikling av U-kirke og samskapende prosesser. Kontaktperson: Gunhild Marie Roald

 • Utvikling av forskingsprosjekt om «Mening i arbeid i krisetider». Prosjektleder Hannah Owens Svennungsen og Gunhild Roald

 • Karriereveiledning som et middel for økt sosial likhet og myndiggjøring. Intervju med karriereveiledere om deres rolle. Prosjektleder Hannah Owens Svennungsen

 • Opplevelsen av å bruke VR-verktøy som et middel for arbeidsinkludering fra et bruker- og veilederperspektiv. En kvalitativ evalueringsstudie. Samarbeidsprosjekt mellom NAV, forskergruppen IMTEL (Innovative Immersive Technologies for Learning) og forskergruppen rådgivningsvitenskap.

 • Muligheter og utfordringer knyttet til relasjonsbygging i digitale læringsmiljø. Gunhild Roald, Kristin Landrø, Patric Wallin og Camilla Krogstie, UiO. 

 • Undervisning og utvikling knyttet til EVU-emnet RAD6000 Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet. Som ledd i dette arbeidet: pågående forskningsprosjekt, «Effekter av karriererådveiledning», som skal inngå som del av «Profrådboken».

Utvalgte gjennomførte prosjekter:

 • Perspektiver på Livsmestring. 
 • Jobbhuset NAV: observasjonsforskning og veiledning av et NAV-prosjekt om hvordan fasilitere karriereløp for unge voksne som står utenfor utdanning og arbeidsliv
 • NFR-støttet prosjekt om utviklingen av Q-metodologi i Norge. Samarbeid om konferansen og fremlegg av paper om Q-methodologi: Stavanger 2010.
 • Visjonsprosessen rundt fusjonen mellom Nord og Sør-Trøndelag, til ett fylke Trøndelag. Bidrag med Q-metodologi for å få frem ulike og integrerende syn på hva som er de viktigste visjonsverdien for sammenslåingen.
 • Undervisningsoppdrag for Olympiatoppen med følgeforskning. Gjelder det nye trenerløftet som settes i gang i 2019 og fortsetter til 2021. Ca 30 veiledere vil få tilbud om skolering (RAD6506) innen veiledning og coaching for å følge opp utvalgte og talentfulle trenere over en toårsperiode.
 • Viljens og viljestyrkens betydning for de kreative og innovative mulighetene i rådgivningsrelasjoner. Hvordan kan viljens og viljestyrkens subjektive betydning erfares- som kreativ mulighet - i rådgivende og terapeutiske hjelpekontekster?

Utvalgte publikasjoner:

 • Esbjörn-Hargens, S; Reams, J; Gunnlaugson, O. (Eds.). (2010). Integral education: New directions for higher learning. Albany, NY: SUNY Press. 
 • Fikse, Camilla; Kvalsund, Ragnvald. (2015) Innledning. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
 • Fikse, Camilla. (2015) Fra selvaktualisering til samaktualisering og samskaping. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
 • Gergen, K. J., & Ness, O. (2016). Therapeutic Practice as Social Construction. In M. O´Reilly & J. Lester (Eds.), The Palgrave Handbook of Adult Mental Health: Discourse and Conversation Studies (pp. 502-519). London, UK: Palgrave MacMillan. ISBN: 978-1-137-49684-3. DOI: 10.1057/9781137496850.
 • Krane, V., Karlsson, B., Ness, O., & Kim, H. S. (2016). The teacher-student relationship, students’ mental health and drop out in high school: A literature review. Scandinavian Psychologist, 3, e11.
 • Kvalsund & Fikse (2017) Parterapi i et gestaltperspektiv. I Ottar Ness (Red), Håndbok i parterapi, Bergen: Fagbokforlaget. (409-428).
 • Kvalsund, R. (2011). Organisering av kompetanseutvikling i arbeidslivet. I: Voksne, læring og kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag,  (197-237).
 • Kvalsund, R. (2014). Samarbeidslæring og samarbeidsledelse – en effektiv arbeidsform for produktivitet? I R. Kvalsund & K. Meyer (red.). Samarbeidets kunst i læring, veiledning og ledelse  (s. 21–50). Trondheim: Akademika forlag.
 • Kvalsund, R. (2015) Utvalgte fortellinger om rådgivningens historiske røtter, utvikling og endring med vekt på karriererådgivning og psykososial rådgivning. I R. Kvalsund og C. Fikse (red), Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget
 • Kvalsund, R. (2015) Vekst og utviklingsprosesser i lys av hjelperelasjonen i rådgivning. I R. Kvalsund og C. Fikse (red), Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. (23-54) Bergen: Fagbokforlaget.
 • Kvalsund, R. & Allgood, E. (2012). Communication subjectivity in a school organization. Journal of Human Subjectivity 10 (1). (55-74)
 • Kvalsund, R. & Fikse C. (red) (2015) Rådgivningsvitenskap: Helhetlige Rådgivningsprosesser; relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Kvalsund, R. & Meyer, K. (2014). Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring (red). Trondheim: Akademika forlag.
 • Kvalsund, R., Bårdsen, B., Allgood, E. (2016) Mindfulness Subjectivity through Q Methodology: Training and Practising Mindfulness in an Educational Program as Influential and Transformative. Operant Subjectivity: The International Journal of Q Methodology 38/2 (2016): 33-59, DOI: 10.15133/j.os.2016.006
 • Landmark, B., Ness, O., & Olkowska, A. (2016). Vitenskapsteori og miljøterapi. In A. Olkowska, & B. Landmark, Miljøterapi: Perspektiver, Prinsipper og Praksis (pp. 35-46). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1868-4.
 • Landrø, K. (2015). Hvordan kan fokus på karriereutvikling bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Fikse & Kvalsund (red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser; relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Trondheim: Fagbokforlaget.
 • Landrø, K. og Rønning, W. M. (2018). Studieveiledning i høyere utdanning – en kompleks og utfordrende oppgave. Uniped 03/2018 (Volum 41)  
 • Moen, Frode; Svennungsen, Hannah. (2012) Subjectivity Perceptions on Effective Communication among Junior Norwegian Skiers. Journal of Human Subjectivity
 • Moen, F. & Kvalsund, R. (2013). Subjective beliefs among sport coaches about communication during coach-athlete Conversations. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology. 5 (3).
 • Moen, F. & Kvalsund, R. (2014). Subjectivity about communication in different learning contexts in sport. Operant Subjectivity: The International Journal of Q Methodology 37/3, 3–20, DOI: 10.15133/j.os.2014.009.
 • Ness, O. (2013). Therapists in Continuous Education: A Collaborative Approach. Chagrin Falls, Ohio, USA: WorldShare Publications, Taos Institute, (e-book). ISBN: 978-1-938552-18-2.
 • Ness, O. (2016). De små ting: om relasjonell etikk og samarbeid i psykisk helse- og rusarbeid. In B. Karlsson (ed.), Det går for sakte… i arbeidet med psykisk helse og rus (pp. 58-73). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-05-491120.
 • Ness, O. (ed.) (2017). Håndbok i parterapi [Handbook in couples therapy]. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-2206-3.
 • Ness, O., Borg, M., & Davidson, L. (2014). Facilitators and barriers in dual recovery? A literature review of first-person perspectives. Advances in Dual Diagnosis, 7(3), 107-117.
 • Ness, O., Borg, M., Semb, R., & Karlsson. B., (2014). “Walking alongside:” collaborative practices in mental health and substance use care. International Journal of Mental Health Systems, 8:55. DOI: 10.1186/1752-4458-8-55. 
 • Ness, O., Borg, M., Semb, R., & Topor, A. (2016). “Negotiating partnerships:” Parents’ Experiences of Collaborative Practices in Community Mental Health and Substance Use Care. Advances in Dual Diagnosis, 9(4), 130-138. DOI: 10.1108/ADD-04-2016-0010.
 • Ness, O., Karlsson, B., Borg, M., Biong, S., Sundet, R., McCormack, B., & Kim, H.S. (2014). Towards a model for collaborative practise in community mental health care. Scandinavian Psychologist, 1, e6. DOI: 
 • Ness, O., Kvello, Ø., Borg, M., Semb, R., & Davidson, L. (2017). “Sorting things out together:” Young Adults’ Experiences of Collaborative Practices in Mental Health and Substance Use Care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 20(2), 126-142 DOI:
 • Ness, O., Reitan, T., Meling, A., Kristiansen, L., Husby, L., & Ekeland, T-J. (2014). Barns fornemmelse for brudd: Erfaringer med å vokse opp med skilte foreldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(10), 814-821.
 • Reams, J. (2010). Leading the Future. Futures 42, 1088-1093.
 • Reams, J. (2012). Integral leadership. Opening space by leading through the heart. In C. Pearson, The transforming leader (pp. 102-109). San Francisco: Berrett Koehler.
 • Reams, J. (2015). Development and self-understanding: How understanding developmental theory can help us grow. In R. Kvalsund & C. Fikse (Eds.), Rådgivningvitenskap (pp. 197-222). Trondheim, Norway: Fagbokforlaget.
 • Reams, J. (2017). An overview of adult cognitive development research and its application in the field of leadership studies. Behavioral Development Bulletin, 22(2), 334-348.
 • Reams, J. (In Press). Self-awareness and the virtuality of self: How awareness can liberate wisdom in the self. In title? Eds. Oyvind Kvello and Jan Arvid Hagen. Place, Publisher.
 • Reams, J., & Caspari, A. (2012). Integral leadership: Generating space for emergence through the quality of presence. German Journal for Business Psychology,14(3), 34-45.
 • Reams, J., & Reams, J. (2015). Awareness based technologies for leadership development: Utilizing immunity to change coaching. International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring, 13(2), 14-28.
 • Reams, J., Gunnlaugson, O. & Reams, J. (2014). Cultivating leadership through deep presencing and awareness-based practices. In K. Goldman Schuyler, Leading with Spirit, Presence, and Authenticity. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Roald, Gunhild Marie. (2015) Coaching og coachende lederskap. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
 • Rønning, W. M. og Landrø, K: (2015). Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter. Status og utfordringer. Rapport.
 • Strong, T., Sutherland, O., & Ness, O. (2011). Considerations for a discourse of collaboration in counselling. Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy, 2(1), 25-40. DOI: 10.1080/21507686.2010.546865.

Utdanning

Studier innen rådgivningsvitenskap

Bachelor:

Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Master:

Master i rådgivningsvitenskap