INCLUSCHOOL

Forskning – Institutt for lærerutdanning

INCLUSCHOOL

Klasseromsituasjon. En lærer sitter med fire elever, jenter og gutter. De har ark og blyanter. En gutt ser inn i kamera. Foto

Forskningsprosjektet INCLUSCHOOL skal utvikle ny kunnskap om inkludering og inkluderende praksiser i skolen.

Inkluderende utdanning står høyt på den globale agendaen. Både Salamancaerklæringen og FNs bærekraftmål 4 handler om inkludering i skolen.

Internasjonal og nasjonal forskning viser at det er stor avstand mellom idealet om inkludering og skolens faktiske praksis. Dette har alvorlige konsekvenser både for elevers helse og læring her og nå, og for deres videre utdanning og arbeids- og samfunnsdeltakelse.


Aktuelt INCLUSCHOOL

Aktuelt

Lytt til podcast: Fellesskap på hell i skolen? Litteraturhuset i Tondheim, mai 2024.


Oversikt over formidling knyttet til prosjektet.


Mer om INCLUSCHOOL

INCLUSCHOOL er et forskningsprosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om inkludering og inkluderende praksiser i skolen. Prosjektet har et brukersentrert design og gjennomføres i nært samarbeid med en skole med et særlig stort og variert elevmangfold.

Inkluderende utdanning står høyt på den globale agendaen. Salamancaerklæringen (1994) fastslår at inkludering innebærer at den ordinære skolen har ansvar for å ivareta alle elevers behov, og at dette er et mål for alle land i verden. Også FNs bærekraftmål 4 omhandler inkludering i skolen og fastslår at «Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn».

Til tross for føringer og gode politiske intensjoner viser både internasjonal og nasjonal forskning at det er stor avstand mellom idealet om inkludering og skolens faktiske praksis. Særlig er noen elevgrupper i risiko for utenforskap og marginalisering; elever med særskilte behov, elever med funksjonshemming, minoritetsspråklige elever og elever med utfordrende psykososiale hjemmeforhold. Dette har alvorlige konsekvenser både for elevers helse og læring her og nå, og for deres videre utdanning og arbeids- og samfunnsdeltakelse. Det er derfor et stort behov for mer forskningsbasert kunnskap om inkludering, og for utvikling av mer inkluderende praksiser i skolen. Særlig etterspørres mer elev- og kontekstsensitiv kunnskap. På bakgrunn av dette undersøker INCLUSCHOOL-prosjektet hvordan inkludering oppleves, oppfattes og praktiseres av elever, lærere og andre profesjonsutøvere tilknyttet skolen. Gjennom tre delstudier vil prosjektet bidra med kunnskap om elevers perspektiver på inkludering og deres medvirkning i skolens inkluderingsarbeid, om inkludering som interaksjonell praksis i språklig og kulturelt sammensatte skolemiljøer, og om elevers medvirkning i tverrprofesjonelt samarbeid, i den spesialpedagogiske tiltakskjeden og ulike profesjonsutøveres forståelse av dette.