Going Gradeless

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Going Gradeless

Logo Going Gradeless.

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, gi bedre tilbakemeldinger eller å øke elevenes motivasjon. Vi vet likevel lite om hva som skjer når lærere slutter å gi karakterer. Å fjerne karakterer kan ha flere positive virkninger, men kan også ha uønskede eller uforutsette konsekvenser for både elever og lærere. Hvordan praktiseres dette i skolen, og hvordan oppleves det av elever og lærere? Disse spørsmålene skal prosjektet Going gradeless besvare. 
 
Det er stor interesse for læreres evne til å utvikle egen undervisning. Prosjektet studerer en slik utviklingsprosess nedenfra, der lærerne selv bestemmer seg for å gjøre endringer i sin praksis. Prosjektet skal undersøke læreres og elevers erfaringer med et karakterdempet løp i videregående skole, med hovedvekt på norsk, engelsk, matematikk og programfag i yrkesfaglig opplæring. Det skal også analysere konsekvensene av dette valget for styringen av vurderingssystemet og for skolefellesskapet. Prosjektet vil derfor gi viktig kunnskap både om læreres profesjonelle praksis på klasseromsnivå, om skoleutvikling og skoleledelse, og om forvaltningen av vurderingssystemet.