Going Gradeless

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Going Gradeless

Logo Going Gradeless.

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, gi bedre tilbakemeldinger eller å øke elevenes motivasjon. Vi vet likevel lite om hva som skjer når lærere slutter å gi karakterer. Å fjerne karakterer kan ha flere positive virkninger, men kan også ha uønskede eller uforutsette konsekvenser for både elever og lærere. Hvordan praktiseres dette i skolen, og hvordan oppleves det av elever og lærere? Disse spørsmålene skal prosjektet Going gradeless besvare. 
 
Det er stor interesse for læreres evne til å utvikle egen undervisning. Prosjektet studerer en slik utviklingsprosess nedenfra, der lærerne selv bestemmer seg for å gjøre endringer i sin praksis. Prosjektet skal undersøke læreres og elevers erfaringer med et karakterdempet løp i videregående skole, med hovedvekt på norsk, engelsk, matematikk og programfag i yrkesfaglig opplæring. Det skal også analysere konsekvensene av dette valget for styringen av vurderingssystemet og for skolefellesskapet. Prosjektet vil derfor gi viktig kunnskap både om læreres profesjonelle praksis på klasseromsnivå, om skoleutvikling og skoleledelse, og om forvaltningen av vurderingssystemet.

Les mer om prosjektet

Karakterer i skolen: Krevende i bruk – vanskelig å klare seg uten. Bedre skole.

Mindre vekt på karakterbruk betyr at lærerne må undervise på nye måter. Bedre skole.

Læring og vurdering gjennom dialog. Bedre skole.

Publikasjoner

Ny rapport belyser varierte erfaringer med redusert karakterbruk i videregående skole (PDF).

Den første artikkelen fra prosjektet er en oversikt over internasjonal forskning på redusert karakterbruk. Artikkelen er åpent tilgjengelig:

Normann, D.-A., Sandvik, L. V., & Fjørtoft, H. (2023). Reduced grading in assessment: A scoping review. Teaching and Teacher Education, 135, 104336.

Medieoppslag

Podcast: «Vurdering og karakterer» med Henning Fjørtoft og Julie Øverlid, lærer ved Charlottenlund videregående skole

Innslag i Studio 2, NRK P2 om PISA-undersøkelsen og vurdering i skolen

Nyhetssak fra Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger om Going gradeless-prosjektet


Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

Masterstudenter

Masterstudenter

Andrea Seljeseth (lektorutdanning): Formative assessment of practical work in science education: The use of a question framework as a support

Guro Bjørneseth (grunnskolelærerutdanning 5–10): Conversation analysis of student conversations in L1 (Norwegian)

Hilde Rotabakk (master i fagdidaktikk): Grade-free assessment in mathematics: Dilemmas of upper secondary school teachers (Norwegian)