Kunnskap for bedre helse

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Kunnskap for bedre helse

– Instituttets strategi for perioden 2018-2025

 

Catia Martins. Foto

Strategien ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er underlagt både NTNUs strategi og strategien ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Instituttets strategi er delt i to, der andre del er de strategiske målene. Årlige handlingsplaner som utarbeides i forbindelse med budsjett- og stillingsplanarbeid skal bidra til å operasjonalisere strategien.

Visjon, verdier, samfunnsoppdrag, utfordringsbildet og målbilde

Del 1

Visjon, verdier, samfunnsoppdrag, utfordringsbildet og målbilde

Del 1: Visjon, verdier, samfunnsoppdrag, utfordringsbildet og målbilde

Visjon

Kunnskap fra IKOM gir bedre helse

Vår visjon er Kunnskap fra IKOM gir bedre helse - som vil bidra til å realisere NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden og MH-fakultetets visjon Helse for en bedre verden.

Verdier

IKOM slutter seg til NTNUs overordnede verdier: kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull.

Kreativ 

IKOMs virksomhet er forankret i akademisk frihet. Vi gir oss i kast med utfordrende spørsmål og oppgaver og søker innovative løsninger med bakgrunn i hele vår faglige bredde. Ved IKOM får mennesker, fag og faglige kulturer utvikle seg, og dette bidrar til å skape idérikdom. Vi verdsetter og stimulerer til innovasjon blant studenter og ansatte og til nyskapende undervisning, forskning, og formidling.  

Kritisk 

Vår virksomhet bygger på grunnleggende demokratiske verdier, og vi representerer en fordomsfri og uavhengig stemme. Vår akademiske kultur kjennetegnes av debatt, kritisk refleksjon, faktabasert kunnskap, saklighet og høy etisk bevissthet. Vi utfordrer konvensjonelle ideer og løsninger. 

Konstruktiv 

Vi er i åpen og løsningsorientert dialog med omverdenen, og vektlegger samhandling eksternt og internt. Vi tar samfunnsansvar og påvirker, korrigerer og utvikler hverandre og omgivelsene gjennom dialog og formidling av kunnskap. IKOM vektlegger medbestemmelse og aktiv medvirkning fra studenter og ansatte.

Respektfull

Alle ansatte og studenter har et ansvar for å bidra til et arbeids- og studiemiljø preget av respekt, samarbeid og inkludering. Vi legger til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling. Vi bidrar til mangfold og likestilling i samfunnet og i egen virksomhet, og vi fremmer likeverd og toleranse. Ved IKOM viser vi respekt for ulike holdninger og meninger.

Vårt samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdraget rommer de forventningene omverdenen har til oss, og de samfunnsoppgavene vi selv ønsker å løse.

IKOM skal utdanne kompetente og kritisk tenkende kandidater som bidrar til et kunnskapsbasert samfunn og er i stand til å utvikle morgendagens helsevesen. Vi skal utvikle utdanning, forskning og innovasjon for å øke kunnskap om forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom i Norge og resten av verden. Vi har et spesielt ansvar for å fremme integrasjon og samarbeid med St. Olavs hospital. Vi skal utvikle høy kvalitet i all vår virksomhet, sette tydelige mål og ha høye ambisjoner, arbeide tverrfaglig, være synlige i fag- og samfunnsdebatter og samarbeide med internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Utfordringsbildet for IKOM 2018

Skjerpet konkurranse

IKOM vil oppleve skjerpet konkurranse fremover, både når det gjelder å rekruttere de beste medarbeiderne og studentene, og å skaffe forskningsmidler.

Styrket samspill med samfunnet

Samfunnet forventer at IKOM skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger, og at IKOM lytter til innspill.

En endringsvillig organisasjon

Demografiske, teknologiske og økonomiske forhold gjør at samfunnet endrer seg i stadig hurtigere tempo. Vi må gjennom gode og inkluderende prosesser utnytte våre samlede ressurser bedre gjennom tydelige prioriteringer og ny teknologi.

Vitenskapen utfordres

Falske nyheter og upålitelige informasjonskilder gjør at faktagrunnlag og kunnskapsforståelse blir utfordret. IKOM må utdanne kritisk tenkende kandidater, og studenter og ansatte må bidra aktivt i samfunnsdebatten.

Et helsevesen i endring

Det er et økende gap mellom medisinske muligheter og ressurser, i kombinasjon med eldrebølgen. Dette fører til effektiviseringskrav som ikke bare er utfordrende for helsevesenet, men også for praksisnær utdanning og klinisk forskning.

Rask anvendelse

Samfunnet har en forventning om stor nytte og rask anvendelse av forskning og innovasjon. Dette kan gi dårligere vilkår for dristigere forskning og innovasjon med langsiktige mål om banebrytende oppdagelser, spesielt for grunnforskning.

Målbilde for IKOM 2025

Virksomheten har gjennomgående høy kvalitet, og IKOM har flere forskningsgrupper som er internasjonalt ledende.

Vi er en attraktiv samarbeidspartner for internasjonalt anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapen vi skaper i samarbeid med brukere, næringsliv, helsetjeneste og andre aktører, påvirker samfunnsutviklingen.

Vår faglige virksomhet gir kunnskapsgrunnlag for helhetlige og bærekraftige helsepolitiske prioriteringer.

Våre kandidater holder høy kvalitet og er attraktive innenfor sine fagfelt på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet.

Vi har kultur for nyskaping og helseinnovasjon.

Vår satsing på forskning, innovasjon og utdanning for bedre global helse er styrket.

NTNU og St. Olavs hospital er et integrert universitetssykehus med god administrativ og faglig samordning.

Vi har hevet omfang og kvalitet av grunnforskning innen helseområdet.

Kjerneoppgaver og innsatsområder

Del 2

Kjerneoppgaver og innsatsområder

Del 2: Kjerneoppgaver og innsatsområder

Organisasjon og arbeidsmiljø

De ansatte er IKOMs viktigste ressurs. Et godt og helsefremmende arbeidsmiljø og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er selve fundamentet for at IKOM skal utvikle kvalitativ god utdanning, forskning og innovasjon.

Våre mål

Vi tilbyr alle ansatte kompetanseheving og karriereveiledning.

Vi har en kultur for samarbeid og medvirkning.

Vi har tydelige ansvars- og ledelseslinjer.

Vi er åpne mot samfunnet rundt oss: Vi er gode formidlere og lytter til pasienter og andre interessenter.

Vi fremmer mangfold og likestilling, og integrerer våre utenlandske ansatte sosialt og faglig. Vi er en internasjonal organisasjon.

Vi har relevant kompetanse og effektive systemer for tekniske- og administrative støttefunksjoner, tilpasset den faglige aktiviteten.

Utdanning og læringsmiljø

IKOM utdanner kompetente, respektfulle og kritisk tenkende kandidater med evne til nytenkning og livslang læring.

Våre utdanninger har relevans for arbeidsliv og samfunn og gjenspeiler NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil med vekt på medisin og helse. Utdanningene gir trygghet i egen fagkompetanse og legger til rette for tverrprofesjonelt samarbeid.

Våre mål

Kvaliteten på undervisning er hevet, blant annet gjennom økt bruk av studentaktiviserende undervisning og innovative læremidler.

Vi har økt kompetansen til undervisere, og undervisning av god kvalitet meritterer.

Vi inkluderer studentene i forsknings- og innovasjonsaktivitet, og tilbyr studentprosjekter og veiledning av god kvalitet.

Våre utdanninger er forskningsbaserte og setter studentene i stand til å vurdere kunnskap kritisk og ta ansvar for utvikling av helsetjenesten.

Vår forskerutdanning er på høyt internasjonalt nivå.

Forskning

IKOM utvikler både klinisk forskning og grunnforskning, og skal i økende grad integrere klinisk forskning med grunnforskning.

Vi skal forstå mer om sykdommers karakter og identifisere angrepspunkter som i neste omgang vil føre til bedre behandling. Vi prioriterer oppbygging av robuste forskergrupper med en tverrfaglig profil som bygger på en god og bærekraftig idé, som har en internasjonal profil og som viser evne til å sikre finansiering over tid.

Våre mål

 • Vi har styrket samarbeidet med helsetjenesten og særlig St. Olavs hospital.
 • Vi har økt kvalitet og omfang av grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning.
 • Vi tilbyr oppdatert infrastruktur for grunnforskning og klinisk forskning, og utvikler denne i fellesskap med St. Olavs hospital.
 • Vi gir forskertalenter med gode ideer vekstmuligheter slik at de kan skape robuste forskningsgrupper på sikt.
 • Vi publiserer en større andel av forskningen i ledende internasjonale tidsskrifter, og minst en publikasjon pr. år i et topp rangert tidsskrift.
 • Vi hevder oss godt i konkurransen om forskningsmidlene og øker bevilgningene fra NFR og EU.
 • Vi sørger for brukermedvirkning i forskningen vår, og forskningen har en tydelig nytteverdi for pasienter eller helsepersonell. Samtidig kan den kliniske horisonten i forskningen godt være lang, og prosjektene må gjerne være dristige og nysgjerrighetsdrevet.

Innovasjon

I samarbeid med næringsliv og helsetjenesten utvikler IKOM nye tjenester, produkter og organisasjonsformer som forbedrer forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom.

Våre mål

 • Våre kandidater og ansatte har god innovasjonskompetanse.
 • Vi samarbeider tett med øvrige institutter på NTNU, helsetjenesten, privat næringsliv og andre organisasjoner som SINTEF og TTO innenfor innovasjonsområdet.
 • Vi har flere kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter.
 • Studentene har tett kontakt med arbeidslivet, og nyskaping, innovasjon og entreprenørskap er inkludert i IKOMs studieprogrammer.

Om oss

Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

IKOM er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Instituttet er NTNUs største og har om lag 450 ansatte. Over 1/3 av de ansatte har bi- eller hovedstilling ved St. Olavs hospital.

Instituttet bidrar med undervisning til profesjonsstudiet i medisin innen basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. I tillegg tilbyr instituttet masterstudier innen farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Instituttet har også etter- og videreutdanning innen disse fagene og innen ultralyddiagnostikk for jordmødre.

Instituttet forvalter forskningsprosjekter for nærmere 180 millioner kroner hvert år. Grunnforskning innen helseområdet er et viktig satsningsområde, og instituttet har 4000 m2 laboratorieareal. 4 kjernefasiliteter innen gen- og proteinanalyser, avansert cellulær avbildning og bioinformatikk hører til instituttet. Instituttet har høy forskningsaktivitet innen klinisk forskning og translasjonsforskning i samarbeid med St Olavs hospital. Institutt for klinisk og molekylær medisin har ett Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR).

Om IKOM lenke

19 feb 2020

NTNU medisin og helse

Strategiplan

Strategiplan

forside for Strategi ved IKOM 2018-2025