Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Om Institutt for klinisk og molekylær medisin

Tre personer arbeider med pipette i laboratoriet
Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) dekker et bredt medisinsk fagområde og omfatter pasientnær klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning. Det legges godt til rette for og samarbeid med andre fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap for bedre helse

Vi studerer de store kliniske fagene pediatri, obstetrikk, gynekologi, foster- og barnemedisin, kvinnehelse, kreft, blod- og infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, hud- og kjønnssykdommer, eksperimentell kirurgi, biobanker, laboratoriefag og medisinsk etikk.

Forskning

Instituttets ​​​​​​forskningsaktivitet er organisert i seks fagenheter og fire kjernefasiliteter. Vi har mange forskningsgrupper som tematisk er knyttet til en overliggende fagenhet. En av fagenhetene er Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR), et senter for fremragende forskning (SFF). Instituttet har fire kjernefasiliteter innen gen- og proteinanalyser, avansert cellulær avbildning og bioinformatikk.

Undervisning

Institutt for klinisk og molekylær medisin tilbyr undervisning for profesjonsstudiet medisin, basalmedisinske fag, laboratoriefag, indremedisin, kirurgi, kvinnesykdommer og barnesykdommer. Instituttet tilbyr masterstudier i farmasi, fedme og helse, palliasjon og et internasjonalt masterstudium i molekylær medisin. Vi tilbyr etter- og videreutdanning i de samme fagene, i tillegg til undervisning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.

NTNUs største

Institutt for klinisk og molekylær medisin er NTNUs største, med 450 ansatte og vi disponerer vel 4000 kvadratmeter laboratorieareal. Vi forvalter forskningsprosjekter for nærmere 180 millioner kroner årlig. Instituttet er samlokalisert med St. Olavs hospital og disponerer lokaler over store deler av Campus Øya.

08 mai 2021

NTNU medisin og helse

Kontakt

Kontakt

​​​​​​​​​​​​​​Torstein Baade Rø, Instituttleder IKOM   Torstein Baade Rø
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Kontaktinformasjon og ledelse

  Om oss

Besøksadresse

Trondheim, Øya, Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje

Postadresse

Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, 7491 Trondheim

Studiehenvendelser

  ​​​​​​​​​​​​studie@ikom.ntnu.no

 Studieveiledere


Aktuelt og sosiale medier

Kunnskap for bedre helse

Kunnskap for bedre helse