Helse for en bedre verden

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Helse for en bedre verden

Bilde

Radiografstudenter i undervisningsrom

Overordnet mål

Visjon

Helse for en bedre verden - er fakultetets visjon som skal bidra til å realisere NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden. Vi vil utvikle kunnskap, kompetanse og løsninger som bidrar til god helse i et regionalt, nasjonalt
og globalt perspektiv. Visjonen uttrykker også vårt ønske om å bidra til en mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser.

Verdier 

NTNUs verdier er retningsgivende for alle medarbeidere og studenter, og skal prege vår tenkning og atferd:

 • Kreativ
 • Kritisk
 • Konstruktiv
 • Respektfull

Se mer om verdiene i NTNUs strategi

Samfunnsoppdrag

Fakultet for medisin og helsevitenskap har ansvar for forskning, innovasjon, utdanning og formidling innenfor medisin- og helsefagområdet. Fakultetet har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning. Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og verdiskaping av høy kvalitet innen medisin- og helsefagområdet, i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Utfordringsbildet

Helse- og omsorgssektoren er fakultetets viktigste arena for utdanning og forskning. Demografiske, teknologiske og økonomiske endringer vil påvirke sektorens rammevilkår. For å møte framtidens utfordringer må derfor undervisningsmetoder, praksistrening og forskning tilpasses slik at studenter og forskere møter pasienter på nye arenaer, og i hele bredden av helsetjenesten.

Aktive og informerte brukere og pårørende vil stille høyere krav til helse- og omsorgstjenestene. Forebygging, myndiggjøring og helsefremming må vektlegges i utdanning og forskning for å bidra til å dempe veksten i behovet for helsetjenester. Kunnskapsutviklingen skal gi grunnlag for prioriteringer og valg av løsninger.

Upålitelige informasjonskilder og falske nyheter gjør at faktagrunnlaget og kunnskapsforståelsen blir utfordret. Fakultetet må utdanne kritisk tenkende kandidater, og studenter og ansatte må delta aktivt i samfunnsdebatten.

Konkurransen om forskningsmidler, studenter og medarbeidere øker. Dette krever kontinuerlig kvalitetsforbedring og mer internasjonalt samarbeid.

For å møte de globale helseutfordringene kreves samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser.

Målbilde 2025

 • Vår virksomhet har gjennomgående høy kvalitet, og minst ett miljø ved hvert institutt er internasjonalt ledende.
 • Vi er en attraktiv samarbeidspartner for internasjonalt anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
 • Kunnskapen vi skaper i samarbeid med brukere, helsetjeneste, næringsliv og andre aktører, påvirker samfunnsutviklingen.
 • Vår faglige virksomhet gir kunnskapsgrunnlag for helhetlige og bærekraftige helsepolitiske prioriteringer.
 • Våre kandidater holder høy kvalitet og er attraktive innenfor sine fagfelt på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet.
 • Vi har kultur for nyskaping og helseinnovasjon.
 • Vår satsing på forskning, innovasjon og utdanning for bedre global helse er styrket.
 • Våre studenter og ansatte bidrar til positiv samfunnsutvikling i byene og regionene der vi har vår virksomhet.
 

Kjerneoppgaver

Utdanning og læringsmiljø

Utdanning og læringsmiljø

Simulering: Øvelser og ferdighetstrening

Vi utdanner kompetente, respektfulle og kritisk tenkende kandidater med evne til nytenkning og livslang læring. Utdanningene gir trygghet i egen fagkompetanse og legger til rette for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Våre helseprofesjonsutdanninger gjenspeiler NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil.

Våre mål

Vi rekrutterer gode og motiverte studenter til et godt og inkluderende læringsmiljø.

Våre studenter medvirker i fakultetets faglige aktivitet og utvikling.

Studentaktive og innovative undervisningsmetoder preger våre utdanninger.

Alle våre utdanninger er forskningsbaserte og samfunnsrelevante.

Våre kandidater har kompetanse på å bestille og bruke digitale løsninger for bedre helse- og omsorgstjenester.

Vår forskerutdanning er på høyt internasjonalt nivå.

Vi har etablert strukturer og fagmiljø for kontinuerlig utvikling av undervisningskompetanse og utdanningsledelse.

Vi har økt antall meritterte undervisere. 


Forskning

Forskning

Myelomforskning

Vår forskningsaktivitet spenner fra grunnforskning, translasjonsforskning og til klinisk- og anvendt forskning. Forskningen er av høy kvalitet og bidrar til å fremme god helse og forebygge sykdom lokalt og globalt. Det er et nært samarbeid mellom klinisk praksis og grunnforskning. NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil preger vår forskning.

Våre mål

Vi har styrket samarbeidet med helsetjenesten – spesielt i det integrerte universitetssykehuset – slik at vi er fremragende innen klinisk forskning, med høy nytteverdi og rask implementering.

Vi har økt omfang og kvalitet på grunn- og translasjonsforskning.

Vi stimulerer dristig forskning som sikter mot banebrytende oppdagelser.

Vi tilbyr oppdatert forskningsinfrastruktur av høy kvalitet.

Vi utnytter våre fortrinn med nærhet til teknologimiljøene, HUNT, biobanker og Helseplattformen.

Vi har styrket brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner.

Tverrfaglighet og samarbeid med internasjonalt ledende miljøer har økt, blant annet gjennom flere EU-prosjekter.


Innovasjon

Innovasjon

Håndholdt ultralyd

I samarbeid med næringsliv, offentlige aktører og helsetjenesten utvikler vi nye tjenester, produkter og organisasjonsformer. Innovasjon og nyskapingsaktivitet bidrar til verdiskapning og bedre helse i et globalt perspektiv.

Våre mål 

Vi legger til rette for et aktivt samarbeid med næringslivet. 

Våre kandidater og ansatte har god innovasjonskompetanse. 

Våre studenter fra ulike studieprogram deltar aktivt med nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. 

Vårt studentdrevne innovasjonssenter er nasjonalt ledende. 

Vi har flere kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter. 

Vi utnytter potensialet i det nære samarbeidet mellom NTNU og SINTEF i utvikling av helseteknologiske- og digitale løsninger. 

 

 


Formidling

Formidling

Presentasjon under forskningsdagene

Ny kunnskap formidles til relevante målgrupper på en slik måte at den gir innsikt og skaper debatt.

Våre mål

Vi gjør vår kunnskap synlig og tilgjengelig gjennom vitenskapelige og allmenrettede kommunikasjonskanaler.

Vi gjør bruk av nyskapende virkemidler, arenaer og medier for å styrke vårt omdømme og rekruttere dyktige ansatte og studenter. 

Våre ansatte og studenter bidrar aktivt til en kunnskapsbasert offentlig debatt. 

Vi skaper interesse for våre utdanninger og vår forskning blant barn og ungdom. 


Tverrgående innsatsområder

Tverrgående innsatsområder

Tverrfaglig samhandling | Internasjonalisering | Organisasjon 
 

Tverrfaglig samhandling

Våre mål

Vårt samarbeid i det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital, er styrket gjennom utvikling av felles mål for forskning, innovasjon og utdanning. 

Vårt gode samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og lokale helseforetak er videreutviklet.

Vårt samarbeid i Trondheim Universitetskommune er styrket og lagt til grunn for tilsvarende samarbeid i Gjøvik, Ålesund og Levanger. 

HUNT er grunnlag for forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av NTNUs fagmiljøer og sammen med eksterne samarbeidspartnere. 


Internasjonalisering 

Våre mål

Vårt samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer er styrket. 

Vi bidrar med kunnskap og bygger forsknings- og utdanningskompetanse i lav- og mellominntektsland. 

Vi tilbyr flere internasjonalt orienterte studieprogram. 

Vi har økt Internasjonal utveksling blant studenter og ansatte. 


Organisasjon

Våre mål

Vår ledelse på alle nivå er tydelig, og legger til rette for god informasjonsflyt, dialog og medvirkning.

Våre utenlandske ansatte integreres både praktisk, sosialt og faglig. 

Vi har flere vitenskapelig ansatte med doktorgrad.

Vi er en ettertraktet arbeidsgiver som rekrutterer de best kvalifiserte søkerne til våre stillinger. 

Vi har relevant kompetanse og effektive systemer for tekniske- og administrative støttefunksjoner, tilpasset den faglige aktiviteten. 

Vi har bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte.

Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø. 

Vårt organisatoriske- og faglige samarbeid mellom campus i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Levanger er styrket.

Våre ansatte og studenter bidrar i utvikling og realisering av nytt campus.

 

Om strategien

Om strategien

Fakultetet for medisin og helsevitenskap sin visjon og strategi konkretiserer NTNUs strategi. De strategiske målene utvikles videre i instituttenes strategier og prioriteringer.

Årlige handlingsplaner skal bidra til å operasjonalisere strategien og realisere målbildet for 2025. Handlingsplaner og tiltak utvikles som del av det årlige plan- og budsjettarbeidet.

Last ned pdf-versjon: 

Strategi 2018-2025 Fakultet for medisin og helsevitenskap (pdf)