Nyfødtmedisin - NTNU Neo

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Nyfødtmedisin - NTNU Neo

Nyfødtmedisin. Foto: iStock

Research activity

Prosjekter

Prosjekter

Bevegelsesanalyse og tidlig diagnostikk av cerebral parese

For tidlig fødte barn og andre barn som har vært syke i nyfødtperioden, kan ha økt risiko for ulike typer hjerneskade; bl.a. cerebral parese (CP).

Det kan være vanskelig å vite hvilke spedbarn som vil utvikle CP, og diagnosen CP stilles gjennomsnittlig ved 19 måneders alder i Norge i dag. Observasjon av spedbarns spontane bevegelsesmønster ved 3 måneders alder etter termin ved en metode som kalles General Movement Assessment (GMA) kan forutsi om barnet har en svært høy risiko for CP eller ikke. Denne metoden krever imidlertid spesiell opplæring og kan være vanskelig å anvende i klinisk praksis.

Siden 2004 har vi forsket på hvordan man ved hjelp av et dataprogram kan analysere spedbarns bevegelser i en videofilm for på den måten å plukke ut de barna som har høyest risiko for CP. I dag samarbeider vi med NTNU Open AI-Lab (forskningssenter for kunstig intelligens) og Institutt for nevrologi og bevegelsesvitenskap og bruker moderne billedanalysemetoder i utviklingen av slike dataprogrammer. Hensikten er å tilby de barna som trenger det en tettere oppfølging med mulighet for intervensjoner og treningsprogram.

Ofte kan det gå lang tid fra man har dokumentert nye forskningsresultater til den nye kunnskapen tas i bruk i vanlig pasientbehandling. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på å korte ned denne tiden og aktivt jobbe for at ny kunnskap tas i bruk i helsetjenesten for de syke nyfødte.

Vår forskning

Cerebral parese

Cerebral parese medfører endret motorisk funksjon og skyldes en tidlig skade i hjernen.

Cerebral parese (CP) kan oppstå som følge av for tidlig fødsel eller andre sykdommer i nyfødtperioden og blir vanligvis ikke diagnostisert før ved 1 til 2 års alder.

Noen personer med CP har kun redusert funksjon i en arm eller et ben, mens andre mangler muskelkontroll i hele kroppen. Personer som har CP kan også ha tilleggsvansker som nedsatt hørsel eller syn, nedsatt mental funksjon, vansker med språk/kommunikasjon og/eller epilepsi.  Tidlig identifisering av CP er viktig for at tilrettelegging og behandling kan startes tidlig, og for å gi best mulig støtte og oppfølging til barnet og familien.

Prediksjon av cerebral parese ved observasjon av spedbarnets spontane bevegelser ved 3 måneders alder

Observasjon og undersøkelse av spedbarnets spontane bevegelser ved 3 måneders alder etter termin ved bruk av metoden General Movement Assessment (GMA) har vist seg å være en svært god metode for tidlig prediksjon av CP. Ved hjelp av videoopptak av spedbarnets bevegelser ved 10-18 ukers alder etter termin kan en trenet ekspert identifisere bevegelsesmønstre som har sammenheng med senere diagnose av CP. Ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner (KKS) og Barne- og Ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital har fysioterapeuter og barneleger tilegnet seg denne ekspert kunnskapen. 

Forskerne i vår forskningsgruppe NTNU Neo har i nasjonale og internasjonale multisenter studier de siste 15 årene samlet inn store mengder videoer av spedbarn i en stor database der spedbarn fra ulike land deltar (Norge, USA, Danmark, Belgia, Tyrkia, India, Kina). Man har så fulgt deler av barna til de er 3-4 år gamle slik at man vet hvem som får diagnosen CP og ikke. Forskerne har nå ulike studier pågående basert på disse dataene der man ser på sammenhengen mellom tidlige "General Movements" og tidlig motorisk repertoire, tidlig hjerneutvikling (MRI) og senere motoriske funksjonsvansker. Dersom du vil lese mer kan du lese under "I media" (høyre kolonne) eller i hjemmesiden til The General Movement Trust og hjemmesiden til CP-foreningen.
Les mer om Cerebral parese

Databasert bevegelsesanalyse ved hjelp av kunstig intelligens

General Movement Assessment (GMA)

Observasjon av bevegelsesmønstre i spedbarnsalder fra video med metoden General Movement Assessment (GMA) krever trenede og utdannede eksperter. Dette er kostbart og avheng av spisskompenent personell. De fleste syke nyfødte som trenger slike undersøkelse vil derfor ikke ha tilgang på denne ekspertisen internasjonalt. Videofilmene som er samlet inn i de nasjonale og internasjonale multisenterstudiene der man bruker metoden GMA for tidlig prediksjon av CP brukes nå derfor av våre forskere til utvikling av en automatisk databasert bevegelsesanalyse. Vi har arbeidet med dette i flere år, men arbeidet har skutt fart etter at moderne metoder for trening av databaserte algoritmer ved såkalt kunstig intelligens (artificial intelligens (AI)) har blitt tilgjengelig de senere årene.

Vi har utviklet an automatisk "tracker" der metoder innen kunstig intelligens brukes for å følge posisjonen til ulike kroppsdeler hos barnet fra videofilmen. Disse posisjonene gir oss data som igjen brukes for å trene opp en datamaskin til å gjenkjenne tidlige bevegelser typiske for barn som får CP og som ikke får CP. Denne nye data baserte metoden er under utvikling, men viser svært lovende resultater der risiko for senere CP predikeres med stor nøyaktighet automatisk uten bruk av spisskompetente eksperter. Dersom du vil lese mer om kunstig intelligens kan du lese på hjemmesiden til NTNU Open AI-Lab og du kan se en video om AI og analyse av spedbarns bevegelser, Norwegian Open AI Lab (YouTube).

Tar i bruk forskningsresultater i klinisk pasientbehandling til syke nyfødte

Syke nyfødte i spesiell risiko for CP følges i Norge opp i et program der man tverrfaglig undersøker barna gjentatte ganger de første leveårene. Barn som følges opp ved St. Olavs hospital har de siste årene blitt tilbudt den ekspertbaserte undersøkelsesmetoden GMA for tidlig deteksjon av CP. Dette har foregått ved at barnet filmes ved 3 måneders kontroll når de kommer sammen med foreldrene til St. Olavs hospital.

In-Motion

Vi har nylig utviklet en applikasjon (In-Motion-App) for bruk på foreldrenes smart telefoner slik at barnet kan filmes i sitt egen hjemmemiljø. Videoen sendes fra foreldrenes smart telefon til en server på St. Olavs hospital og ekspertene kan undersøke barnets bevegelser i filmen. Dette prosjektet har vist at slike løsninger for medisinsk avstandsoppfølging kan utvikles, men arbeid gjenstår før løsningen kan tas i klinisk bruk blant annet på grunn av strenge krav til personvern og sending av video. Les mer om In-Motion applikasjonen

Medisinsk avstandsoppfølging i Helse Midt-Norge

Våre forskere har startet opp et arbeid for å  utvikle en infrastruktur slik at videoer av spedbarn kan utføres på sykehusene som følger opp syke nyfødte ved alle spesialisthelsetjeneste sykehusene i Helse region Midt-Norge (St. Olavs hospital, Ålesund sykehus og Levanger sykehus). Målsettingen er at videoer kan utføres ved det enkelte sykehus, lagres og bli undersøkt av ekspert teamet i metoden GMA ved St. Olavs hospital. Vi ønsker gjennom prosjektet å evaluere hvorvidt tidlig prediksjon av CP kan utføres med GMA for alle slike pasienter i helseregionen selv om spisskompetansen sitter fysisk plassert i Trondheim. Prosjektet er et godt eksempel på tjenesteinnovasjon med medisinsk avstandsoppfølging for å tilby en likeverdig helsetjeneste i regionen uavhengig av bosted og lokal tilgjengelig spisskompetanse.

Kontakt

Lars Adde

Hud-mot-hud til nyfødte

Tidlig hudkontakt er viktig for nyfødte barn

Hva er best? Hudkontakt eller kuvøse for svært premature barn født 12 til 8 uker før fullgått svangerskap.

Tidlig hudkontakt er viktig for nyfødte barn og de bør helst legges inntil moren umiddelbart etter fødselen. Den første timen er beskrevet som en "tidlig sensitiv periode" hvor første kontakt mellom mor og barn etter fødselen etableres. Hudkontakt er også beskrevet å gi bedret hjerte- og lungefunksjon, bidra til tidlig amming og styrke båndene mellom mor og barn. Dette gjelder både for barn født til termin og for tidlig fødte, men om dette kan gjøres for svært premature er ikke kjent.

Ved St. Olavs hospital, Drammen sykehus og Sørlandet sykehus, Kristiansand forskes det på om hudkontakt bør velges foran kuvøse også for svært for tidlig fødte barn (født 12-8 uker før fullgått svangerskap). I den pågående studien undersøkes det om tidlig hudkontakt i stedet for kuvøse er trygt for barnet og om det har effekt på mor og barn både på kort og lang sikt. Vi håper at denne studien vil gi oss en større innsikt i mottak av svært for tidlig fødte barn og om tidlig hud mot hud hos mor rett etter fødsel kan være et alternativ til kuvøsebehandling.

Kontakt

Laila Marie Kristoffersen

Pustestøtte til nyfødt og premature barn

Nyfødte og premature barn kan ha behov for en lengre periode med pustestøtte etter fødselen, og man ønsker å gi en individuelt tilpasset strategi for å sikre lungevekst samt støtte barnets egen kapasitet til å puste.

Det finnes mange ulike typer pustestøttesystemer, og i dette prosjektet ønsker vi å finne det beste pustestøttesystemet for barnet som er effektivt, komfortabelt og som letter samspillet med foreldrene. Vi vil evaluere elektrisk aktivitet i diafragma og systematisk klinisk skåring av barnets pustearbeid for å finne svar på spørsmålene.

Samarbeid

Deler av prosjektet er et regionalt samarbeid med Sykehuset i Levanger og Ålesund sjukehus.

Kontakt

Etiske problemstillinger i nyfødtmedisin

Moderne nyfødtmedisin rommer store medisinsk-etiske utfordringer.

Vi får stadig flere behandlingsmuligheter til de sykeste, men vi vet ikke ved fødselen om et barn født på grensa til levedyktighet eller med alvorlige misdannelser vil kunne overleve til et godt liv. Dette reiser spørsmålet om vi bør utsette barnet for plagsom intensivbehandling som kan vise seg nytteløs, og risikoen for alvorlige funksjonshemninger kan være høy.

Hva er den beste avgjørelsen for barnet, og for familien? Og hvem skal egentlig ta avgjørelsen om en skal satse alt på å redde eller ei?

I dette prosjektet nærmer nyfødtmedisinere og etikere seg sammen disse komplekse problemstillingene, blant annet gjennom intervjustudier.

Kontakt

Janicke Syltern

Fødselsasfyksi

Fødselsasfyksi er en tilstand som kjennetegnes ved oksygenmangel, høy CO2 (hypercarbi) og økt surhet (acidose) i blodet til et foster/nyfødt barn i tiden omkring fødsel.

Varer asfyksien lenge nok, kan den føre til skade på alle organer, der død og vedvarende hjerneskade er de mest fryktede komplikasjonene.

Fødselsasfyksi er blant de 20 hyppigste dødsårsakene globalt, og blant de overlevende er det årlig 1,2 millioner som får varig hjerneskade. Kjølebehandling av nyfødte med alvorlig fødselsasfyksi, hvor man kjøler den nyfødte til 33,5 C i 3 døgn, er den eneste behandlingen som er vist å bedre overlevelse og reduserer forekomst av varig hjerneskade, og ble derfor innført ved norske nyfødtavdelinger i 2007.

Alle de store studiene på kjølebehandling ved fødselsasfyksi er utført i høyinntektsland på utvalgte sykehus. Imidlertid blir 95 % av barn med fødselsasfyksi født i lav- og middelinntektsland. Vi har derfor vært med på å gjennomføre en studie på effekt av kjølebehandling ved et sykehus i India. Vi vil også benytte data fra medisinske kvalitetsregistre i Norge for å se om den positive effekten av kjølebehandling sett i studiene gjenfinnes etter innføring i klinisk praksis, og om det er regionale forskjeller i behandlingstilbudet. 

Kontakt

Janicke Syltern og Karoline Aker

Prematuritet, tidlig predikasjon og følgetilstander

Ultralydovervåking av nyfødte (NeoDoppler)

Ultralydovervåking av nyfødte i forskningsprosjektet NeoDoppler. Et samarbeid med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

NeoDoppler – ultrasound monitoring of neonates

Kontakt

Siri Ann Nyrnes

person-portlet

Gruppeleder

Ragnhild Støen
Professor
ragnhild.stoen@ntnu.no
72574045

Vil du støtte vår forskning?

Vil du støtte vår forskning?

Pengene vil brukes til aktiviteter som fremmer vår forskning og gjør forskningen kjent for forskere og befolkningen for øvrig. Dette kan være reiser og deltagelse på kongresser eller møter med f.eks. pasientorganisasjoner der vi presenterer våre forskningsaktiviteter, eller utstyr til å gjennomføre forskningsprosjekter.

Økonomisk bidrag til forskningen

Kontonr 7694.05.00288
Overføringen spesifiseres 70085900 og K-sted 651010