Barnerevmatologi og smerte (CRY)

Forskningsgruppe

Barnerevmatologi og smerte (CRY)

Tre studenter med pasientsimulator (dukke)

Research activity

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Barneleddgikt i Norden

Prosjektet er en populasjonsbasert prospektiv nordisk multisenterstudie. Alle barn med nyoppstått barneleddgikt fra bestemte områder i Norge, Sverige, Finland og Danmark ble fortløpende inkludert i perioden 1997-2000 og siden fulgt med regelmessige kontroller (NoSPeR). Studien fokuserer på insidens og forløp i et langtidsperspektiv og har resultert i to doktorgrader. Vi har nå samlet inn data fra en 17 års oppfølgingsvisitt med fire pågående doktorgradsprosjekt, hvor vi i Trondheim fokuserer på smerte, søvnkvalitet og slitenhet (fatigue).

Barn og unge med barneleddgikt - NorJIA

Den Norske JIA Studien (NorJIA) er en norsk longitudinell multisenterstudie. Her vi ser på kjeveleddaffeksjon hos barn med barneleddgikt i relasjon til bildediagnostikk. Vi studerer sykdommens konsekvenser for beinhelse, munnhelse og livskvalitet. I prosjektgruppen ved NTNU har vi tre doktorgradsstipendiater involvert i ulike delstudier til prosjektet.

PharmaChild

PharmaChild er en europeisk farmakovigilans studie som sikter på å observere barn med barneleddgikt i 3-10 år som står på behandling med metotrexat eller biologiske preparater for å kunne fange opp og registrere moderate, alvorlige og svært alvorlige bivirkninger. Studien organiseres av Paediatric Rheumatology INternational Study Organisation (PRINTO) og Paediatric Rheumatology European Society (PRES).

Kronisk uspesifikk smerte hos ungdom

Kronisk uspesifikk smerte hos ungdom er et prosjekt som baseres hovedsakelig på epidemiologiske studier basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), UNG-HUNT, HUNT3 og som planlegges videreført med data fra HUNT4. Hovedfokus har vært å studere ulike assosierte faktorer til kronisk smerte, som biologiske, psykososiale og perinatale faktorer i håp om at dette skal kunne peke på ulike forebyggingsstrategier. Også kliniske og eksperimentelle smertestudier inngår i prosjektet.

Utviklingstrekk og risikofaktorer for fysisk aggresjon hos ungdom

Utviklingstrekk og risikofaktorer for fysisk aggresjon hos ungdom er et prosjekt som er videreutviklet fra samarbeide i forbindelse med våre epidemiologiske studier basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og UNG-HUNT. I samarbeid med forskere ved Yale Child Study Center studerer vi konsekvensene av  fysisk aggresjon hos ungdom i et langtidsperspektiv. I prosjektgruppen har vi en PhD-kandidat med veiledere både fra Yale og NTNU.