Kartlegging av skips/båttrafikk ved fergesambandet Solavågen-Festøy

Forskning

Kartlegging av skips/båttrafikk ved fergesambandet Solavågen-Festøy

– Instiutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Formål

Storfjorden er et område med stor aktivitet av både kommersielle fartøy og fritidsfartøyer. Den er også testområde for autonome skip. I den forbindelse har NTNU i Ålesund satt i gang et kartleggingsprosjekt hvor hensikten er å kartlegge både kommersiell og fritidsbåt trafikk som fergene på sambandet Solevågen-Festøy må forholde seg til. Vi har valgt Klubben lykt, (N 62°24,6’, Ø 006°19,2’), like vest for Solavågen fergekai som lokasjon for utstyret som er nødvendig for denne kartleggingen.  

Dataene som samles inn skal brukes til å utarbeide en Formal Safety Assessment (FSA). Dette er en anerkjent metode, utarbeidet av International Maritime Organization (IMO). Denne kartleggingen vil være en del av en riskovurdering av fremtidig autonom maritim passasjertransport i Norge. En viktig del av denne vurderingen er å fastslå antall og type farkoster som opererer i og rundt hovedleden til fergene. Det er dette utstyret skal benyttes til.

Utstyr

Utstyret ble utplassert i uke 33 (2018). Dette utstyret inkluderer radar, AIS mottager og et AXIS 360° kamera. Trafikken i området blir registrert og lagret lokalt. Hensikten med kameraet er å identifisere trafikk som ikke har AIS. Dette inkluderer blant annet vannscootere, kajakker og fritidsbåter. Kameraet er dimensjonert til å kunne oppdage en kajakk på Festøy, omtrent 2 nautiske mil unna.

Personvern/lagring av data

Kameraet som benyttes til denne kartleggingen er av en slik kvalitet at det skal kunne detektere en kajakk på Festøy, omtrent 2 nautiske mil unna. Dette medfører at personer om bord i båter nærmere enn 1 nautisk mil fra «Klubben» vil kunne identifiseres. Dog er kameraet satt opp slik at det ikke kan detektere personer eller biler som befinner seg på land.

Dersom personer blir identifisert, vil disse fjernes eller sladdes slik at identifisering ikke lenger er mulig. Det er kun et begrenset antall ansatte ved Nautisk avdeling på IHB ved NTNU i Ålesund som har tilgang til denne informasjonen.

Dataene som blir lagret lokalt, vil bli overført til et annet medium etter 30 dager. Disse vil videre bli behandlet av ansatte ved NTNU i Ålesund. Dette inkluderer fjerning/sladding av personer som kan identifiseres. Deretter vil materialet bli grundig gjennomgått av forskningsassistenter for utdrag av data. Deretter slettes dataene.  

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom MARKOM2020

For mer info kontakt:

Dag Rutledal

Tron Resnes