Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning er et alternativt løp fra og med siste året av sivilingeniørstudiet eller  masterstudiene ved IE-Fakultetet (Rektorvedtak, fra 2017).

Integrert ph.d.

Integrert ph.d.-utdanning gir en (mulig) glidende overgang fra master- /sivilingeniørstudiet til et doktorgradsstudium. Målene med Integrert ph.d.-utdanning er:

 • å effektivisere den samlede studietid fram til doktorgrad, slik at den avsluttende doktorgrad oppnås på kortere tid enn ved normalt studieløp
 • å gi studentene en relativ "risikofri" mulighet til å finne ut om de trives med forskning
 • å gi studentene et godt faglig og sosialt miljø under doktorgradsstudiet
 • å forbedre forskningen både kvantitativt og kvalitativt

Effektiviseringen av studietiden søkes oppnådd ved at den siste del av masterstudiet/siv.ing.-studiet overlapper med den første del av ph.d.-studiet. Fordypningsemne og masteroppgave (30 studiepoeng) i studiet søkes koplet inn som en første del av arbeidet med avhandlingen i ph.d.-studiet. Dette forventes å føre til bedre kvalitet og en mulig innkorting av den samlede studietiden.

Forskerutdanningen skal være på 3 årsverk. I tillegg kommer 1 årsverk undervisningsassistanse som utføres i løpet av utdanningsperioden etter individuell avtale. Integrert ph.d.-utdanning starter etter avsluttet 4. året. Opptak skjer på grunnlag av karakterer ved avsluttet 7. semester. Det kreves et karaktersnitt på B eller bedre som er NTNUs krav for å bli opptatt i en doktorgradsutdanning. De som ikke har et snitt på B eller bedre etter 8. semester kan ikke påbegynne utdanningen. IE-fakultetet har krav om en "sterk faglig bakgrunn", dette innebærer at det kreves en snittkarakter på C eller bedre for bachelorgraden (3 første år av studiet). 

Plan for studie

- Integrert ph.d.

Forsert studieopplegg

De som velger å utføre undervisningsassistanse i tillegg til full belastning i utdanningen, kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Opplegget innebærer avtale om 120% belastning av normalårsverk. Undervisningsassistanse utføres etter avtale og kan fordeles ulikt. Det normale er størst belastning tidlig i perioden.

Fordelen med et slikt opplegg vil være ytterligere tid frigjort til forskningsarbeid i siste del av studiet, samt en mulig redusert total studietid fra 18 til 16 semestre.

Minimums studieopplegg

Integrert ph.d.-utdanning forutsetter som et minimum at man avlegger studiepoeng i fagstudiet i henhold til stillingsandelen. Opplegget innebærer belastning i et normalårsverk. 30% stillingsandel til ph.d.-utdanningen medfører at det må avlegges minimum 9 studiepoeng pr semester. Den normerte studietiden forblir 18 semestre.

Arbeidsvilkår

Studenter som tas opp til integrert ph.d.-utdanning tilsettes i deltidsstilling som stipendiat ved instituttet. Som tilsatt nyter studenten fulle rettigheter i forhold til

 • egen arbeidsplass i et kontorfellesskap med andre stipendiater og med faggruppens faste vitenskapelige personell,
 • mulighet til å søke tilskudd til reise, opphold og deltakeravgift ved nasjonale og internasjonale konferanser, workshops o.l.
 • mulighet til å kjøpe inn bøker, program- og maskinvare og annet som er relevant i forbindelse med studiet.

Integrert ph.d.-utdanning er regulert av en avtale som inngås mellom studenten, instituttet og fakultetet.

Integrert ph.d.-utdanning er delt i to perioder:

 • I første periode over to år gjennomføres siste årskurs i masterutdanningen/sivilingeniørutdanningen som 50% deltidsstudium og første årsverk i forskerutdanningen (50%) hvor det ytes stipend (vit.ass.-stilling). Studentene som følger Integrert ph.d.-løp kan ha inntil 20% undervisningsassistanse. De kan i alt få 70% lønn.
 • Andre periode er full tids doktorgradsutdanning i stipendiatstilling hvorav det meste er individuelt forskningsarbeid.

Avbrudd underveis i studiet

Det skal være mulig for studentene å avbryte studiet underveis, uten urimelig tap av tid i forhold til et ordinært studieløp. Alle eksamener man avlegger gjennom fagdelen av studiet vil bli dokumentert med vanlig karakterutskrift.

NTNU kan tvangsavbryte den påbegynte integrert ph.d.-utdanningen i spesielle tilfeller. Disse er:

 • Forhold som kvalifiserer til oppsigelse som stipendiat iht. tjenestemannsloven. Studieforhold av disiplinær karakter som kvalifiserer til utelukkelse fra studier ved NTNU iht. universitetsloven.
 • Faglig progresjon som ikke tilfredsstiller de faglige kravene som stilles for å bli opptatt til et ordinært doktorgradssstudium etter 6. studieår (hovedkarakter B eller bedre), eller til de enkelte emnene i fagstudiet.

Integrated PhD

Integrated PhD

- Integrated PhD at a glance:

In 2017 the Rector approved that arrangement called Integrated PhD may be offered at all master programmes at the IE-Faculty.

Requirements

Integrated PhD is a specially designed curriculum to the degree PhD at NTNU.It combines the last year of the master degree program (or sivilingeniørutdanningen) and the start-up of the PhD education.

Your MSc grades after your fourth year need to be completed with a grade B or better, in addition the IE-faculty require that your Bachelor degree is completedwith a grade C or better.

It is also required that funding is made available, and commonly that the research is within the (strategic) research field of the Department.

Announcement

Announced in May every year, application due by 1st June:

Each Department decide the number of possible candidates for an integrated PhD position, i.e. number of possible funding(s), expressed as ”up-to” positions. Positions may be specified within strategic research projects or be announced openly.

The candidates hand in 2 applications: (1) Apply to the Department for funding, and (2) Apply to the Faculty for Admission. 

Objectives

The objective of the Integrated PhD education is to enable students interested in pursuing a career as a scientist  (either in the commercial domain, in research institutes or in academia) to direct their studies against research early in their education.

The goal is to educate doctoral candidates at an international level and ensure recruitment of (own) doctoral candidates.

A good way to recruit the excellent master’s students

Organised

Integrated PhD is divided into two parts:

 • First part (2 years): (i.e. before finishing the master’s thesis)
  • 50% part-time studies: last year of MSc program.
  • 50% scholarship (Sc.ass): first year in research training.

   The work within the specialization course and on the MSc thesis should be directed toward the topic of the PhD thesis.  
    
  • Candidates may have 20% teaching assistance.
 • The second part (2 years): (i.e. after the master’s thesis is graded)
  • 100% fellowship
  • minimum two years - is for research towards the PhD dissertation.
  • In total 3 years

Integrated PhD students enjoying full rights in relation to:

 • working in an office community with other fellows and permanent academic staff.
 • Opportunity to apply for and receive grants for travel, accommodation and participation fee at national and international conferences, workshops and the like opportunity to purchase books, software and hardware and other relevant for their study.
 • Integrated PhD is regulated by an agreement between the student, department and faculty.