Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning er et alternativt løp fra og med 9. semester i teknologi-/sivilingeniørstudiet eller fra sisteåret i masterstudiene ved IE-Fakultetet (Rektorvedtak, fra 2017).

Integrert ph.d.

Integrert ph.d.-utdanning gir en (mulig) glidende overgang fra master, teknologi- /sivilingeniørstudiet til et doktorgradsstudium. Målene med Integrert ph.d.-utdanning er:

 • å effektivisere den samlede studietid fram til doktorgrad, slik at den avsluttende doktorgrad oppnåes på kortere tid enn ved normalt studieløp
 • å gi studentene en relativ "risikofri" mulighet til å finne ut om de trives med forskning
 • å gi studentene et godt faglig og sosialt miljø under doktorgradsstudiet
 • å forbedre forskningen både kvantitativt og kvalitativt

Effektiviseringen av studietiden søkes oppnådd ved at den siste del av master, teknologi- / siv.ing. studiet overlapper med den første del av ph.d.-studiet. Fordypningsemne og masteroppgave (30 studiepoeng) i studiet søkes koplet inn som en første del av arbeidet med avhandlingen i ph.d.-studiet. Dette forventes å føre til bedre kvalitet og en mulig innkorting av den samlede studietiden.

Forskerutdanningen skal være på 3 årsverk. I tillegg kommer 1 årsverk undervisningsassistanse som utføres i løpet av utdanningsperioden etter individuell avtale. Integrert ph.d.-utdanning starter etter avsluttet 4. året. Opptak skjer på grunnlag av karakterer ved avsluttet 7. semester. Det kreves et karaktersnitt på B eller bedre som er NTNUs krav for å bli opptatt i en doktorgradsutdanning. De som ikke har et snitt på B eller bedre etter 8. semester kan ikke påbegynne utdanningen. IE-fakultetet har krav om en "sterk faglig bakgrunn", dette innebærer at det kreves en snittkarakter på C eller bedre for bachelorgraden (3 første år av studiet). 

Arbeidsvilkår

Studenter som tas opp til integrert ph.d.-utdanning tilsettes i deltidsstilling som stipendiat ved instituttet. Som tilsatt nyter studenten fulle rettigheter i forhold til

 • egen arbeidsplass i et kontorfellesskap med andre stipendiater og med faggruppens faste vitenskapelige personell,
 • mulighet til å søke tilskudd til reise, opphold og deltakeravgift ved nasjonale og internasjonale konferanser, workshops o.l.
 • mulighet til å kjøpe inn bøker, program- og maskinvare og annet som er relevant i forbindelse med studiet.

Integrert ph.d.-utdanning er regulert av en avtale som inngås mellom studenten, instituttet og fakultetet.

Integrert ph.d.-utdanning er delt i to perioder:

 • I første periode over to år gjennomføres siste årskurs i sivilingeniørutdanningen som 50% deltidsstudium og første årsverk i forskerutdanningen i 50% stipendiatstilling. Studentene ved Integrert ph.d.-utdanning kan ha inntil 20% undervisningsassistanse. De kan mao. i alt få 70% stipendiatlønn. (Totaltiden fram til avsluttet dr.grad. forkortes da tilsvarende).
 • Andre periode er full tids doktorgradsutdanning i stipendiatstilling hvorav det meste er individuelt forskningsarbeid.

Avbrudd underveis i studiet

Det skal være mulig for studentene å avbryte studiet underveis, uten urimelig tap av tid i forhold til et ordinært studieløp. Alle eksamener man avlegger gjennom fagdelen av studiet vil bli dokumentert med vanlig karakterutskrift.

NTNU kan tvangsavbryte den påbegynte integrert ph.d.-utdanningen i spesielle tilfeller. Disse er:

 • Forhold som kvalifiserer til oppsigelse som stipendiat iht. tjenestemannsloven. Studieforhold av disiplinær karakter som kvalifiserer til utelukkelse fra studier ved NTNU iht. universitetsloven.
 • Faglig progresjon som ikke tilfredsstiller de faglige kravene som stilles for å bli opptatt til et ordinært doktorgradssstudium etter 6. studieår (hovedkarakter B eller bedre), eller til de enkelte emnene i fagstudiet.

 

Studieopplegg

- Integrert ph.d.

Forsert studieopplegg

De som velger å utføre undervisningsassistanse i tillegg til full belastning i utdanningen, kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Opplegget innebærer avtale om 120% belastning av normalårsverk. Undervisningsassistanse utføres etter avtale og kan fordeles ulikt. Det normale er størst belastning tidlig i perioden.

Fordelen med et slikt opplegg vil være ytterligere tid frigjort til forskningsarbeid i siste del av studiet, samt en mulig redusert total studietid fra 18 til 16 semestre.

Minimums studieopplegg

Integrert ph.d.-utdanning forutsetter som et minimum at man avlegger studiepoeng i fagstudiet i henhold til stillingsandelen. Opplegget innebærer belastning i et normalårsverk. 30% stillingsandel til ph.d.-utdanningen medfører at det må avlegges minimum 9 studiepoeng pr semester. Den normerte studietiden forblir 18 semestre.