Forsking ved Fakuletet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forsking
ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

IE illustration of research areas. AI, Robotics, autonomous systems, cyber security

Forskinga vår adresserer utfordringar på mange ulike område. Alt frå basisforsking innan matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk til internasjonale forskingsutfordringar innan energi, helse og velferd, IKT-sikkerheit, maritime og arktiske operasjonar.

IE sosiale medier

Strategiske forskingsområde

Strategiske forskingsområde

Illustration AI

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) peker til simulering av menneskelig intelligens i datamaskiner. KI-system tolker data og avgjør videre handlinger basert på tolkningen.

Illustration Autonomous systems

Autonome system

Autonome system er i stand til å operere uavhengig av menneskeleg kontroll i ukjente og uoversiktelege område.

Illustration Cyber security

Cybersikkerheit

Cybersikkerheit har som mål å vere eit leiande akademisk forskings- og utdanningsmiljø innan cybersikkerheit i Europa.

Data science illustration

Datavitskap

Datavitskap henter ut kunnskap og forståing frå data gjennom å kombinere statistikk, matematikk, datateknologi, fysikk, ingeniørvitskap og anna domenespesifikk kunnskap.

Digital Electrical Energy illustration

Digital elektrisk energi

Digital elektrisk energi skal bidra til ei meir berekraftig framtid gjennom å forbetre effektiviteten og ytinga til elektrisk kraft og til energisystema. Dette skal skje ved hjelp av innovativ bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, informatikk, kraftelektronikk og kybernetikk.

Digital enterprise illustration

Digital nyskaping

Når system, bedrifter, organisasjonar, økonomi, næringsliv og samfunn tar i bruk ny digital teknologi, skapar det endringar. Kunnskap om desse endringane og kva konsekvensar det får, er fokus i forskingsområdet digital nyskaping

Digital Twins illustration

Digitale tvillingar

Ved hjelp av datasimulering lagar vi digitale tvillingar eller virtuelle kopiar av eit objekt. Slik kan vi ta gode avgjerder når det kjem til overvaking, kontroll og optimalisering av bruken både i sanntid og gjennom heile livssyklusen. 

Energy Efficient Computing Systems illustration

Energieffektive datasystem

Når vi forskar på energieffektive datasystem ser vi på måtar å redusere energibruken i framtidig datautstyr. Det kan vere trådlause, integrerte, brukartilpassa maskinvare eller svære superdatamaskiner/datasenter. 

Internet of Things illustration

Tingnettet

Tingnettet (IoT) Ting heng saman i eit digitalt nettverk der ulike dingsar samhandlar. Mobiltelefonar, kjøleskap, PC-ar, alarmar, sensorar og mange andre einingar blir knytt saman ved hjelp av denne teknologien.

Illustration Mathematics in Technology

Matematikk i teknologi

Matematikk i teknologi er forsking på tvers av fagområde der matematikken spelar ei heilt avgjerande rolle. Målet er å synleggjere kor viktig matematikken er for samfunnet.

SmallSat

Småsatellittar

Småsatellittar er ei satsing for å forsterke og synleggjere aktivitetar knytt til forsking på romfart og småsatellitt-teknologi på NTNU. 

Nye teknologier

Nye teknologiar

Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)

Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)

Researcher showing geophysical models on a computer screen. Photo

CGF

Centre for Geophysical Forcasting (CGF) aims to develop new geophysical capabilities and improve terrestrial geohazard risk monitoring and early warning applications.

Researchers viewing hacking activity in a lab. Photo

NORCICS

Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) aims to make Norway the most secure digitalized country in the world.

Ai illustration. Photo

NorwAI

The Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) aims to consolidate and strengthen the Scandinavian applied AI communities.

Students building an autonomous ship

SFI AutoShip

Centre for Autonomous ships (SFI AutoShip) focuses on taking a leading role in the development of autonomous ships for safe and sustainable operations.

Forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)

Forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)

CINELDI

CINELDI

Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI) develops the electricity grid of the future.

HydroCen photo

HydroCen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen) enables the Norwegian hydropower sector to meet complex challenges and exploit new opportunities through innovative technological solutions.

HYDEROGENi

HYDROGENi

HYDROGENi is a centre for environment-friendly energy research (FME) dedicated to spearheading research and innovations within hydrogen and ammonia.

NORTHWWIND

NORTHWIND

Norwegian Research Centre on Wind Energi (NORTHWIND) brings forward outstanding research and innovation to reduce the cost of wind energy, facilitate its sustainable development, create jobs and grow exports.

NTRANS logo

NTRANS

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) study the role of the energy system in the transition to the zero-emission society.

ZEN illustration

ZEN

The Research Centre on Zero Energy Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) enables the transition to a low carbon society by developing sustainable neighbourhoods with zero greenhouse gas emissions.

Nasjonal forskningsinfrastruktur

National forskingsinfrastruktur

CCIS

NTNU CCIS

Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS) do research, education, testing, training and competence development within the area of cyber and information security.

Pepper robot

NAIL

Norwegian Open AI Lab (NAIL) is a hub for research, education and innovation within AI.

 

Ph.d.-utdanninga

Ph.d.-utdanninga

Doktorgradsstudia våre er internasjonalt retta og utdanner uavhengige forskarar med gode føresetnader for å lykkast  i internasjonale forskingsmiljø.

Lær meir om ph.d.-utdanninga vår