Områdeplan for campus Ålesund

Områdeplan for campus Ålesund

Det har blitt utviklet en områdeplan for å styrke og utvikle knutepunktet campus i Ålesund. Områdereguleringen skal danne grunnlaget for en framtidig helhetlig utvikling av campusområdet som et kraftsenter for kompetanse, nyskaping og bærekraftig utvikling. 

Campus-området i Ålesund: Rodeo arkitekter.

Campus i Ålesund som et urbant, utadrettet og miljøvennlig knutepunkt

Områdeplanen skal legge til rette for at universitetet og de andre aktørene på campus kan vokse og utvikle seg, samtidig som campus i Ålesund utvikles til å bli et urbant, utadrettet og miljøvennlig knutepunkt. Arbeidet med områdeplanen skal bidra til at det blir lettere å velge kollektiv, gang og sykkel som transportmiddel i området, samt en mer urban funksjonsblanding og sammenhengende gaterom. 

Campus i Ålesund skal bli et kraftsenter og et knutepunkt. Illustrasjon: Rodeo arkitekter.

Ålesund kommune  

Ålesund kommune er eier av områdeplanen som del av kommunal planstrategi og overordnet planlegging, med blant annet VAP, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens Vegvesen, Statsbygg og NTNU som samarbeidspartnere. Plankonsulent og prosessleder frem til første planutkast plan var Rodeo arkitekter AS og ÅF Consult AS.  

Les mer om behandling av områdeplanen her: Saken om områderegulering i Ålesund kommune

Ferdigstilling i 2020 

Områdeplanen ble førstegangsbehandlet i Ålesund kommune juni 2017. Områdeplanen som har vært på høring, har ifølge Ålesund kommune blitt betydelig bearbeidet, blant annet med justert kollektivholdepunkt og nytt studenthus. Denne skal behandles for andregangs utsending i 2020.  

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til dette arbeidet?

Ta gjerne kontakt med NTNUs prosjektkoordinator i arbeidet med områdeplan; Liv Møller-Christensen eller saksansvarlig i Ålesund kommune; Gudmund Hoel.