course-details-portlet

PED6043 - Folkehelse og livsmestring i skolen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Formålet med FoLiS er å gi deltakerne innsikt i folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tematikk i skolen. FoLiS favner om ulike perspektiver på individ-, gruppe-, system-, og samfunnsnivå. Emnet tar utgangspunkt i teoretiske perspektiver og pedagogiske tilnærminger som imøtekommer skolens behov for å forstå samfunnsaktuelle utfordringer som barn og ungdom møter i hverdagslivet. Deltakerne vil møte aktuell og forskningsbasert kunnskap som forståelsesgrunnlag for deres praktiske virke knyttet særlig til folkehelse og livsmestring i skolen. Med utgangspunkt i en bred faglig tilnærming vil det legges vekt på forskingsbasert kunnskap og erfaringer i pedagogisk psykologi, biologi, rådgivning og spesialpedagogikk. Temaer som vektlegges er for eksempel: Hvordan står det til med barn og unge i vår samtid; om psykiske helseplager og emosjonelle utfordringer; ulike perspektiver på livsmestring; biologi og nervesystemet relasjonell kapasitetsutvikling; lærer-elever-relasjon; selvoppfatning, motivasjon og mestring; helsefremmende læringsmiljø; livskvalitet og fellesskap. I emnet vektlegges utvikling av deltakernes personlige og relasjonelle kompetanse knyttet til undervisning i folkehelse og livsmestring. Emnet vil også sette søkelys på potensialet som ligger i profesjonelt samarbeid mellom lærere og andre ansatte i oppvekstsektoren innen folkehelse og livsmestring, til det beste for elevenes trivsel, læring og utvikling.

Læringsutbytte

Etter deltakelse i FoLiS forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte, uttrykt gjennom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert forståelse av folkehelse og livsmestringsbegrepet i relasjon til læring, utdanning og samfunnsmessige utviklingstrekk.
 • har kunnskap om hvordan ulike perspektiver på livsmestring kan anvendes i faglige problemstillinger knyttet til arbeidet med folkehelse, livsmestring på individnivå, gruppe- og systemnivå.
 • har inngående innsikt i ulike teoretiske perspektiver og forskning som er relevant for folkehelse og livsmestring i skolen.
 • har kjennskap til hva som kjennetegner profesjonelle læringsfellesskap og på hvilken måte de kan bidra til utvikling av praksis.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende teoretiske perspektiver som analyseverktøy som grunnlag for profesjonelle drøftinger knyttet til folkehelse og livsmestring.
 • kan omsette og anvende teoretisk kunnskap til praktisk arbeid med folkehelse og livsmestring i skolen.
 • kan arbeide selvstendig og kollektivt med aktuelle temaer knyttet til folkehelse og livsmestring både på praktisk og teoretisk nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har inngående innsikt i faglige problemstillinger og kan drøfte disse i lys av folkehelse og livsmestringsproblematikk i skolen.
 • kan skape bevissthet om muligheter for dialog og samhandling med elever, kollegiet og foresatte i et tverrfaglig samarbeid rettet mot folkehelse og livsmestringstematikk.
 • kan utforske komplekse situasjoner og problemstillinger i praksisfeltet og bidra med nytenkning i skolens helsefremmende arbeid rettet mot folkehelse og livsmestring.
 • har kompetanse som kan bidra til nytenking rettet mot velferdsutvikling og livskvalitet på individ, gruppe-, system og samfunnsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert og tilrettelagt med tanke på at det kan kombineres med arbeid. Dette sammenfaller med krav som UDIR stiller for lærere for å få delta i «kompetanse for kvalitet». Deltakeres praksiserfaringer står sentralt i emnet. Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene og faglærere. Det legges til rette for refleksjoner og diskusjoner som gir anledning for at kandidatene kan bidra med egne erfaringer. I arbeidet med emneoppgaven får kandidatene anledning til å arbeide med selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave med en kort tekst som presenteres muntlig på samling
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Skriftlig emneoppgave. Emneoppgaven skal inneholde en beskrivelse og drøfting av et selvstendig praktisk-pedagogisk prosjekt som skal gjennomføres ved egen arbeidsplass. Prosjektet skal sees i sammenheng med forskningsbasert kunnskap og relevant fagkunnskap som gjennomgås i kurset. Karakterskala bestått/ikke bestått.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk oppgave med en kort tekst som presenteres muntlig på samling (og som er en forberedelse til eksamen).

Obligatorisk oppmøte på samling (80%)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning - videreutdanning (RADEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Psykologi
 • Rådgivning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU