course-details-portlet

SKOLE6251 - Spesialpedagogikk i lærerarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Deleksamen 2 Individuell oppgave 1/4
Deleksamen 3 Gruppeoppgave 2/4
Deleksamen 1 Individuell oppgave 1/4

Faglig innhold

Emnet gir forståelse for spesialpedagogisk arbeid i det ordinære klasserommet og ferdigheter i å fasilitere og gjennomføre spesialundervisning som fremmer fellesskap og inkludering for eleven. Studentene får mulighet til å reflektere over konsekvenser av ulike praksisnære dilemma i skjæringspunktet mellom kunnskap, etikk og politikk. Emnet har som formål å utvikle spesialpedagogens profesjonsbevissthet og profesjonsfølelse.

Studentene vil få innblikk i hvordan en kan inkludere elever med særskilte behov i samarbeidslæring med andre elever, og i strategier for å legge til rette for læringsmiljø som rommer elever med særskilte behov. Emnet gir kunnskap om og ferdigheter i undervisning som fremmer varierte kroppslige og emosjonelle læringserfaringer, og ulike sanseinntrykk som grunnlag for elevens læring.

Elevens opplevelse av, og medvirkning i, egen opplæring og skolegang er sentralt for å fremme myndiggjørende læringsprosesser for elever med særskilte behov. Elevmedvirkning i tilrettelagt opplæring er derfor et nøkkeltema i faget.

Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer med inkluderingsarbeid i klasserommet, slik at de kan utvikle ny kunnskap i spennet mellom praksis og teori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppslige og emosjonelle læringserfaringer og hvordan disse kan brukes i tilrettelagt opplæring for elever med særskilte behov
 • har forståelse for spesialpedagogisk arbeid med hensikt å fremme positive opplevelser av inkludering for elevene

Ferdigheter

Studenten

 • kan fasilitetere og gjennomføre spesialundervisning som fremmer fellesskap og inkludering for eleven
 • kan oppmuntre og fasilitere elevens medvirkning i tilrettelagt opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over spesialpedagogiske dilemma i skjæringspunktet mellom kunnskap, etikk og politikk
 • kan bruke egen erfaring og faglige perspektiv til å utvikle spesialpedagogisk handlekraft og ansvarlighet
 • kan fremme myndiggjørende undervisnings- og læringsprosesser for barn med særskilte behov

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med tre fysiske samlinger. Læringsformer: Forelesninger og workshops med gode muligheter for deltakeraktivitet, refleksjoner, diskusjoner i mindre grupper og i plenum, øvelser, og veiledning knyttet til tekster som skal brukes til eksamen. Det vil bli lagt opp til digitale møter med fokus på studentenes arbeid mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av utkast til to individuelle eksamenstekster
 • Deltagelse i gruppeprosess og innlevering av utkast til gruppetekst
 • Deltakelse på minst to av tre samlinger

Mer om vurdering

Eksamen består av tre skriftlige oppgaver: to individuelle og en i gruppe (vekting 25%, 25%, 50%). En student som får vurderingen ikke bestått på en av de skriftlige oppgavene, behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen som ikke er bestått. Studenten kan klage først når alle karakterer for emnet er kunngjort. Studenten må angi hvilken eller hvilke delvurderinger klagen gjelder.

Alle hjelpemidler er tillatt.

Arbeidskrav: Tre skriftlige oppgaver (utkast til eksamensoppgaver), to individuelle og en i gruppe. Oppmøte på minst to av tre samlinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk for lærere (MPEDLÆR)

Forkunnskapskrav

SKOLE6150 Læreren som inkluderingsagent

SKOLE6250 Spesialpedagogikk for inkludering og like muligheter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Deleksamen 1 Individuell oppgave 1/4 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Deleksamen 2 Individuell oppgave 1/4 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Deleksamen 3 Gruppeoppgave 2/4 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU