course-details-portlet

SKOLE6250 - Spesialpedagogikk for inkludering og like muligheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell skriftlig oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet setter studentene i stand til å forstå, analysere og håndtere komplekse samspillsforhold i skolen relatert til barn og unge med læringsutfordringer, og hvordan dette har betydning for deres opplæringssituasjon.

Emnet har særlig fokus på barn og unge som utfordres i lesing, skriving og regning, sosiale og emosjonelle utfordringer og ulike utviklingsforstyrrelser og fysiske begrensinger.

Emnet vektlegger kunnskap knyttet til ekskluderings- og inkluderingsmekanismer for disse elevgruppene og hvordan en kan utvikle skolen som demokratisk samfunnsinstitusjon.

Spesialpedagogisk grunnlagstenkning, tidlig forebyggende innsats og helsefremming, verdier og juridiske og etiske problemstillinger inngår også. Særlig vil det legges opp til kritisk refleksjon knyttet til ulike dilemma som følger med kategorisering og diagnostisering med tanke på elevens beste, samt medvirkning som en del av den spesialpedagogiske tiltakskjeden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens opprinnelse og bidrag for elever med ulike læringsutfordringer
 • har forståelse for elever med ulike læringsutfordringer og hvordan slike utfordringer kan oppstå og forsterkes i møte med skolens krav.
 • kan reflektere rundt lærerens handlings- og mulighetsrom for helsefremmende arbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan opptre solidarisk i relasjon til elever som opplever ekskludering i skolen
 • kan reflektere rundt konsekvenser av ulike spesialpedagogiske tiltak
 • kan skape opplevelser av inkludering og legge til rette for elevmedvirkning i skolens inkluderingsarbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • har personlig kompetanse som grunnlag for å kunne analysere og reflektere kritisk om seg selv, om egne verdier, valg og handlinger i møte med elever med læringsutfordringer og hva som er til elevenes beste
 • kan utvikle forståelse for inkluderings- og eksluderingsprosesser for elever med læringsutfordringer sammen med kolleger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med tre fysiske samlinger. Læringsformer: Forelesninger og workshops med gode muligheter for deltakeraktivitet, refleksjoner, diskusjoner i mindre grupper og i plenum, øvelser, og veiledning knyttet til skriftlig arbeid. Det vil bli lagt opp til digitale møter med fokus på studentenes arbeid mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av utkast til eksamensoppgave
 • Muntlig fremføring
 • Oppmøte på minst to av tre samlinger

Mer om vurdering

Individuell skriftlig oppgave

Bestått/ikke bestått

Alle hjelpemidler er tillatt.

Arbeidskrav: Individuell skriftlig oppgave, muntlig fremføring og oppmøte på minst to av tre samlinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk for lærere (MPEDLÆR)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell skriftlig oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell skriftlig oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU