course-details-portlet

FH3011 - Barn og unge: folkehelsens fundament

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Den oppvoksende slekts helse utgjør fundamentet i en bærekraftig velferdsstat. Med bakgrunn i nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd og foreliggende kunnskap vil emnet ta opp de største rådende folkehelseutfordringer i oppveksten. Emnet gir en inngående innføring i den norske barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon, samt barn og unges rettigheter, velferd og dannelse. Kurset vil spesielt rette oppmerksomhet mot unges hverdagslivsarenaer (familie, nærmiljø, barnehage og skole) hvor helse skapes og trues og hvor man har mulighet til å utføre universelle og målrettede tiltak mot hele eller deler av barne- og ungdomspopulasjonen (individ, gruppe, populasjon). Kurset vektlegger både helsefremmende, forebyggende og kritiske forståelsesrammer i folkehelsearbeidet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

Kunnskap:

 • ha inngående innsikt i barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon i Norge, inkludert betydningen av sosiale helsedeterminanter og sosial ulikhet i helse.
 • ha inngående innsikt i barn og unges rettigheter, velferd og dannelse
 • ha kunnskap om betydningen av barn og unges allmenne hverdagslivsarenaer i folkehelsearbeidet
 • ha kunnskap om betydningen av samarbeidskompetanse, flerfaglig- og sektorovergripende folkehelsearbeid for barn og unge
 • ha kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid rettet mot barn og unges helse "her-og-nå" og i et livsløpsperspektiv

Ferdigheter:

 • kunne innhente og vurdere pålitelighet av kunnskap om folkehelsetiltak blant barn og unge og reflektere etisk rundt folkehelsetiltakene
 • kunne identifisere og analysere relevante metoder i folkehelsearbeid rettet mot barn og ungdom, inkludert planleggings, medvirknings- og involveringsmetoder
 • kunne integrere og kommunisere faglige problemstillinger når det gjelder folkehelse blant barn og ungdom til ulike målgrupper (barn/unge, allmennhet, beslutningstakere og profesjonelle)
 • evne å innta et kritisk analytisk blikk på de til enhver tid normative strømninger innen folkehelsearbeidet til barn og unge

Generell kompetanse:

 • kjenne de til enhver tid rådende nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd
 • kunne vurdere behov for helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og ungdom og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak rettet mot familie, nærmiljø, barnehage og skole
 • kunne se sammenhengen mellom strukturnivå og individnivå når det gjelder å identifisere barn og unges helse- og velferdsproblemer samt ressurser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogisk organisering: Forelesning, seminar, gruppeoppgave, egenstudier, medstudent respons. Undervisningen foregår i Trondheim. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at emnet skal tilbys

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse på tverrfaglig seminardag
 • Innlevering av poster i PP-format

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

1. Deltagelse på tverrfaglig seminardag. Dato for seminaret kunngjøres etter kursstart.

2. Gruppeinnlevering av elektronisk poster (leveres ca. halvveis i kurset). I posteren skal studentene belyse den forskningsbaserte kunnskapen med minimum 3 vitenskapelige artikler utenom pensum (det oppfordres til bruk av relevant pensumlitteratur i tillegg). APA benyttes ved litteraturhenvisning i tekst og i referanseliste. Arbeidet innleveres på læringsplattformen og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Posteren skal inneholde følgende: en kort beskrivelse (2-3 sider) av tema/problemstilling, hvordan informasjonen er innhentet (metode, f.eks. litteratursøk og utvalg) og presentasjon av resultatene. I tillegg skal det inngå en refleksjon rundt brukerperspektiv/barneperspektivet.

Studentene arbeider i utgangspunktet i små grupper på 2-3 studenter i alle faser av arbeidet med posteren, men individuell gjennomføring vil bli vurdert etter begrunnet søknad. Studentene har to forsøk på å få godkjent posteren i det semesteret emnet gjennomføres.

Den elektroniske posteren danner utgangspunktet for eksamensoppgaven som presenteres på muntlig eksamen. På muntlig eksamen skal et selvvalgt tema belyses med ulik kunnskap som inngår i kunnskapsbasert praksis (forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap) og inkludere barn/unges perspektiv.

Studenten har eksamensrett når begge obligatoriske aktiviteter er godkjent. Godkjente obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i det semesteret emnet gjennomføres.

Muntlig eksamen: Eksamen består av to deler:

 • del 1 består av muntlig gruppepresentasjon av posteren (teller 100%)
 • del 2 er en individuell justerende muntlig eksamen (opp/ned inntil en karakter)

Ved gjentak av eksamen blir det individuell gjennomføring av obligatorisk aktivitet og muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå. Emnet tilhører masterprogrammet i folkehelse.

Kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FH3003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
 • Samfunnsmedisin og med. sosiologi
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU