course-details-portlet

FH3011 - Barn og unge: folkehelsens fundament

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Elektronisk poster 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Den oppvoksende slekts helse utgjør fundamentet i en bærekraftig velferdsstat. Med bakgrunn i nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd og foreliggende kunnskap vil emnet ta opp de største rådende folkehelseutfordringer i oppveksten. Emnet gir en inngående innføring i den norske barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon, samt barn og unges rettigheter, velferd og dannelse. Kurset vil spesielt rette oppmerksomhet mot unges hverdagslivsarenaer (familie, nærmiljø, barnehage og skole) hvor helse skapes og trues og hvor man har mulighet til å utføre universelle og målrettede tiltak mot hele eller deler av barne- og ungdomspopulasjonen (individ, gruppe, populasjon). Kurset vektlegger både helsefremmende, forebyggende og kritiske forståelsesrammer i folkehelsearbeidet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

Kunnskap:

 • ha inngående innsikt i barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon i Norge, inkludert betydningen av sosiale helsedeterminanter og sosial ulikhet i helse.
 • ha inngående innsikt i barn og unges rettigheter, velferd og dannelse
 • ha kunnskap om betydningen av barn og unges allmenne hverdagslivsarenaer i folkehelsearbeidet
 • ha kunnskap om betydningen av samarbeidskompetanse, flerfaglig- og sektorovergripende folkehelsearbeid for barn og unge
 • ha kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid rettet mot barn og unges helse "her-og-nå" og i et livsløpsperspektiv

Ferdigheter:

 • kunne innhente og vurdere pålitelighet av kunnskap om folkehelsetiltak blant barn og unge og reflektere etisk rundt folkehelsetiltakene
 • kunne identifisere og analysere relevante metoder i folkehelsearbeid rettet mot barn og ungdom, inkludert planleggings, medvirknings- og involveringsmetoder
 • kunne integrere og kommunisere faglige problemstillinger når det gjelder folkehelse blant barn og ungdom til ulike målgrupper (barn/unge, allmennhet, beslutningstakere og profesjonelle)
 • evne å innta et kritisk analytisk blikk på de til enhver tid normative strømninger innen folkehelsearbeidet til barn og unge

Generell kompetanse:

 • kjenne de til enhver tid rådende nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd
 • kunne vurdere behov for helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og ungdom og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak rettet mot familie, nærmiljø, barnehage og skole
 • kunne se sammenhengen mellom strukturnivå og individnivå når det gjelder å identifisere barn og unges helse- og velferdsproblemer samt ressurser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogisk organisering: Forelesning, seminar, gruppearbeid, hjemmeoppgaver, egenstudier, medstudent respons. Undervisningen foregår i Trondheim. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at emnet skal tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten har eksamensrett når obligatoriske arbeidskrav er godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldig i inntil 2 semester etter at de er godkjent.

Studentene arbeider i små grupper på max 3 studenter i alle arbeidskrav. Mellom samling 2 og 3 innleverer hvert studentpar/gruppe første skriftlige arbeidskrav som består av et selvvalgt emne belyst ved minimum 3 artikler/bokkapitler fra pensum og minimum 3 selvvalgte vitenskapelige artikler. Det skriftlige arbeidet skal inneholde en kort beskrivelse (ca 2 sider) av valg av emne, problemstilling, og hvordan informasjonen er innhentet (metode). APA benyttes ved litteraturhenvisning i tekst og i referanseliste. Arbeidet innleveres på læringsplattformen med tilgang til lærer og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav 1 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Den siste undervisningsuka inneholder et obligatorisk seminar basert på arbeidskrav 1 med muntlig presentasjon basert på arbeidskravet og faglig diskusjon/medstudentrespons. Avsluttende eksamen: Elektronisk poster og muntlig presentasjon av valgt emne basert på arbeidskrav 1. Studentene som har arbeidet sammen i den obligatoriske øvingen utarbeider en poster sammen og presenterer hver sin del av denne muntlig. I tillegg til å presentere sin del må hver student individuelt gjøre rede for sitt bidrag inn i posteren og fremme sine refleksjoner over prosess og substans. Innhold i elektronisk poster (vurderes likt for de som har utarbeidet den) og muntlig presentasjon vektes 50/50 til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå.

Kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FH3003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
 • Samfunnsmedisin og med. sosiologi
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 01.11.2022 08:15
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Elektronisk poster 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU