course-details-portlet

FH3011 - Barn og unge: folkehelsens fundament

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Den oppvoksende slekts helse utgjør fundamentet i en bærekraftig velferdsstat. Med bakgrunn i nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd og foreliggende kunnskap vil emnet ta opp de største rådende folkehelseutfordringer i oppveksten. Emnet gir en inngående innføring i den norske barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon, samt barn og unges rettigheter, velferd og dannelse. Kurset vil spesielt rette oppmerksomhet mot unges hverdagslivsarenaer (familie, nærmiljø, barnehage og skole) hvor helse skapes og trues og hvor man har mulighet til å utføre universelle og målrettede tiltak mot hele eller deler av barne- og ungdomspopulasjonen (individ, gruppe, populasjon). Kurset vektlegger både helsefremmende, forebyggende og kritiske forståelsesrammer i folkehelsearbeidet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

Kunnskap:

 • ha inngående innsikt i barne- og ungdomspopulasjonens helsesituasjon i Norge, inkludert betydningen av sosiale helsedeterminanter og sosial ulikhet i helse.
 • ha inngående innsikt i barn og unges rettigheter, velferd og dannelse
 • ha kunnskap om betydningen av barn og unges allmenne hverdagslivsarenaer i folkehelsearbeidet
 • ha kunnskap om betydningen av samarbeidskompetanse, flerfaglig- og sektorovergripende folkehelsearbeid for barn og unge
 • ha kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid rettet mot barn og unges helse "her-og-nå" og i et livsløpsperspektiv

Ferdigheter:

 • kunne innhente og vurdere pålitelighet av kunnskap om folkehelsetiltak blant barn og unge og reflektere etisk rundt folkehelsetiltakene
 • kunne identifisere og analysere relevante metoder i folkehelsearbeid rettet mot barn og ungdom, inkludert planleggings, medvirknings- og involveringsmetoder
 • kunne integrere og kommunisere faglige problemstillinger når det gjelder folkehelse blant barn og ungdom til ulike målgrupper (barn/unge, allmennhet, beslutningstakere og profesjonelle)
 • evne å innta et kritisk analytisk blikk på de til enhver tid normative strømninger innen folkehelsearbeidet til barn og unge

Generell kompetanse:

 • kjenne de til enhver tid rådende nasjonale og internasjonale strategier for barn og unges helse og velferd
 • kunne vurdere behov for helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og ungdom og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak rettet mot familie, nærmiljø, barnehage og skole
 • kunne se sammenhengen mellom strukturnivå og individnivå når det gjelder å identifisere barn og unges helse- og velferdsproblemer samt ressurser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogisk organisering: Forelesning, seminar, gruppeoppgave, egenstudier, medstudent respons. Undervisningen foregår i Trondheim. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at emnet skal tilbys

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering til seminar

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet: Skriftlig, gruppebasert innlevering, etterfulgt av muntlig presentasjon på seminar. Individuell gjennomføring etter søknad. Studenten har eksamensrett når obligatorisk aktivitet er godkjent. Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i det semesteret det gjennomføres.

Den obligatoriske aktiviteten danner utgangspunktet for eksamensoppgaven som presenteres på muntlig eksamen. Her skal et selvvalgt tema belyses med ulik kunnskap som inngår i kunnskapsbasert praksis (forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/barneperspektiv). Studentene arbeider i utgangspunktet i små grupper på 2-3 studenter i alle faser av oppgaven.

Obligatorisk aktivitet (leveres ca. halvveis i kurset): her skal den forskningsbaserte kunnskapen belyses med minimum 3 vitenskapelige artikler utenom pensum (det oppfordres til bruk av relevant pensumlitteratur i tillegg) og skal inneholde følgende: en kort beskrivelse (2-3 sider) av tema/problemstilling, hvordan informasjonen er innhentet (metode, f.eks litteratursøk og utvalg) og presentasjon av resultat. I tillegg skal det inngå en refleksjon rundt brukerperspektiv/barneperspektivet.

APA benyttes ved litteraturhenvisning i tekst og i referanseliste. Arbeidet innleveres på læringsplattformen med tilgang til underviser og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Muntlig eksamen: Vurdering/eksamen består av muntlig gruppepresentasjon (Powerpoint) etterfulgt av justerende, individuell muntlig eksamen. På muntlig eksamen forventes det at man setter kunnskapen i sammenheng med både pensum og andre elementer som inngår i kunnskapsbasert praksis (erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap/barneperspektiv). Studentene som har arbeidet sammen med oppgaven utarbeider presentasjonen sammen og presenterer hver sin del av denne muntlig. I tillegg må gruppen svare på spørsmål relatert til eksamensoppgaven og/eller pensum. Deretter følger justerende, individuell muntlig eksamen.

Ved gjentak av eksamen blir det individuell gjennomføring av obligatorisk aktivitet og muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå. Emnet tilhører masterprogrammet i folkehelse.

Kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FH3003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
 • Samfunnsmedisin og med. sosiologi
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 31.10.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU