course-details-portlet

SMED8002 - Epidemiologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Studiedesign, Directed acyclic graphs (DAGs), bias og confounding, interaksjon, målefeil, presisjon, multiple testing, multivariable analyser, missing data, cluster data (eks: repeterte målinger, flernivå).

Læringsutbytte

Med grunnlag fra undervisning og oppgaver i grupper skal studenten:

• ha grunnleggende kunnskap om ulike studiedesign som er mest vanlig innen populasjonsbasert og klinisk forskning (tverrsnittsstudier, kohortstudier, kasus-kontrollstudier og randomiserte kontrollerte forsøk)
• kunne tolke ulike mål på sykdomsforekomst (prevalens, insidensrate og insidensandel)
• kunne tolke ulike mål på sammenheng mellom eksponering/behandling og sykdom med utgangspunkt i absolutt og relativ risiko (risikodifferanse, insidensratedifferanse, numbers needed to treat versus risikoratio, insidensrateratio, oddsratio, hazardratio, relativ risikoreduksjon)
• ha grunnleggende kunnskap om vanlige utfordringer i observasjonsstudier (seleksjonsbias, informasjonsbias og konfundering)
• ha grunnleggende forståelse for vurdering av presisjon i epidemiologiske studier med vekt på tolkning og bruk av p-verdier og konfidensintervall
• forstå prinsippene og kunne fortolke multivariable analyser
• kunne skille mellom og ha kunnskap om begrepene: årsakssammenheng (kausalitet) og statistisk sammenheng
• kunne skille mellom kausal interaksjon og statistisk interaksjon
• ha grunnleggende kunnskap om og kunne fortolke Directed asyclyc graphs (DAGs)
• ha grunnleggende kunnskap om screening
• kjenne til prinsippene ved instrumentvariabelanalyse, ulike familiedesign og propensity score matching

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.
Fra studiåret 2015/2016 undervises emnet kun vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Obligatorisk tilstedeværelse på forelesningene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Utlevert materiale og forelesningsnotater. Lærebok Rothmans: modern epidemiology og evt. introduction to epidemiology

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU