course-details-portlet

FH3010 - Systematisk folkehelsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon av semesteroppgave 30/100 30 minutter A
Semesteroppgave 70/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i systematisk, kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Et overordnet mål er at studentene skal bruke det de lærer i kurset til å arbeide med en av dagens folkehelseutfordringer og innsats innenfor et avgrenset tema. Tema identifiseres i samarbeid med praksisfeltet og faglærere på kurset. Studentene kan dermed bidra til dagens folkehelsearbeid og samtidig bli godt rustet til å håndtere fremtidas folkehelseutfordringer.

Verdien av kunnskapsbasert praksis og nyttige verktøy for å sikre slik praksis vektlegges gjennom hele kurset. Kurset har fokus på systematiske arbeidsprosesser, for eksempel Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid, som består av kartlegging av folkehelseproblem, planlegging, utvikling og implementering av innsatser, samt evaluering og forbedring av slike.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten:

Generell kompetanse:

 • På en systematisk måte vurdere behov for helsefremmende og forebyggende innsats innenfor en definert folkehelseutfordring og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av slik innsats
 • Legge frem viktige elementer av en problemstilling innen folkehelsearbeid på en samlet og oversiktlig måte

Kunnskap:

 • Gjøre rede for hensikt, sentrale virkemidler og metoder innen kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 • Gjengi hovedtrekk i hvordan folkehelsearbeid organiseres og reguleres
 • Gi eksempler på folkehelseinnsats i et lokalsamfunn
 • Gjøre rede for sentrale problemstillinger i planlegging og implementering av innsats for folkehelse

Ferdigheter:

 • Benytte modeller for systematisk folkehelsearbeid i konkrete problemstillinger
 • Innhente og vurdere informasjon om mål på helse og forekomst av sykdom
 • Innhente forskningsbasert kunnskap om innsats for folkehelse og vurdere kunnskapens pålitelighet, samt vurdere relevans og gjennomførbarhet av innsats for en bestemt gruppe eller befolkning
 • Vurdere evalueringstyper og valg av studiedesign ved evaluering av folkehelsetiltak
 • Vurdere ulike tilnærminger for å involvere brukergrupper og aktører i beslutningsprosesser og anvendelse av ulike virkemidler, herunder mobilisering og endringsprosesser
 • Vurdere fordeler, ulemper og etiske problemstillinger ved ulike virkemidler innen folkehelsearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer og gruppearbeid. Det meste av undervisningen er samlet i ei introduksjonsuke tidlig i semesteret, hvor målet er at studentene får et godt grunnlag for videre arbeid med semesteroppgaven. Det blir satt opp ressurstimer utover i semesteret for oppfølging av gruppene og påfyll av undervisning om tema utfra behov.

Studentene arbeider i grupper med semesteroppgaven gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter: Del-innlevering av semesteroppgaven (gruppevis) med mulighet for tilbakemelding. Sammen med den endelige innleveringen av semesteroppgaven skal det leveres en logg fra gruppearbeidet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Del-innlevering av semesteroppgave
 • Logg over gruppearbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne avlegge eksamen. Ved godkjent semesteroppgave fra tidligere semester gis det mulighet for individuell muntlig presentasjon.

Det vil bli lagt til rette for ny innlevering av semesteroppgaven individuelt eller gruppevis hvis semesteroppgaven ikke blir godkjent ved ordinær innlevering. Den enkelte student eller hele gruppen vil få tilbud om veiledning før ny innlevering.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå.

Kursmateriell

Anbefalt lærebok: Evidence-based Public Health. Third edition. Brownson, Baker, Deshpande and Gillespie. Oxford University Press. 2018. Annen relevant litteratur vil bli gjort tilgjengelig i løpet av emnet, men må også skaffes til veie av studentene selv som en del av læringen av nødvendige ferdigheter i folkehelsearbeid.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Samfunnsmedisin
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
 • Helse- og sosialfag
 • Mediefag og kommunikasjon
 • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon av semesteroppgave 30/100 A 02.06.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig presentasjon av semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU