Det humanistiske fakultet

Humanistiske fag viser oss kulturens mangfold og gir oss innsikt i og forståelse av språk, kunst, kultur og historie. De gir oss redskaper for å skape nytt, tenke dypere og kommunisere bedre.

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.


HF-ledelsen blogger:

Les bloggen til dekanene våre.

Bilde fra campus Dragvoll


Aktuelt

Beste master studieåret 2013-2014 er kåret

HF har siden 2009 årlig kåret beste masteroppgave. I år var det igjen mange svært dyktige kandidater, og masterprisen for studieåret 2013-2014 ble delt mellom en arkeologi- og en lingvistikk-oppgave.

Utdeling av pris for beste master 2014. Foto: Hanne Siri Sund.

Det humanistiske fakultet

Beste master studieåret 2013-2014 er kåret

HF har siden 2009 årlig kåret beste masteroppgave. I år var det igjen mange svært dyktige kandidater, og masterprisen for studieåret 2013-2014 ble delt mellom en arkeologi- og en lingvistikk-oppgave.

Utdeling av pris for beste master 2014. Foto: Hanne Siri Sund.

Om prisvinnerne

Elisabeth Forrestad Swensen, arkeologi:

 • Tittel: Foraging in the Yamana-English Dictionary. Exploring Ethnographic Sources of Tierra del Fuego and a Discussion of their Relevance to the Archaelogical Record in the Beagle Channel
 • Prisvinner: Elisabeth Forrestad Swensen
 • Veileder Hein Bjartmann Bjerck

Denne prisvinneren er en masteroppgave i arkeologi av sterkt tverrfaglig tilsnitt. Den er en undersøkelse av Yamana-folket på det Sør-amerikanske Ildlandet, og baserer seg på en sammenstilling av etnografiske, litterære og arkeologiske kilder. Oppgaven tar utgangspunkt i en Yamana-Engelsk ordbok utarbeidet av en misjonær på 1870-80-tallet, publisert i 1933. Yamana-folket regnes i dag som utdødd, men ordboken er basert på møter med en levende kultur, og kan dermed fungere som en nøkkel for å forstå også arkeologiske artefakter.

Oppgaven kobler ulike fagfelt, samt kvantitativ og kvalitativ metode, på en original måte. Gjennom å kategorisere ord i kategorier som «Ressurser», «Teknologi» og «Boplass», blir en kulturs levesett avdekket gjennom språket. Med ordboksanalysen som grunnlag går kandidaten så til en analyse av arkeologisk materiale. Sammenkoblinga av ordboksanalysen og arkeologiske funn er dels med på å underbygge arkeologiske funn, dels på å utvide forståelsen av Yamana-kulturen ved å kunne klarlegge aktiviteter og næringsgrunnlag som ikke har etterlatt fysiske spor eller blitt fanget opp av øyenvitner.

Oppgaven baserer seg på et bredt teori- og metodetilfang, og viser god metodisk refleksjon. for eksempel ved å påpeke nødvendigheten av å ha et «kjønnet» blikk når det gjelder analysen av en ordbok kompilert av en britisk 1800-tallsmisjonær. Samspillet mellom relativt nye skriftlige kilder og et arkeologisk materiale som strekker seg flere århundre tilbake i tid er fascinerende.

Cecilie Slinning Knudsen, lingvistikk:

 • Tittel: Perceptual Acquisition of Norwegian Close Rounded Vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian
 • Prisvinner: Cecilie Slinning Knudsen
 • Veileder Jardar Eggesbø Abrahamsen

Masteroppgaven handler om hvordan kinesere med mandarin som morsmål oppfatter og differensierer mellom norske vokaler: Begge språkene har kategoriene /i, y, u/. Norsk har i tillegg /ʉ/ som i «hus», som representerer et problem for kinesere. Oppgaven inneholder vitenskapelig nybrottsarbeid ved å kartlegge de akustisk og perseptuelle grensene mellom ulike vokaler i norsk og ved å under søke et lite studert men viktig fenomen i tilegnelse av andrespråk: opprettelse av en vokalkategori som ikke svarer til noe i morsmålet.

Kandidaten sitt metodiske bidrag er originalt og av høy kvalitet. Hovedfunnet fra studien er at når kinesere lærer det norske vokalsystemet, så plasserer de grensene mellom vokalkategoriene på måter som verken kan være påvirkning fra morsmålet eller påvirkning fra norsk. Resultatet lar seg ikke forklare med etablerte lingvistiske teorier, og kandidaten argumenterer overbevisende for at nye kategorier - /ʉ/ som i «hus» - ikke kan etableres slik tidligere teori forutsetter.

Oppgaven har også en klar praktisk nytteverdi idet den påpeker konsekvenser som funnene kan ha for NTNUs nettbaserte språklæringsressurs CALST, hvor nettopp uttaletrening er sentralt.


Vi gratulerer!

Les juryens begrunnelse i sin helhet (pdf).

Tidligere saker

Arkiv - eldre saker lagt ut under "Aktuelt"

Det humanistiske fakultet

Telefon:
73 59 65 95
Faks:
73 59 10 30
Epost:
postmottak@hf.ntnu.no studieveiledning@hf.ntnu.no
Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00-15:45
Besøksadresse:
 • Bygg 2, nivå 5
 • Universitetssenteret på Dragvoll
Postadresse:
 • Det humanistiske fakultet
 • NTNU
 • 7491 TRONDHEIM

Arrangementer ved HF

CenSES logoFME CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.