Ledelse og digitalisering

Ledelse og digitalisering

Videreutdanning for skoleledere

Studier EVU-faktaboks

Ledelse og digitalisering er et behovsrettet, problembasert og praksisnært emne på masternivå. Du arbeider med konkrete problemstillinger som du tar med fra egen arbeidsplass, og knytter disse til organisasjonslæring og lederkompetanser.

Emnet er utformet i tråd med Utdanningsdirektoratets rammeverk 

Studiet er organisert med fysiske samlinger, studiearbeid mellom samlinger, samarbeid i basisgrupper og veiledning fra egen veileder tilknyttet basisgruppen.

Skoleledere som har gjennomført rektorutdanning/skolelederutdanning på 30 studiepoeng eller tilsvarende skolelederutdanning.

Ledelse og digitalisering vil gi deg kunnskaper og ferdigheter som du som skoleleder trenger for kunne

  • planlegge og lede en helhetlig digitalisering av skolen som støtter opp om skolens overordnede mål
  • utnytte mulighetene digitalisering av skolen gir
  • møte utfordringer som kan oppstå når skolens kjernevirksomhet og teknologi veves sammen

Egenutvikling, utvikling av egen skole og prosesslæring i profesjonelle læringsfellesskapet står sentralt i emnet. Gjennom obligatoriske samlinger, mellomarbeid og veiledning utvikler du din lederkompetanse relatert til digitalisering i skolen, både på individ- og systemnivå. På den måten kan emnet bidra til å støtte deg som leder, i arbeidet med å utvikle en digitalt moden skole.

Samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger over to semester. Mellomarbeid og veiledning via nett. 

På og mellom samlingene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk og organisatorisk innsikt og praktiske lederferdigheter knyttet til digitalisering i skolen. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele emnet. Mer om arbeidsform og vurdering.

Samlinger høsten 2024 og våren 2025

Første samling: 18. - 20. september i Trondheim.
Andre samling: 13. - 14. november på Gardermoen og digital samling den 15. november.
Tredje samling: 06. - 07. februar i Trondheim.
Fjerde samling: 07. - 09. april i Trondheim.

 

Kan inngå i mastergrad

Emnet kan innpasses i Skoleutvikling og utdanningsledelse.

Emnebeskrivelse - SKOLE6130

Søk opptak her

Rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring på grunnskolenivå kan søke.

Opptakskrav

  • Rektorutdanning 30 studiepoeng, eller tilsvarende skolelederutdanning på masternivå. Karakterutskrift som dokumenterer utdanningen må lastes opp innen søknadsfristen.

For rangering av søknaden må du i tillegg laste opp en attest der arbeidsgiver bekrefter din tilsetting som rektor/skoleleder.  

Forventninger til rektor. 

Opptak/rangering 

Opptak og rangering skjer i samsvar med Utdanningsdirektoratets retningslinjer. Ved flere søkere enn plasser, vil rektorer prioriteres foran andre skoleledere. Tilbud om studieplass vil gå ut til de prioriterte søkerne senest 3 uker etter søknadsfristen. Vi har normalt ventelister, og for å sikre at alle studieplassene blir benyttet, blir svarfristen kun 14 dager. Takker du ja til en studieplass, og deretter trekker deg, vil det påløpe et avmeldingsgebyr. Takker du nei til studieplassen, går tilbudet videre til neste søker.

Ledelse og digitalisering er finansiert av Utdanningsdirektoratet (UDIR), og er en videreføring av den nasjonale rektorutdanningen og også del av kompetanse for kvalitet.   

Faglig og administrativ kontaktperson:
Marit Mikkelsen
Telefon: 73 59 19 28
E-post: marit.mikkelsen@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 918 97 261
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Spørsmål om opptak og opptakskrav:
Telefon 73 59 77 01
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no